Tiet 8 Bai 5 Tong hop hai dao dong dieu hoa cung phuong cung tan so (moi) CB

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Câu 1: Nêu đặc điểm của dao động tắt dần. Nguyên nhân của nó là gì? Trả lời: Dao động tắt dần là dao động có biên độ giàm dần theo thời gian. Nguyên nhân làm tắt dần dao động là do lực ma sát và lực cản của môi trường. Kiểm tra bài cũ

Slide 2

Câu 2: Hiện tượng cộng hưởng là gì? Nêu điều kiện để có cộng hưởng. Cho một ví dụ. Trả lời: Hiện tưởng cộng hưởng là hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng dần lên khi tần số f của lực cưỡng bức bằng tần số riêng f0 của hệ dao động. Điều kiện cộng hưởng: f=f0. Kiểm tra bài cũ :

Slide 3

Bài 5: TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐiỀU HÒA CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ. PHƯƠNG PHÁP GiẢN ĐỒ FRESNEL Mục tiêu của tiết học 1. Biết cách biểu diễn một dao động điều hòa bằng một vectơ quay. 2. Nắm được phương pháp giản đồ Fresnel và các kết quả. Vận dụng vào các bài toán cụ thể.

Slide 4

Một phương trình dao động điều hòa Được biểu diễn bằng một vectơ quay dựa vào đâu và được biểu diễn như thế nào ? I. VECTƠ QUAY

Slide 5

vmax=A Amin=0 -A O A Li độ Vận tốc Gia tốc Gia tốc Vận tốc Li độ (rad) cos sin t(s) Minh họa Đồng hồ 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Slide 6

I. VECTƠ QUAY O y x Ban đầu: ĐƯỢC BIỂU DIỂN BỞI :

Slide 7

I. VECTƠ QUAY Tại thời điểm t: vectơ quay được một góc y x

Slide 8

Biểu diễn các phương trình dao động điều hòa dưới đây bằng các vectơ O y x

Slide 9

II. PHƯƠNG PHÁP GiẢN ĐỒ FRE-NEN 2. Phương pháp giản đồ Fresnel

Slide 10

II. PHƯƠNG PHÁP GiẢN ĐỒ FRE-NEN 2. Phương pháp giản đồ Fresnel : O y x

Slide 11

II. PHƯƠNG PHÁP GiẢN ĐỒ FRE-NEN 2. Phương pháp giản đồ Fre-nen O y x Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số là một dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với dao động đã cho Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc

Slide 12

II. PHƯƠNG PHÁP GiẢN ĐỒ FRE-NEN O y x x2 x1 y1 y2 P N M1 M2 M A A1 A2

Slide 13

. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp: x = Acos(t + )

Slide 14

II. PHƯƠNG PHÁP GiẢN ĐỒ FRE-NEN 3. Ảnh hưởng của độ lệch pha: Biên độ dao động tổng hợp phụ thuộc các yếu tố nào ? Cụ thể, phụ thuộc vào độ lệch pha như thế nào ? Amax=A1+A2

Slide 15

 = 2 - 1 Minh họa: Nếu  = 0 hay  = 2n, n Z x1 cùng pha x2. x1 ngược pha x2. Nếu  =  hay  = (2n+1):

Slide 16

- Phương trình dao động tổng hợp VD.Tìm phương trình dao động tổng hợp của hai dao động thành phần có phương trình sau:

Slide 17

Hai dao động điều hòa có phương trình lần lược là x1 = A1cos(t + 1) và x2 = A2cos(t + 2). Biên độ của dao động tổng hợp là? BÀI TẬP

Slide 18

2. Hai dao động điều hòa có phương trình lần lược là x1 = A1cos(t + 1) và x2 = A2cos(t + 2). Pha của dao động tổng hợp được tính theo công thức? BÀI TẬP

Slide 19

3.Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Có phương trình như sau. và . Phương trình dao động tổng hợp là: BÀI TẬP

Slide 20

vmax=A Amin=0 -A O A Li độ Vận tốc Gia tốc Gia tốc Vận tốc Li độ (rad) cos sin t(s) Minh họa Đồng hồ 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Summary: tong hop dao dong

Tags: tong hop dao dong

URL: