KINH (TRANG) – NHAN QUA BA DOI

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

KINH – NHÂN QUẢ BA ĐỜI TRANH – HÍ HỌA

Slide 2

Lời Nói Đầu Thuở xưa, có người đến hỏi một vị Thiền sư: “Bậc tu hành đã ngộ lý Chơn không, có vào vòng Nhân Quả không?” Thiền sư đáp: “Bậc đại tu hành không còn lạc vào vòng Nhân Quả”. Vì câu trả lời này mà khiến cho Thiền sư phải đọa làm kiếp chồn 500 năm, sau gặp ngài Bá Trượng mới được giải thoát.

Slide 3

Lời Nói Đầu (tiếp) Cũng do câu chuyện trên đây, nên các vị Cổ đức khuyên người học Phật, trước tiên phải duyệt các Kinh nói về Nhân Quả tội phước, chú trọng phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường, sau mới nghiên cứu qua Kinh cao. Nếu trái thứ tự, bước đầu nghiên cứu những Kinh như: Kim Cang, Pháp Bảo Đàn … nếu không phải là người nhiều căn lành, tất dẽ sinh lòng khinh mạn và lạc vào lỗi chấp không.

Slide 4

Lời Nói Đầu (tiếp) Thật ra, Nhân Quả không phải là chuyện thấ[ nhỏ, vì từ chúng sanh đọa tam đồ cho đến chư Phật thành Chánh Giác đều không ngoài Nhân Quả. Về việc Luân hồi Nhân Quả ởViệt Nam ta cũng có nhhiều, tiếc vì không ai ghi chép thành sách, nên tản mác đi. Cái thông bẹnh của người tu Phật, là hay luận huyền nói diệu, mà việc thường nhỏ lại ít khi làm được.

Slide 5

Lời Nói Đầu (tiếp) Nhớ lại hồi xưa Sư cụ Khánh Hòa còn tại thế, có một Phật tử hỏi về đạo lý “vô thỉ vô chung”. Sư cụ mỉm cười đáp: “Hỏi chi xa vời vậy? Gắng ăn chay và niệm Phật cho đều đều là tốt lắm rồi!” Đại đế, người đã lặn lội trong nhiều giáo điển, lại không mốn nói diệu huyền mà chi chú trọng đều sự thực hành thông thường, là như thế.

Slide 6

Lời Nói Đầu (tiếp) Kinh Hoa Nghiêm nói: “Lòng tin là bước đầu của đạo, và mẹ của tất cả công đức”. Mong những vị hữu duyên, khi xem đến quyển Kinh này, tin có tội phước báo ứng, kiếp luân hồi, cùng sự linh hiển của Phật pháp. Sau đó, lần lượt tiếp tục tìm hiẻu và hành trì theo những Kinh cao hơn. HT Thích Thiền Tâm

Slide 7

HT Thích Thiền Tâm Muốn biết nhân đời trước Xem hưởng quả đời này Muốn biết quả tương lai Xét nhân gieo hiện tại Người mà tâm chân chánh Mọi người hướng thiện theo Việc làm hợp lý lẽ Khắp nơi được an vui Người mà hư tâm tà Tâm sân đầu phát triển Làm việc mà tùy tiện Tự rước họa vào thân Khi Phật ra đời Lúc con sinh ra Phật diệt độ Sám hối thân con nhiều nghiệp chướng Ngày nay mới thấy Kinh Như Lai

URL:
More by this User
Most Viewed