Dong co dien 3 pha

-57

No comments posted yet

Comments

phuc_ken884 (3 years ago)

d

Slide 1

-Phần ứng: là stato gồm các cuộn dây giống nhau, cố định trên vòng tròn . 1/Nêu cấu tạo của máy phát điện xoay chiều một pha? -Phần cảm: là rôto tạo ra từ thông biến thiên bằng các nam châm quay, đó là một vành tròn có gắn p cặp cực nam châm quay quanh trục với tốc độ n vòng/giây. 2/Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện x/c một pha? -Khi rôto quay, từ thông qua các cuộn dây biến thiên tuần hoàn với tần số f=np, làm xuất hiện một suất điện động x/c hình sin cùng tần số f.

Slide 2

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Slide 3

Bài 18

Slide 4

Bài 18. ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA I.Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ: 1/Cấu tạo động cơ không đồng bộ: 2/Nguyên tắc hoạt động: -Xem thêm ở SGK trang 95. 3/Kết luận: -Khung dây dẫn đặt trong từ trường quay sẽ quay theo từ trường đó với tốc độ góc nhỏ hơn. -Động cơ hoạt động theo nguyên tắc này gọi là động cơ không đồng bộ

Slide 5

Bài 18. ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA I.Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ: II.Động cơ không đồng bộ ba pha: 1/Cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha:

Slide 6

Rô to Stato Voû động cơ 1/ Cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha Gồm 2 phần chính là: Ngoài ra còn có các bộ phận khác như: Cánh quạt Vòng bi

Slide 7

a) Stato (Phần tỉnh):

Slide 8

a) Xtato (Phần tỉnh): mặt bên trong có xẻ rãnh đặt dây quấn Dây quấn Xtato gồm 3 dây quấn đặt lệch nhau 120 độ -Là bộ phận tạo ra từ trường quay, gồm ba cuộn dây giống nhau 1, 2, 3 đặt trên vòng tròn cách đều nhau 1200. O

Slide 9

-Là khung dây dẫn quay dưới tác dụng của từ trường quay. b) Rôto (Phần quay) -Mặt bên tạo bởi nhiều thanh kim loại song song. Vì vậy bộ phận này gọi là rôto lồng sóc. -Để tăng hiệu quả, người ta ghép nhiều khung dây dẫn có trục quay chung.

Slide 10

2/ Nguyên tắc hoạt động:

Slide 12

2) Nguyên tắc hoạt động : Khi cho dòng điện 3 pha vào các cuộn dây của Stato, từ trường tổng hợp do ba cuộn dây tạo ra là từ trường quay. -Rôto lồng sóc nằm trong từ trường quay sẽ bị quay theo với tốc độ nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường. -Chuyển động quay của rôto được sử dụng để làm quay các máy.

Slide 13

(2) (1) (2) (3) A B C

Slide 14

(1) (2) (3) (1) (3) A B C Ta đổi thứ tự hai pha cho nhau Hình 1 Hình 2

Slide 15

III.Cuûng coá: Câu 1:Ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha laø ñoäng cô: A.Hoaït ñoäng ñöôïc vôùi caùc doøng ñieän ngöôïc pha nhau. B.Ñöôïc caáu taïo bôûi ba cuoän daây khoâng ñoàng boä nhau. C.Roâto quay khoâng ñoàng boä vôùi töø tröôøng quay cuûa stato. D.Coù caáu taïo cuûa stato vaø roâto ngöôïc vôùi ñoäng cô ñoàng boä. Caâu 2:Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha: A.Roâto laø boä phaän taïo ra töø tröôøng quay. B.Toác ñoä quay cuûa roâto baèng vôùi toác ñoä quay cuûa töø tröôøng. C.Chuyeån ñoäng quay cuûa stato ñöôïc duøng ñeå laøm quay caùc maùy. D.Stato laø boä phaäïn taïo neân töø tröôøng quay.

Summary: Dong co dien 3 pha

Tags: dong co dien 3 pha

URL: