Bai 31- Hien tuong quang dien

-8

No comments posted yet

Comments

Slide 1

BÀI 31: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH

Slide 2

KIỂM TRA BÀI CŨ Hình vẽ trên minh hoạ về hiện tượng gì ? Phát biểu định nghĩa và điều kiện để xảy ra hiện tượng trên?  Hiện tượng quang điện (ngoài): là hiện tượng ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi mặt kim loại .  Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện:   0 ( cỡ bước sóng của ánh sáng tử ngoại) Ánh sáng Kim loại

Slide 3

Mái nhà lợp bằng tấm pin mặt trời

Slide 4

Bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời

Slide 5

Nguồn điện của các thiết bị điện tử được nạp bằng năng lượng mặt trời

Slide 6

Những ứng dụng thực tế trên hoạt động dựa vào hiện tượng nào?

Slide 7

HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG I. Chất quang dẫn và hiện tượng quang điện trong. 1. Chất quang dẫn Là chất bán dẫn có tính chất cách điện khi không bị chiếu sáng và trở thành dẫn điện tốt khi bị chiếu sáng thích hợp. Chất quang dẫn là gì? Nêu một số chất thường gặp? 2. Hiện tượng quang điện trong Dựa vào bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn và thuyết lượng tử, hãy giải thích đặc tính của các chất bán dẫn ? - Chưa bị chiếu sáng  e liên kết với các nút mạng  không có e tự do  cách điện. * Giải thích: - Bị chiếu sáng   truyền NL cho 1 e liên kết . Nếu năng lượng e nhận được đủ lớn  giải phóng  e dẫn (+ lỗ trống)  tham gia vào quá trình dẫn điện  trở thành dẫn điện. Hiện tượng giải phóng các hạt tải điện (êlectron và lỗ trống) xảy ra bên trong khối bán dẫn khi bị chiếu sáng nên gọi là hiện tượng quang dẫn. - Hiện tượng ánh sáng giải phóng các êlectron liên kết để chúng trở thành các êlectron dẫn đồng thời tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện gọi là hiện tượng quang điện trong. So sánh độ lớn của giới hạn quang dẫn với độ lớn của giới hạn quang điện và đưa ra nhận xét ? Giới hạn quang dẫn ở vùng bước sóng dài hơn giới hạn quang điện vì năng lượng kích hoạt các e liên kết để chúng trở thành các e dẫn nhỏ hơn công thoát để bức các e ra khỏi kim loại. - Ứng dụng trong quang điện trở và pin quang điện. BÀI 31. Các chất quang dẫn: Ge, Si, PbS, PbSe, CdS…

Slide 8

BÀI 31. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG II. Quang điện trở - Là một điện trở làm bằng chất quang dẫn. - Cấu tạo: 1 sợi dây bằng chất quang dẫn gắn trên một đế cách điện. - Đặc điểm: điện trở có thể thay đổi từ vài M  vài chục  khi được chiếu sáng. mA (1) Lôùp chaát baùn daãn ( CdS). (2) Taám nhöïa caùch ñieän. (3),(4) : hai ñieän cöïc gaén vaøo lôùp baùn daãn. Quang điện trở là gì? Nó có cấu tạo và đặc điểm gì? Ví dụ: Sơ đồ nguyên tắc của một quang điện trở

Slide 9

BÀI 31. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG III. Pin quang điện 1. Là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng. 2. Hiệu suất trên dưới 10% 3. Cấu tạo: a. Pin có 1 tấm bán dẫn loại n, bên trên có phủ một lớp mỏng bán dẫn loại p, trên cùng là một lớp kim loại rất mỏng. Dưới cùng là một đế kim loại. Các kim loại này đóng vai trò các điện cực trơ. b. Giữa p và n hình thành một lớp tiếp xúc p-n. Lớp này ngăn không cho e khuếch tán từ n sang p và lỗ trống khuyếch tán từ p sang n  gọi là lớp chặn. Pin quang điện là gì? Pin quang điện(Pin mặt trời) biến đổi trực tiếp từ dạng năng lượng nào sang dạng năng lượng nào ? Hãy trìng bày cấu tạo của Pin quang điện ? + - G Lớp chặn + + + + + + + + - - - - - - - - n p (1) (2) (3) Bán dẫn loại n Bán dẫn loại p Đế kim loại (1) (2) (3)

Slide 10

BÀI 31. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG III. Pin quang điện 1. Là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng. 2. Hiệu suất trên dưới 10% 3. Cấu tạo: a. Pin có 1 tấm bán dẫn loại n, bên trên có phủ một lớp mỏng bán dẫn loại p, trên cùng là một lớp kim loại rất mỏng. Dưới cùng là một đế kim loại. Các kim loại này đóng vai trò các điện cực trơ. b. Giữa p và n hình thành một lớp tiếp xúc p-n. Lớp này ngăn không cho e khuếch tán từ n sang p và lỗ trống khuyếch tán từ p sang n  gọi là lớp chặn. c. Khi chiếu ánh sáng có   0 sẽ gây ra hiện tượng quang điện trong. e đi qua lớp chặn xuống bán dẫn n, lỗ trống bị giữ lại  Điện cực kim loại mỏng ở trên nhiễm điện (+) điện cực (+), còn đế kim loại nhiễm điện (-)điện cực(-). - Suất điện động của pin quang điện từ 0,5V  0,8V . (nhỏ hơn pin điện hoá) Trình bày hoạt động của Pin quang điện ? + - + + + + + + + + - - - - n p - - - -

Slide 11

Những ứng dụng thực tế của pin quang điện

Slide 12

HEÄ THOÁNG KIEÁN THÖÙC LIEÂN QUAN. Hieän töôïng quang ñieän trong. Hieän töôïng quang ñieän ngoaøi Chaát baùn daãn. Kim loaïi. Hiện tượng ánh sáng giải phóng các êlectron liên kết để chúng trở thành các êlectron dẫn đồng thời tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện Laø hieän töôïng khi electron töï do trong kim loaïi bò baät ra ngoaøi taám kim loaïi khi coù aùnh saùng thích hôïp chieáu vaøo.  ≤ 0 0 côõ böùc xaï hoàng ngoaïi. ≤o o : côõ böùc xaï töû ngoaïi. Maïch ñieàu khieån töï ñoäng. Nguoàn ñieän caàn söû duïng naêng löôïng aùnh saùng (veä tinh nhaân taïo) Cô sôû thöïc nghieäm quan troïng ñeå khaúng ñònh baûn chaát phöùc taïp cuûa aùnh saùng. (Löôõng tính.)

Summary: Bai 31- Hien tuong quang dien

Tags: bai 31- hien tuong quang dien

URL: