bai cong suat dien He so cong suat

-15

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Kiểm tra bài cũ Câu 1: Nêu tính chất chung của mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp. Câu 2: Viết công thức định luật Ôm cho đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.

Slide 2

Kiểm tra bài cũ: Câu 3: Viết công thức tính tổng trở. Câu 4: Nêu đặc điểm của đoạn mạch có R, L, C nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

Slide 3

Bài 15 CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. HỆ SỐ CÔNG SUẤT I. Công suất của mạch điện xoay chiều II. Hệ số công suất

Slide 4

1. Biểu thức của công suất - Điện áp hai đầu mạch: u = U cost - Cường độ dòng điện tức thời trong mạch: i = I cos(t+ ) I. Công suất của mạch điện xoay chiều C1. Nhắc lại các công thức tính công suất tiêu thụ trong mạch không đổi

Slide 5

1. Biểu thức của công suất - Công suất tức thời của mạch điện xoay chiều: p = ui = 2UIcostcos(t+ ) = UI[cos + cos(2t+ )] I. Công suất của mạch điện xoay chiều

Slide 6

1. Biểu thức của công suất - Công suất điện tiêu tụ trung bình trong một chu kì: P =UIcos (1) I. Công suất của mạch điện xoay chiều 2. Điện năng tiêu thụ của mạch điện W = P.t (2)

Slide 7

II. Hệ số công suất 1. Biểu thức của hệ số công suất Từ công thức (1), cos được gọi là hệ số công suất. Thảo luận nhóm C2. Hãy điền đầy đủ thông tin vào ô còn trống trong bảng 15.1

Slide 8

Bảng 15.1.Vài ví dụ về

Slide 9

II. Hệ số công suất 2. Tầm quan trọng của hệ số công suất Các động cơ, máy khi vận hành ổn đinh, công suất trung bình được giữ không đổi và bằng: P = UIcos với cos > 0

Slide 10

II. Hệ số công suất 2. Tầm quan trọng của hệ số công suất   - Nếu cos nhỏ  Php sẽ lớn, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty điện lực.Nhà nước quy định hệ số

Slide 11

II. Hệ số công suất 3. Tính hệ số công suất của mạch điện R, L, C nối tiếp hay - Công suất trung bình tiêu thụ trong mạch:

Slide 12

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1. Hệ số công suất của một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp được tính bởi công thức: A. cos  = R/Z B. cos  = ZC/Z C. cos  = ZL/Z D. cos  = R.Z

Slide 13

Câu 2: Công suất của đoạn mạch xoay chiều được tính bằng công thức nào sau đây? A. B. C. D. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Slide 14

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 3. Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu mạch điện là: u = 200 cos ( 100 t - /6) (V) và cường độ dòng điện qua mạch là: i = 2 cos ( 100 t + /6 ) (A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng bao nhiêu? A. 200 W B. 400 W C. 800 W D. 100W

Slide 15

Câu 4: Một đoạn mạch không phân nhánh có dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc nhỏ hơn . Kết luận nào sau đây là đúng: A. Trong đoạn mạch không thể có cuộn cảm. B. Trong đoạn mạch không thể có điện trở thuần C. Hệ số công suất của mạch bằng 1 D. Hệ số công suất của mạch nhỏ hơn 1 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Slide 16

DẶN DÒ Học bài Làm BT 4, 5, 6, 7 sgk, 15.1-15.6 sbt Soạn bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp.

Summary: cong suat dien He so cong suat

Tags: cong suat dien he so

URL: