hai mat phang vuong goc

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

HAI MAËT PHAÚNG VUOÂNG GOÙC GV:P.V.P

Slide 2

GOÙC GIÖÛA HAI MAËT PHAÚNG a b Môc lôc

Slide 3

c XAÙC ÑÒNH GOÙC GIÖÛA HAI MAËT PHAÚNG Môc lôc

Slide 4

DIEÄN TÍCH HÌNH CHIEÁU CUÛA TAM GIAÙC TRÖÔØNG HÔÏP 1: AB(P) Môc lôc

Slide 5

TRÖÔØNG HÔÏP 2: AB,BC,CA (P)

Slide 6

c HAI MAËT PHAÚNG VUOÂNG GOÙC b

Slide 7

c HEÄ QUAÛ I:

Slide 8

c HEÄ QUAÛ II:

Slide 9

c HEÄ QUAÛ II: Môc lôc

Slide 10

ÑÒNH LYÙ II: Môc lôc

Slide 11

LAÊNG TRUÏ- LAÊNG TRUÏ ÑÖÙNG Môc lôc

Slide 12

HOÄP ÑÖÙNG HOÄP CHÖÕ NHAÄT LAÄP PHÖÔNG Môc lôc HÌNH HOÄP

Slide 13

HÌNH CHOÙP ÑEÀU Môc lôc

Slide 14

HÌNH CHOÙP CUÏT ÑEÀU Môc lôc

URL: