BAI 36-VL12CB-TIET 60-PHAN UNG HAT NHAN

-5

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Bài 36: NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Slide 2

KIEÅM TRA BAØI CUÕ Câu 1. Haõy choïn caâu ñuùng. Baûn chaát löïc töông taùc giöõa caùc nucloân trong haït nhaân laø A. Löïc tónh ñieän B. Löïc haáp daãn C. Löïc ñieän töø D. Löïc töông taùc maïnh

Slide 3

Năng lượng liên kết của một hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần cung cấp cho A nuclôn trong hạt nhân tách ra riêng rẽ. KIEÅM TRA BAØI CUÕ Câu 2: Năng lượng liên kết của một hạt nhân là gì? Năng lượng liên kết của một hạt nhân được tính bằng tích của độ hụt khối của hạt nhân với thừa số c2. W = ∆mc2 = Zmp + (A – Z)mn – mX) c2.

Slide 4

Câu 3: Điều nào đúng khi nói về :Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân : Năng lượng cần cung cấp cho A nuclôn tách ra riêng rẽ. Càng lớn thì hạt nhân càng kém bền ; Những hạt nhân có số khối càng lớn càng bền Năng lượng cần cung cấp cho 1 nuclôn tách ra riêng rẽ.

Slide 5

Bài 36: NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN I. Lực hạt nhân II. Năng lượng liên kết của hạt nhân. III. Phản ứng hạt nhân

Slide 6

III. Phản ứng hạt nhân 1. Định nghĩa và đặc tính - Phản ứng hạt nhân là quá trình các hạt nhân tương tác với nhau và biến đổi thành các hạt nhân khác a. Phản ứng hạt nhân tự phát +Là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt nhân khác. - Phân loại: +Ví dụ: Quá trình phóng xạ.

Slide 7

b. Phản ứng hạt nhân kích thích +Quá trình các hạt nhân tương tác với nhau tạo ra các hạt nhân khác. - Đặc tính: + Biến đổi các hạt nhân. +Ví dụ: phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch So sánh với phản ứng hoá học? + Biến đổi các nguyên tố. + Không bảo toàn khối lượng nghỉ.

Slide 9

b. Bảo toàn số nuclôn (bảo toàn số A). c. Bảo toàn năng lượng toàn phần. -Bốn định luật bảo toàn cơ bản nhất: d. Bảo toàn động lượng. 2. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân a. Bảo toàn điện tích (bảo toàn số Z). Điều kiện áp dụng?

Slide 10

* Z1 + Z2 = Z3 + Z4. (Các số Z có thể âm) * A1 + A2 = A3 + A4. (Các số A luôn không âm). -Chú ý: + Không có định luật bảo toàn khối lượng nghỉ. + Không có định luật bảo toàn số nơtrôn. + Không có định luật bảo toàn năng lượng thông thường. -Ví dụ:

Slide 11

3. Năng lượng phản ứng hạt nhân - Phản ứng hạt nhân có thể toả năng lượng hoặc thu năng lượng. Wtỏa = W = (mtrước - msau)c2 ≠ 0 + Nếu W > 0 phản ứng toả năng lượng. + Nếu W < 0  phản ứng thu năng lượng. Wthu = /W/ = - W ?

Slide 12

-Ví dụ: mtrước = mA + mB msau = mX + mY Wtỏa = W = (mtrước - msau)c2 ≠ 0

Slide 13

-Muốn thực hiện một phản ứng hạt nhân thu năng lượng chúng ta cần phải cung cấp cho hệ một năng lượng đủ lớn. Muốn thực hiện một phản ứng hạt nhân thu năng lượng chúng ta cần làm gì?

Slide 14

Bài 36. Tiết 60 III. Phản ứng hạt nhân 1. Định nghĩa và đặc tính 2. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân 3. Năng lượng phản ứng hạt nhân Ứng dụng?

Slide 15

NHÀ MÁY ĐIỆN NGUYÊN TỬ

Slide 16

BOM NGUYÊN TỬ

Slide 17

BÀI TẬP CỦNG CỐ : Bài 1:Hoàn chỉnh các phản ứng sau:

Slide 18

BÀI TẬP CỦNG CỐ : Bài 1:Hoàn chỉnh các phản ứng sau:

Slide 19

Bài 1:Hoàn chỉnh các phản ứng sau:

Slide 20

Bài 2:Hoàn chỉnh phản ứng sau:

Slide 21

Bài 7/187/SGK. Nhóm 1: Hãy giải bài tập sau:

Slide 22

Bài 8/187/SGK. Nhóm 2: Hãy giải bài tập sau:

Slide 23

BTVN : 8  10/ 187/ SGK. 36.5  36.7 / 60/ SBT.

Summary: BAI 36-VL12CB-TIET 60-PHAN UNG HAT NHAN

Tags: bai 36-vl12cb-tiet 60-phan ung hat nhan

URL: