Bai_28__Tia_X

+17

No comments posted yet

Comments

Phoenix (8 years ago)

01

Slide 1

1. Nêu định nghĩa, bản chất, tính chất của tia hồng ngoại 2. Nêu định nghĩa, bản chất, tính chất của tia tử ngoại

Slide 2

Ta đã biết: sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại đều có chung bản chất là sóng điện từ, nhưng do có bước sóng khác nhau nên có những tính chất khác nhau. Vậy liệu có còn tia nào có chung bản chất với các tia trên không?

Slide 3

BÀI 28. TIA X

Slide 4

WILHELM.CONRAD. ROENTGEN (1845- 1923) Giải thưởng Noben 1901 Năm 1895, nhà bác học người Đức Rơnghen đã phát minh ra tia Rơnghen(tia x)với dụng cụ có tên gọi là ống Rơnghen.

Slide 5

I) Phát hiện tia X Chiều ngày 08/11/1895, sau khi công việc ở phòng thí nghiệm đã xong, Rơnghen cẩn thận đậy nấp bảo vệ ống phát tia catốt, tắt đèn ra về. Đi được một đoạn Ông chợt nhớ chưa đóng cầu dao điện cao thế dẫn vào ống tia ca tốt.

Slide 6

Ông quay lại, không cần bậc đèn đi thẳng vào bàn thí nghiệm, đột nhiên Ông thấy một vệt sáng màu xanh lục trên bàn. Ông xác định vệt sáng đó nằm trên màn phủ chất huỳnh quang bari platinat (Chất này chỉ phát sáng màu lục khi có tia sáng mặt trời chiếu vào).

Slide 7

Nhưng phòng TN lúc này rất tối. Vậy cái gì kích thích màng huỳnh quang. Trong phòng lúc này nguồn năng lượng duy nhất đang phát là nguồn tia ca tốt. Hiện tượng kì là kia chính là ở ống tia ca tốt. Ông ngắt điện vệt sáng biến mất.

Slide 8

Ông làm như thế nhiều lần, hiện tượng xảy ra tương tự. Ông đã tìm ra tia bí mật và chưa biết bản chất của nó nên Ông gọi là tia X, sau này gọi là tia Rơnghen

Slide 9

* Kết luận Mỗi khi một chùm tia ca tốt – tức là một chùm electron có năng lượng lớn - đập vào một vật rắn thì vật đó phát ra tia X

Slide 10

F F’ BT N  Nöôùc laøm nguoäi CT A F F’ K II. CÁCH TẠO TIA X + Là ống thủy tinh bên trong là chân không, gồm một dây nung bằng vonfram dùng làm nguồn e và 2 điện cực + K làm bằng kim loại hình chỏm cầu để electron phóng ra đều hội tụ vào a nốt A Ống Cu – lít – giơ 1. Cấu Tạo + A làm bằng KL có nguyên tử lượng lớn và điểm nóng chảy cao nên được làm nguội bằng nước khi ống hoạt động.

Slide 11

F F’ BT N  Nöôùc laøm nguoäi CT A F F’ K 3. Điều kiện 2. Hoạt động Ống Cu – lít – giơ hoạt động Hiệu điện thế giữa anốt và catốt cỡ vài chục kilôvôn

Slide 12

III. BẢN CHẤT VÀ TÍNH CHẤT CỦA TIA X -Tia Rơnghen là loại sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia tử ngoại. -Trong khoảng 10^-11m (Tia Rơnghen cứng) đến 10^-8m (tia Rơnghen mềm) - Tia Rơnghen không mang điện tích 1. Bản Chất

Slide 13

Hãy quan sát hai bức ảnh sau và nêu cách chụp của từng tấm ảnh. a Chụp bằng ánh sáng nhìn thấy (ánh sáng trắng) r Chụp bằng tia X (tia Rơn-ghen) Vì sao hai cách chụp với các bức xạ khác nhau đó lại cho kết quả khác nhau ? ?

Slide 14

Hãy quan sát hai bức ảnh sau và nêu cách chụp của từng tấm ảnh. Tia X khi gặp vật cản có thể xuyên qua vật cản . Ánh sáng nhìn thấy khi gặp vật cản có thể bị hấp thụ hoặc phản xạ. Coù khaû naêng ñaâm xuyeân

Slide 15

+ Anốt Đối âm cực Catốt - Kính ảnh Kính ảnh Làm đen kính ảnh

Slide 16

F F’ BT N  N­íc lµm ngu«Þ CT A F F’ Tia X làm phát quang một số chất Thí nghiệm này chứng tỏ tia X có tính chất gì ? ?

Slide 17

F F’ BT N 220V  N­íc lµm ngu«Þ CT A F F’ K + - Tia Rơn-ghen tác động vào không khí giữa hai bản cực của tụ điện đang tích điện Thí nghiệm này cho thấy tia X có tính chất gì ? ? Tia X làm iôn hoá không khí, gây ra hiện tượng quang điện

Slide 18

2. Tính chất và công dụng Tia Rơn-ghen có những tính chất như thế nào? a. Coù khaû naêng ñaâm xuyeân, tia X coù böôùc soùng caøng ngaén thì khaû naêng ñaâm xuyeân caøng lôùn ( ta noùi noù caøng cöùng) b. Tia X lµm ®en kÝnh ¶nh  Duøng chôp ®Þªn. c. Tia X lµm ph¸t quang mét sè chÊt  Duøng chieáu ñieän d. Tia X làm ion hoá không khí, gây ra hiện tượng quang điện ngoài với tất cả các kim loại. e. Tia X có tác dụng sinh lí  Duøng chöõa beänh ung thö noâng

Slide 19

a.Tia tử ngoại tác dụng lên kính ảnh. b. Tia tử ngoại kích thích tính phát quang ánh sáng của một số chất. C. Tia tử ngoại gây ra một số phản ứng quang hoá quang hợp. d. Tia tử ngoại làm ion hoá không khí và các chất khí khác. e. Có tác dụng sinh lí. f. Gây ra hiện tượng quang điện ngoài với hầu hết các kim loại. d. Tia X làm ion hoá không khí. e. Tia X có tác dụng sinh lí f. Gây ra hiện tượng quang điện ngoài với tất cả các kim loại. a. Tia X có khả năng đâm xuyên b. Tia X làm đen kính ảnh. c. Tia X làm phát quang ánh sáng một số chất. Tia X có đầy đủ các tính chất của tia tử ngoai. Đó là một bằng chứng về sự đồng nhất về bản chất giữa hai loại tia ấy. So sánh hai loại tia: tia X và tia tử ngoại ta rút ra nhận xét gì ? 

Slide 20

IV. Thang sóng điện từ Soùng voâ tuyeán, tia hoàng ngoaïi, aùnh saùng nhìn thaáy, tia töû ngoaïi, tia X vaø tia Gamma, ñeàu coù cuøng baûn chaát, cuøng laø soùng ñieän töø, chæ khaùc nhau veà taàn soá ( hay böôùc soùng). Caùc soùng naøy taïo thaønh moät phoå lieân tuïc goïi laø thang soùng ñieän töø Sóng điện từ, ánh sáng trông thấy, với các bức xạ mà ta đã học liên quan với nhau như thế nào ?

Slide 21

Thang sóng điện từ là bảng sắp xếp tất cả các loại sóng điện từ theo thứ tự tần số, hoặc bước sóng. Nhìn hình hình ảnh mô tả thang sóng điện từ, em có nhận xét gì về thang sóng điện từ ?

Slide 22

1. Tia Rơnghen là A. dòng hạt mang điện tích B. sóng điện từ có bước sóng rất ngắn C. sóng điện từ có bước sóng dài D. Bức xạ nhìn thấy được. 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 B. sóng điện từ có bước sóng rất ngắn

Slide 23

2. Tính chất nào sau đây không là tính chất chung của tia Rơnghen và tia tử ngoại ? A. có khả năng đâm xuyên B. làm ion hóa chất khí C. làm phát quang một số chất D. có tác dụng lên kính ảnh 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 20 19 18 17 16 15 14 13 12 A. có khả năng đâm xuyên

Slide 24

4. Sắp xếp Đúng thứ tự của các tia theo sự giảm dần của bước sóng trên thang sóng điện từ A. Tia hồng ngọai , ánh sáng nhìn thấy , tia Rơnghen, tia từ ngoại B. Tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen, tia hồng ngoại C. Tia tử ngoại , tia hồng ngoại , ánh sáng nhìn thấy , tia Rơnghen D. Tia hồng ngoại. ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 D. Tia hồng ngoại. ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen

Summary: Tai X

Tags: tia x

URL: