Lesson 2 Parable: Unmerciful Servant

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

The Parables of Jesus Shembelltyrat te Jezusit Dr. Will Ackles 1 © Will Ackles, 2009

Slide 2

The Parables of Jesus Shembelltyrat te Jezusit http://www.torchbearers-albania.org/english/ Dr. Will Ackles (Facebook; wackles.blogspot.com) 2 © Will Ackles, 2009

Slide 3

Parable of the Unmerciful Servant Shembelltyra Shërbyesja Ashpër Matthew 18:23-35 Context (Konteksti Biblik) Audience (Publiku) Surprise (Surpriza) Theme (Tema) Application (Zbatimi) 3 © Will Ackles, 2009

Slide 4

4 © Will Ackles, 2009

Slide 5

5 © Will Ackles, 2009

Slide 6

6 © Will Ackles, 2009

Slide 7

7 © Will Ackles, 2009

Slide 8

Global Context (Konteksti Globale) Matthew/Mateu 13:53-17 Some believe/Some not – disa besojne disa jo 18—Life among those who believe Jeta mes atyre qe besojne Greatness in the kingdom Lost sheep Sin in the community Unmerciful servant 8 © Will Ackles, 2009

Slide 9

Local Context (Konteksti Locale) 18:21—Then Peter came to Jesus and asked, “Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to seven times?” Atëherë Pjetri iu afrua dhe tha: ''Zot, në se vëllai im mëkaton kundër meje, sa herë duhet ta fal? Deri shtatë herë?''. Seven = great many… 70 x 7 (or 77) = unlimited 9 © Will Ackles, 2009

Slide 10

Background (sfond) talent = Greek coin (monedhë greke) 1 talent = 10,000 denarii 10,000 talents = 100,000,000 denarii 1 denarius = 1 day’s wage (rrogë) —e.g. €50 = debt (borxh) €5,000,000,000 100 denarii = €5,000 10 © Will Ackles, 2009

Slide 11

Background :24—proshne,cqh auvtw/|-- was brought to him (passive) = in prison -u fut ne burg :25—Sell family… shiti famliljen e vet Not satisfy debt…Illegal in Jewish law nuk mundi ta paguaje borxhin…nuk lejohej ne ligjin Jude :26—Prostration plea…I will pay back … pergjerim ne gjunje, do te paguaj :27—Took pity…Canceled debt completely… 11 © Will Ackles, 2009

Slide 12

Background :34—Pity  Anger…Torture illegal in Jewish law Keqardhje-Zemerim, Tortura nuk lejohej me ligjin Jude Oriental exaggeration The size of the debt The call to settle The harshness of :25 Parables: One primary point 12 © Will Ackles, 2009

Slide 13

Audience (Publiku) Disciples/Church - Dishepujt/Kisha Surprise (Surpriza) Forgiveness by the king/master— Refusal to forgive – Refuzimi per te falur Set Up: ?? Size of debt – Sasia e borxhit Pity of the king – Keqardhja e mbretit 13 © Will Ackles, 2009

Slide 14

Theme (Tema) Context (Konteksti) Forgiveness –Falja Character of the servants of the king—merciful Character of the king as rationale for mercy His mercy His justice (addendum or integral) 14 © Will Ackles, 2009

Slide 15

Application (Zbatimi) Mt. 5:7,Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Lum ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të gjejnë mëshirë. Matthew 6:14, 15, For if you forgive others when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive their sins, your Father will not forgive your sins. Sepse në qoftë se ju ua falni njerëzve gabimet e tyre, Ati juaj qiellor do t'jua falë edhe juve; por në qoftë se ju nuk ua falni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj nuk do t'ua falë juve gabimet tuaja. Matthew 6:12,Forgive us our debts as we forgive our debtors Dhe na i fal fajet tona, ashtu siç ua falim ne fajtorëve tanë. 15 © Will Ackles, 2009

Slide 16

The Parables of Jesus Shembelltyrat te Jezusit Dr. Will Ackles 16 © Will Ackles, 2009

Summary: Parables of Jesus

Tags: parables of jesus albanian will ackles

URL:
More by this User
Most Viewed