Урок 2

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Русский язык Русский алфавит

Slide 2

Бог, мама, школа, стол, брат, блуд, бок, брак, бокс, бунт, ваза, вера, маска, плач, сват, лист, свет, мир, служба, ухо, нос, друг, кум, зуб нога, рука, село, трава, книга, масса, письмо, перо, овца, паук, пожар, слуга, равно, размер, читать, писать, говорить, слушать, учить, знать

Slide 3

Руска азбука је ћирилична и садржи 33 слова

Slide 5

Самогласници ( Гласные) У руској азбуци има 10 слова за самогласнике. А а Е е Ё ё И и О о У у Ы ы Э э Ю ю Я я

Slide 6

Соласные (Сугласници) Руска азбука има 21 слово за сугласнике Бб Вв Гг Дд Жж Нн Пп Рр Сс Тт Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Зз Йй Кк Лл Мм  

Slide 7

Разлике између руске и српске азбуке

Slide 8

У српској азбуци нема : Слова за руске самогласнике: Ы ы ( јери, условно, изговара се као “тврдо” и) Э э ( изговара се слично као наше е ) Е е* Ё ё Ю ю Я я [ је ] или [ е]* [ јо ] или [ о ] [ ју ] или [ у ] [ ја ] или [ а ] У зависности од позиције у речи изговарају се као :

Slide 9

У српској азбуци нема : Слова за сугласнике: Йй (одговара му ј у српком језику) Щщ (изговара се као дуго меко ш ) Знакова (немају гласовну вредност, али се обавезно пишу): Ь ( меки знак) Ъ (тврди знак)

Slide 10

У руској азбуци нема слова: Љљ и Њњ - њима ће у руском одговарати Лл и Нн када се иза њих напишу и; ь ; е, ё, ю, я : Лиля, няня (дадиља), конь Ћ ћ – замењује га руско Ч ч: Маркович, Николич Ђ ђ, Џџ – оба слова замењује руска сугласничка група Дж дж: Джордже, Анджела; Джорджевич, джаз (џез) Јј - се двојако* замењује: - руским суглсником й: Йован, йгурт - одговарајућим дифтонгом : Марьянович

Summary: Razlike izmedju ruske i srpske azbuke

Tags: ruski jezik azbuka

URL: