Особливості організації виробничого навчання та виробничої практики у

+1

No comments posted yet

Comments

fogosss (2 years ago)

прпррппо

fogosss (2 years ago)

прпррппо

fogosss (2 years ago)

wwwwww

fogosss (2 years ago)

wwwwww

Slide 1

Особливості організації виробничого навчання та виробничої практики у сучасних соціально-економічних умовах  

Slide 2

Навчання учнів в умовах підприємства (сфери послуг) і виробнича (передвипускна) практика – завершальні етапи професійно-практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

Slide 3

Основні завдання виробничого навчання в умовах виробництва: закріплення, удосконалення та розширення набутих учнями при навчанні в навчальних майстернях практичних умінь і навичок; освоєння прийомів і способів виконання виробничих робіт і функцій, типових для змісту праці робітника відповідної професіє і рівня кваліфікації в умовах виробництва (сфери послуг); розвиток професійної самостійності та відповідальності; залучення учнів до виробничого життя робочих колективів; надбання учнями практичного досвіду на виробництві.

Slide 4

Вимоги до підбору навчально-виробничих робіт при навчанні на підприємстві (сфері послуг): об’єкти робіт повинні бути найбільш типовими для даної професії; роботи повинні бути максимально різноманітними, забезпечувати поступове ускладнення завдань; обсяг і фронт робіт повинен допускати застосування методів серійного і поточного виробництва для того, щоб учні засвоїли високопродуктивні способи праці, використовували сучасні інструменти, матеріали, обладнання, виконували встановлені норми виробітку.

Slide 5

Вимоги до вибору робочих місць виробничі ділянки і робочі місця повинні бути характерними для даної професії, щоб учні мали можливість виконувати різноманітні роботи з їх поступовим ускладненням; технічне оснащення і технологічний процес на робочих місцях повинні відповідати сучасному рівню техніки і технології у галузі; повне і своєчасне забезпечення робочих місць матеріалами, інструментами, пристосуванням тощо, що забезпечить можливість уникнення простоїв у роботі учнів; робочі місця повинні відповідати всім вимогам безпеки праці, гігієни праці та виробничої санітарії.

Slide 6

Функції майстри у період організації та проведенням виробничого навчання на підприємстві: Визначення цехів, ділянок, робочих місць, де будуть навчатись учні. Розподіл учнів по робочих місцях (цехах, ділянках) оформляється наказом на підприємстві (цеху), в якому вказуються прізвище працівників, які відповідають за навчання учнів та за створення безпечних умов для навчання. Розробка графіка переміщення учнів на робочих місцях (цехами, ділянками) – основного документа планування й обліку виробничого навчання. Графік складається на основі програми виробничого навчання та переліку НВР з таким розрахунком, щоб кожен учень засвоїв усі характерні види робіт як за основною професією, та і за сполученими професіями.

Slide 7

Функції майстри у період організації та проведенням виробничого навчання на підприємстві: У навчальній роботі майстра залишається інструктування учнів в процесі проведення вступного, поточного і заключного інструктажів. Але, відмінність від навчання в навчальних майстернях полягає в тому, що в умовах виробництва майстер проводить інструктування не групи в цілому, а бригади, ланки, окремих учнів.

Slide 8

Мета виробничої (передвипускної) практики завершення професійно-практичної підготовки учнів та їх підготовка до випускних кваліфікаційних іспитів та самостійної роботи в умовах виробництва.

Slide 9

Основними завданнями виробничої (передвипускної) практики учнів є адаптація учнів до конкретних умов сучасного виробництва; закріплення теоретичних знань і наступне вдосконалення професійних умінь і навичок; оволодіння сучасними технологіями та прогресивними методами виконання робіт в умовах виробництва; оволодіння досвідом провідних спеціалістів та новаторів виробництва; освоєння встановленими нормами якості та досягнення заданого рівня продуктивності праці; розвиток інтересу учнів до обраної професії і прагнення до подальшого удосконалення своєї кваліфікації.

Slide 10

Документи, які регламентують організацію та проведення виробничої (передвипускної) практики: Детальна програма виробничої (передвипускної) практики. Договір з підприємством про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження учнями ПТНЗ виробничої (передвипускної) практики. Акт відповідності робочих місць практикантів.

Slide 11

Документи, які регламентують організацію та проведення виробничої (передвипускної) практики: Перелік пробних кваліфікаційних робіт і термін їх проведення. Графік переміщення учнів на робочих місцях (ділянках, цехаха). Щоденник обліку виконання робіт учня підчас проходження практики. Виробнича характеристика на учня, який проходив виробничу практику.

Slide 12

Типова схема детальної програми виробничої практики: Загальні положення: фонд часу на практику, терміни проведення, норми часу для учнів на виконання робіт різної складності, вказівки про режим праці учнів, організація керівництва практикою. Мета і задачі практики.

Slide 13

Типова схема детальної програми виробничої практики: Характер і зміст виробничих робіт і робочі функції, які повинні виконувати учні в процесі практики: складність робіт, стандарти якості, матеріали, фізіолого-гігієнічні та організаційні вимоги тощо. Характеристика робочих місць: назва і номери цехів (ділянок), оснащення робочих місць, обладнання, на якому будуть працювати учні. Зміст практики: виробничі об’єкти, зміст робіт, функцій та обов’язків, які будуть виконувати учні.

Slide 14

Типова схема детальної програми виробничої практики: Методика вивчення та освоєння учнями сучасної техніки, технології, передового виробничого досвіду. Організація обліку та контролю виконання учнями робіт. Методичні рекомендації майстру з організації та проведення виробничої (передвипускної) практики.

Slide 15

Контроль за ходом виробничої (передвипускної) практики передбачає: перевірка наявності типового договору та виконання його пунктів; перевірка термінів і змісту інструктажів учнів з питань охорони праці керівниками практики від підприємства; перевірка відповідності: робочих місць учнів вимогам безпеки праці, виробничої санітарії і гігієни; програмі виробничої практики; забезпеченості учнів необхідним обладнанням, інструментами, технічною документацією тощо;

Slide 16

Контроль за ходом виробничої (передвипускної) практики передбачає: перевірка виконання учнями встановлених норм, режимів робочого часу, стандартів якості, виробничої і навчальної дисципліни; надання учням методичної допомоги з питань ведення щоденників виробничої практики; проведення інструктажів.

Slide 17

В процесі звітності про перебіг навчально-виробничої та виховної роботи майстер відмічає: - виконання учнями програми практики; - успішність учнів; - виконання учнями норм виробітку та якість роботи; - якими новими методами, прийомами, технологіями оволоділи учні в процесі практики; - недоліки у практичній діяльності учнів та їх причини.

Slide 18

Функції майстра у період організацій і проведення виробничої (передвипскної) практики: майстер повинен досконало знати умови виробництва, в якому планується проведення виробничої практики: структуру, організацію, номенклатуру робіт (послуг), систему керівництва, оснащеність, технології тощо; одна з найважливіших задач діяльності майстра в цей період - забезпечення безпечних умов праці учнів; необхідно суворо слідкувати та контролювати правильність навантаження учнів роботою: не допускати використання учнів на допоміжних та другорядних роботах, а також на роботах, що не відповідають вимогам програм виробничого навчання і практики;

Slide 19

Функції майстра у період організацій і проведення виробничої (передвипскної) практики: системно і систематично інструктувати учнів з охорони праці, попереджувати про можливі типові помилки, про відхилення від стандартів якості та норми виробітку; при вивченні учнями провідного виробничого досвіду необхідно пояснити учням сутність цього досвіду, проінструктувати, на що слід звернути увагу, організувати проведення тренінгів з відпрацювання нових прийомів;

Slide 20

Функції майстра у період організацій і проведення виробничої (передвипускної) практики: контролювати виробничу та навчальну дисципліну учнів; перевіряти систематичність заповнення учнями щоденників; по завершенню практики підвести підсумки про досягнуті учнями результати у професійно-практичній підготовці.  

URL: