BAI 35 TINH CHAT VA CAU TAO HAT NHAN 12 CB

-1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

CHƯƠNG VII H¹t nh©n nguyên tử BÀI 35 TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN NỘI DUNG I.CẤU TẠO HẠT NHÂN II.NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN

Slide 2

I. Cấu tạo hạt nhân: 1. Kích thước hạt nhân - Nguyên tử có đường kính cỡ 10-9m Hạt nhân tích điện dương +Z.e, có đường kính cỡ 10-14m. ? C1 Kích thước hạt nhân (1/103)3mm3 d = 0,1mm

Slide 3

2. Cấu tạo hạt nhân - Tạo bởi các hạt nuclôn. Có hai loại nuclôn là prôtôn & nơtrôn. + Prôtôn (p) mang điện tích +e + Nơtrôn (n) không mang điện -Có Z là nguyên tử số = số thứ tự nguyên tố trong bảng HTTH + số hạt prôtôn = Z, A là tổng số nuclôn gọi là số khối - Hạt nhân có N nơtrôn khi đó số nuclôn là Z + N = A

Slide 4

I. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử: 1. Cấu tạo nguyên tử: 2. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử: 3. Kí hiệu hạt nhân: - : X là kí hiệu hoá học, Z: nguyên tử số, A số khối . Ví dụ: ; … Các hạt nhân sau được xếp vào vị trí nào trong bảng HTTH? Người ta gọi là đồng vị

Slide 5

4. Đồng vị: Các nguyên tử mà hạt nhân chứa cùng sè prôtôn Z nhưng có số nơtrôn khác nhau (do đó số khối A = Z + N khác nhau) gọi là đồng vị (cùng vị trí trong bảng HTTH) Hyđrô có 3 đồng vị là: Cácbon có 7 đồng vị có A từ 10 đến 16 (T ri ti)

Slide 6

II. KHỐI LƯỢNG HẠT NHÂN 1. Đơn vị khối lượng hạt nhân: mp=1,00728 u ; mn = 1,00866u; me = 0,0005486u ; mHe = 4,00150u Người ta dïng ®¬n vÞ nµo đo khối lượng hạt nhân?

Slide 7

E 0 = m0c2 gọi là năng lượng nghỉ E – E0 = (m – m0)c2 là động năng của vật. 2. Khối lượng và năng lượng Hệ thức Anh-xtanh E = mc2 c = 3.108 m/s ? Tính năng lượng 1u? 1u = 931,5MeV/c2 Vậy MeV/c2 là đơn vị đo khối lượng hạt nhân

Slide 8

Câu hỏi số 1 1 Câu hỏi số 2 2 Câu hỏi số 3 3 Câu hỏi số 4 4 Câu hỏi số 5 5 Câu hỏi số 7 7 Câu hỏi số 8 8 Câu hỏi số 9 9 Câu hỏi số 10 10 Luyªn tËp – cñng cè Câu hỏi số 6 6 Kết thúc

Slide 9

Câu 1 H¹t nh©n cã cÊu t¹o gåm: C. 92p và 143n A. 235p và 92n D. 143p và 92n B. 92p và 235n

Slide 10

Câu 2 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ cÊu t¹o cña h¹t nh©n nguyªn tö? B. Cã hai lo¹i nucl«n lµ pr«t«n vµ n¬tron A. H¹t nh©n ®­îc cÊu t¹o tõ c¸c nucl«n. D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng C. Sè pr«t«n trong h¹t nh©n ®óng b»ng sè ªlectron trong nguyªn tö

Slide 11

Câu 3 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ cÊu t¹o cña h¹t nh©n nguyªn tö? B. N¬tron trong h¹t nh©n mang ®iÖn tÝch - e A. Pr«t«n trong h¹t nh©n mang ®iÖn tÝch +e. D. A hoÆc B hoÆc C sai C. Tæng sè c¸c pr«t«n vµ n¬tron gäi lµ sè khèi

Slide 12

Câu 4 D. H¹t nh©n nguyªn tö ®­îc cÊu t¹o gåm Z pr«ton vµ (A + Z) n¬tron. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

Slide 13

Câu 5 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. ®ång vÞ lµ c¸c nguyªn tö mµ h¹t nh©n cña chóng cã sè khèi A b»ng nhau D. ®ång vÞ lµ c¸c nguyªn tö mµ h¹t nh©n cña chóng cã khèi l­îng b»ng nhau B. ®ång vÞ lµ c¸c nguyªn tö mµ h¹t nh©n cña chóng cã sè pr«ton b»ng nhau, sè n¬tron kh¸c nhau C. ®ång vÞ lµ c¸c nguyªn tö mµ h¹t nh©n cña chóng cã sè n¬tron b»ng nhau, sè pr«ton kh¸c nhau.

Slide 14

Câu 6 Mét h¹t nh©n cã 90 pr«t«n vµ 144 n¬tr«n kÝ hiÖu h¹t nh©n ®ã lµ:

Slide 15

Quay l¹i

Slide 16

BÀI TẬP 3 đến 7 trang 180 SGK

Summary: BAI 35 TINH CHAT VA CAU TAO HAT NHAN 12 CB

Tags: bai 35 tinh chat va cau tao hat nhan 12 cb

URL: