فعالیت -1

0

No comments posted yet

Comments

carolinamarin (8 years ago)

me gusta... las imagenes lo dicen todo

Slide 3

Farkhondeh Parsa

Slide 9

بسازيد:عکس ، مداد هاي رنگي ، چسب و جعبه خالي كارتون در گرو ه هاي خود مدلهاي از عكس حيوانات و گياهان درست كنيد . و آنها را رنگ آميز كنيد و در درون جعبه خالي رابطه تغذيه اي آنها را به صورت زنجيره ء غذايي و شبكه غذايي نشان دهيد .

Tags: f-parsa403

URL:
More by this User
Most Viewed