hap thu va phan xa loc lua anh sang

-8

No comments posted yet

Comments

Slide 1

BÀI 34: HẤP THỤ VÀ PHẢN XẠ LỌC LỰA ÁNH SÁNG - MÀU SẮC CÁC VẬT TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH

Slide 2

Khi nhìn ánh sáng Mặt Trời chiếu xuyên qua tấm kính đỏ, ta thấy tấm kính có màu đỏ, Tại sao vậy?

Slide 3

1. HAÁP THUÏ AÙNH SAÙNG Thực nghiệm chứng tỏ rằng, khi một chùm ánh sáng đi qua một môi trường vật chất bất kì, thì cường độ sáng bị giảm. Một phần năng lượng của chùm sáng đã bị hấp thụ và biến thành nội năng của môi trường. Hấp thụ ánh sáng là hiện tượng môi trường vật chất làm giảm cường độ của chùm sáng truyền qua nó.

Slide 4

Thực nghiệm chứng tỏ, khi truyền trong chân không, chùm sáng hoàn toàn không bị hấp thụ. Điều đó chứng tỏ chính sự tương tác giữa ánh sáng với các nguyên tử (hay phân tử) cấu tạo nên môi trường đã gây ra hiện tượng hấp thụ ánh sáng.

Slide 5

Việc khảo sát định lượng sự hấp thụ ánh sáng đã cho thấy: a) Ñònh luaät veà söï haáp thuï aùnh saùng Cường độ I của chùm sáng đơn sắc khi truyền qua môi trường hấp thụ, giảm theo định luật hàm mũ của độ dài d của đường tia sáng: I = Ioe-d với Io là cường độ của chùm sáng tới môi trường,  được gọi là hệ số hấp thụ của môi trường

Slide 6

Cường độ của một chùm sáng được xác định bằng lượng quang năng mà chùm sáng tải qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với tia sáng trong một giây. Đơn vị của cường độ sáng là oát trên mét vuông.

Slide 7

b) Haáp thuï loïc löïa C1 Khi cho chùm sáng trắng đi qua ống thủy tinh có khí hiđrô nung nóng vào máy quang phổ thì ta thu được quang phổ như thế nào? C J L L1 L2 F S P Quang phæ liªn tôc Quang phæ v¹ch hÊp thô HiÖn t­îng ®¶o s¾c

Slide 8

Khi cho chùm ánh sáng trắng đi qua một chất nào đó, ta quan sát thấy quang phổ hấp thụ (vật hấp thụ hay đám mây hấp thụ), trên quang phổ của ánh sáng trắng mất đi một số vạch ứng với các bước sóng đặc trưng cho chất đang xét. Các ánh sáng có bước sóng khác nhau bị môi trường hấp thụ nhiều, ít khác nhau. Nói cách khác, sự hấp thụ ánh sáng của một môi trường có tính chọn lọc, hệ số hấp thụ của môi trường phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng.

Slide 9

Mọi chất đều hấp thụ có chọn lọc ánh sáng. Những chất hầu như không hấp thụ ánh sáng trong miền nào của quang phổ được gọi là gần trong suốt với miền quang phổ đó. Những vật không hấp thụ ánh sáng trong miền nhìn thấy của quang phổ được gọi là vật trong suốt không màu (chẳng hạn, nước nguyên chất, không khí, thủy tinh không màu…). Thuỷ tinh không màu hấp thụ mạnh tia tử ngoại!

Slide 10

Những vật hấp thụ hoàn toàn mọi ánh sáng nhìn thấy thì có màu đen. Những vật hấp thụ lọc lựa ánh sáng trong miền nhìn thấy thì được gọi là vật trong suốt có màu. C2 Nhìn Mặt Trời qua tấm kính đỏ (kính lọc sắc đỏ), ta thấy tấm kính có màu đỏ. Giải thích tại sao.

Slide 11

2. PHAÛN XAÏ (HOAËC TAÙN XAÏ) LOÏC LÖÏA. MAØU SAÉC CAÙC VAÄT Ở một số vật, khả năng phản xạ (hoặc tán xạ) ánh sáng mạnh, yếu khác nhau phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng tới. Đó là sự phản xạ (hoặc tán xạ) lọc lựa. Có những vật phản xạ (hoặc tán xạ) mạnh các ánh sáng có bước sóng dài, nhưng lại phản xạ (hoặc tán xạ) yếu các ánh sáng có bước sóng ngắn, chẳng hạn một tấm đồng có mặt đánh bóng thì tỉ lệ phần trăm cường độ phản xạ là:

Slide 12

Khi chiếu một chùm sáng trắng vào một vật, thì do vật có khả năng phản xạ (hoặc tán xạ) lọc lựa, nên ánh sáng phản xạ (hoặc tán xạ) là ánh sáng màu. Điều đó giải thích tại sao các vật có màu sắc khác nhau. Các vật thể khác nhau có màu sắc khác nhau là do chúng được cấu tạo từ những vật liệu khác nhau. Khi ta chiếu ánh sáng trắng vào các vật, chúng hấp thụ một số ánh sáng đơn sắc và phản xạ, tán xạ, hoặc cho truyền qua các ánh sáng đơn sắc khác nhau. Do đó, ta thấy các vật có màu sắc khác nhau.

Slide 13

Màu sắc các phụ vật phụ thuộc vào sự hấp thụ lọc lựa và phản xạ lọc lựa của vật (phản xạ lọc lựa của chất cấu tạo nên vật hoặc của chất phủ bề mặt vật) đối với ánh sáng chiếu vào vật. Tấm gỗ sơn màu đỏ hấp thụ ánh sáng màu lam lục và tán xạ ánh sáng màu đỏ. Do đó, nếu chiếu một chùm ánh sánh trắng vào tấm gỗ đó thì ta thấy nó có màu đỏ của tấm gỗ.

Slide 14

Nhưng nếu chiếu vào tấm gỗ đó một chùm ánh sáng lam hoặc tím thì nó hấp thụ hoàn toàn chùm ánh sáng đó và nó trở thành có màu đen. Màu sắc các vật không những phụ thuộc bản chất của vật mà còn phụ thuộc màu sắc của ánh sáng rọi vào nó. Khi nói một vật có màu này hay màu khác ta đã giả định nó được chiếu ánh sáng bằng chùm ánh sáng trắng.

Summary: hap thu va phan xa loc lua anh sang

Tags: hap thu va phần xa loc lua anh sang

URL: