Bai 13-Cac mach dien xoay chieu

-12

No comments posted yet

Comments

minokio (6 years ago)

1

Slide 1

Bài 14 A Georg Simon Ohm

Slide 2

TIẾT 22 - BÀI 13 KIỂM TRA BÀI CŨ Viết biểu thức dòng điện có biên độ 10A, tần số 50Hz và có pha ban đầu bằng 0. CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Viết biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều tổng quát, gọi tên của các đại lượng. Viết biểu thức hiệu điện thế có biên độ 200V, cùng tần số với dòng điện trên, lần lượt cùng pha, sớm pha vuông góc, trễ pha vuông góc với dòng điện trên.

Slide 3

TIẾT 22 - BÀI 13 CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Các thiết bị tiêu thụ điện có rất nhiêu loại. Có thiết bị chỉ có tác dụng tỏa nhiệt như ấm đun nước, bàn là, bóng đèn dây tóc. Có loại thì có có tác dụng sinh ra từ trường như máy biến áp, chấn lưu đèn ống, … * Những thiết bị này liệt vào hàng điện trở thuần Có loại có tác dụng tích điện. * Những thiết bị này gọi chung là cuộn cảm * Đó là những chiếc tụ điện. Như vậy các thiết bị tiêu thụ điện mặc dù có rất nhiều nhưng có thể được phân thành ba loại: Điện trở Tụ điện Cuộn cảm.

Slide 4

* Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện trong đoạn mạch xoay chiều TIẾT 22 - BÀI 13 CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU + Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện: + Biểu thức dòng điện: + Biểu thức điện áp: u i Chú ý: Đại lượng được ký hiệu là  trong mạch điện xoay chiều phải được hiểu là  u cùng pha với i Nếu: ? Từ TN: Hãy nhận xét về tần số góc giữa điện áp và cường độ dòng điện trong đoạn mạch tiêu thụ điện

Slide 5

I. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ U i R Điện áp hai đầu đoạn mạch: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch: ? Kết luận về pha giữa uR (u) và i trong đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa điện trở. 2. Quan hệ giữa điện áp và cường độ dòng điện: + Biên độ: + Pha: 1. Định luật Ohm: hay uR cùng pha với i hay 3. Giản đồ vector: ? Nhắc lại công thức cđdđ tổng quát. ? Hãy so sánh và suy ra công thức cường độ hiệu dụng. ? Phát biểu định luật Ohm đối với mạch điện xoay chiều thuần điện trở.

Slide 6

II. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN 1. Thí nghiệm + NX TN1: Mạch của nguồn điện không đổi, không có dòng điện. Dòng điện không đổi không qua được tụ điện * Kết luận: Dòng điện xoay chiều có thể tồn tại trong mạch chứa tụ điện. + NX TN2: Mạch của nguồn xoay chiều có dòng điện, Dòng điện xoay chiều có qua được tụ điện và có bị cản trở ? Hãy nhận xét về tác dụng của tụ điện đối với dòng điện không đổi và dòng điện xoay chiều

Slide 7

II. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN 2. Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện a/ Điện áp giữa hai bản tụ điện: + Cường độ dòng điện trong mạch + Điện tích của tụ điện: với c/ Pha dao động: Điện áp giữa hai bản tụ trễ pha /2 so với cường độ dòng điện * Định luật Ohm cho đoạn mạch chỉ chứa tụ điện: Từ công thức: I=UC  =q’ * Giản đồ vector cho đoạn mạch chỉ chứa tụ điện: ? Hãy so sánh pha dao động của uC và i. ? Hãy phát biểu định luật Ohm đối với mạch chỉ có tụ điện.

Slide 8

II. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN 2. Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện c/ Pha dao động: Điện áp giữa hai bản tụ trễ pha /2 so với cường độ dòng điện * Định luật Ohm cho đoạn mạch chỉ chứa tụ điện: * Giản đồ vector cho đoạn mạch chỉ chứa tụ điện: a/ Điện áp giữa hai bản tụ điện: VD: Tính ZC? Tính I? Viết biểu thức i?

Slide 9

II. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN 3. Ý nghĩa của dung kháng: + Dung kháng đặc trưng cho tính cản trở dòng xoay chiều của tụ điện. Dòng điện có tần số càng cao thì dung kháng cảng giảm, càng dễ đi qua. + Gây ra sự chậm pha /2 của điện áp so với cường độ dòng điện * Biểu thức: * Ý nghĩa

Slide 10

CỦNG CỐ * Kết luận về đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần ? Hãy cho biết biểu thức u. 1/ Quan hệ giữa điện áp và cường độ dòng điện + Biên độ: 3/ Pha: 2/ Định luật Ohm: hay uR cùng pha với i hay hay + Giản đồ vector

Slide 11

CỦNG CỐ * Kết luận về đoạn mạch chỉ chứa tụ điện Với Gọi là dung kháng + Dung kháng đặc trưng cho tính cản trở dòng xoay chiều của tụ điện. Dòng điện có tần số càng cao thì dung kháng cảng giảm, càng dễ đi qua. + Gây ra sự chậm pha /2 của điện áp so với cường độ dòng điện * Ý nghĩa dung kháng: ? Hãy cho biết biểu thức u. 1/ Quan hệ giữa điện áp và cường độ dòng điện 2/ Định luật Ohm: 3/ Pha: uC trễ pha /2 so với i + Giản đồ vector: + Biên độ:

Slide 12

BÀI TẬP: Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Khi đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu mạch thì dòng điện qua mạch là: a/ Tính dung kháng của mạch? b/ Điện áp hiệu dụng: UAM ; UMB? c/ Viết biểu thức điện áp tức thời giữa A và M ; giữa M và B? HD: a/ Dung kháng của mạch: b/ Điện áp hiệu dụng: c/ Viết biểu thức điện áp tức thời :

Slide 13

* Bài tập về nhà: SGK. * Soạn bài: CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (tt) III. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ CUỘN CẢM 1/ Hiện tượng tự cảm trong mạch xoay chiều là gì? 2/ Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm: * Định luật Ohm? * Quan hệ về pha giữa uL và i? * Giản đồ vector? * Biểu thức tính cảm kháng? 3/ Ý nghĩa của cảm kháng?

Slide 14

TIẾT 22 - BÀI 13 CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (tt)

Slide 15

CÂU HỎI + Nhận xét về tác dụng của tụ điện đối với dòng điện không đổi và dòng điện xoay chiều! + Trình bày mối quan hệ giữa điện áp và cường độ dòng điện trong đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa tụ điện! + Viết biểu thức dung kháng của tụ điện và biểu thức định luật Ohm cho đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa tụ điện!

Slide 16

III. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ CUỘN THUẦN CẢM CẢM 1. Thí nghiệm + NX TN1: Đối với nguồn điện không đổi: hai bóng đèn sáng như nhau, như vậy cuộn cảm cho dòng điện không đổi đi qua và không cản trở dòng không đổi + NX TN2: Đối với nguồn điện Xoay chiều, mạch có cuộn cảm, đèn sáng yếu hơn. Như vậy cuộn cảm cho dòng xoay chiều đi qua có cản trở TIẾT 22 - BÀI 13 CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (tt)

Slide 17

III. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ CUỘN CẢM 2. Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm + Cường độ dòng điện trong mạch: + Suất điện động tự cảm: + Điện áp hai đầu cuộn cảm: * Kết luận về đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm + Biện độ: + Pha: Điện áp nhanh pha /2 so với cường độ đòng điện. * Định luật Ohm cho đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm * Giản đồ vector cho đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm: * Từ biểu thức: Ta có: Với: Gọi là cảm kháng ? Hãy nhận xét về quan hệ giữa điện áp và cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn thuần cảm! ? Hãy biểu diễn giản đồ vector cho đoạn mạch chỉ chứa tụ điện

Slide 18

III. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ CUỘN CẢM 3. Ý nghĩa của cảm kháng * Ý nghĩa: * Biểu tức cảm kháng: + Đặc trưng cho tính chất cản trở dòng điện xoay chiều của cuộn cảm Dòng điện có tần số càng cao thì cảm kháng càng lớn, tức là càng khó đi qua. + Gây ra cho điện áp sớm pha /2 so với cường độ dòng điện

Slide 19

CỦNG CỐ * Kết luận về đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm ? Hãy cho biết các vấn đề liên quan đến đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm! + Biện độ: + Pha: Điện áp nhanh pha /2 so với cường độ đòng điện. * Định luật Ohm cho đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm * Giản đồ vector cho đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm: Với: Gọi là cảm kháng * Ý nghĩa: + Đặc trưng cho tính chất cản trở dòng điện xoay chiều của cuộn cảm Dòng điện có tần số càng cao thì cảm kháng càng lớn, tức là càng khó đi qua. + Gây ra cho điện áp sớm pha /2 so với cường độ dòng điện

Slide 20

* Bài tập về nhà: SGK. * Soạn bài: Mạch có R,L,C mắc nối tiếp 1/ Định luật và điện áp tức thời? 2/ Công thức tính tổng trở? 3/ Định luật Ohm cho mạch R,L,C nối tiếp? 4/ Công thức độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện 5/ Cộng hưởng điện là gì?

Summary: cac mach dien xoay chieu

Tags: cac mach dien xoay chieu

URL: