Bai 37 Phong xa

+8

No comments posted yet

Comments

LongTime (5 years ago)

ấd

Slide 1

BÀI 37: PHÓNG XẠ TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH

Slide 2

KiỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Trình bày khái niệm lực hạt nhân và năng lượng liên kết hạt nhân? Câu 2: Hoàn chỉnh các phản ứng hạt nhân sau: Câu 3: Nêu phản ứng hạt nhân và các định luật bảo tòn của một phản ứng?

Slide 3

H. Béc-cơ-ren Nhà vật lí người Pháp (1852 – 1908)

Slide 4

1. Định nghĩa hiện tượng phóng xạ Phóng xạ là quá trình phân huỷ tự phát của một hạt nhân không bền vững. Quá trình phân huỷ này kèm theo sự tạo ra các hạt và có thể kèm theo sự phát ra các bức xạ điện từ. Hạt nhân tự phân huỷ gọi là hạt nhân mẹ, hạt nhân được tạo thành sau phân huỷ gọi là hạt nhân con. I. HiỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ

Slide 5

2. Các dạng phóng xạ  a. Phóng xạ α - Hạt nhân mẹ X phân rã thành hạt nhân con Y và phát ra phóng xạ α theo phản ứng: Hay viết gọn hơn: Cho biết Tia α có bản chất là gì và đặc điểm của nó?

Slide 6

b. Phóng xạ β-  -  + c. Phóng xạ β+

Slide 7

- Là phóng xạ đi kèm với phóng xạ β- và β+ Là bức xạ điện từ có bước sóng rất ngắn, cũng là hạt phôntôn có năng lượng cao Có khả năng đâm xuyên mạng, đi được vài mét trong pêtông và vài cm trong chì +    - d. Phóng xạ γ

Slide 8

II. ĐỊNH LUẬT PHÓNG XẠ Đặc tính của quá trình phóng xạ Có bản chất là một quá trình biến đổi hạt nhân Có tính tự phát và không điều khiển được và không chịu sự tác động của các yếu tố bên ngoài Là một quá trình ngẫu nhiên Đọc SGK và cho biết các đặc tính xủa sự phóng xạ?

Slide 9

2. Định luật phóng xạ: - Gọi N là số hạt nhân tại thời điểm t. Tại thời điểm t + dt số hạt nhân còn lại là N+dN với dN <0 Số hạt nhân phân rã trong thời gian dt là bao nhiêu? - Số hạt nhân phân huỷ trong khoảng thời gian dt là -dN tỉ lệ với dt và cũng tỉ lệ với số hạt nhân trong mẫu phóng xạ: -dN/N = λdt (1) - Với λ là hằng số phóng xạ - Gọi N0 là số hạt nhân của mẫu tồn tại lúc t = 0 Muốn tìm số hạt nhân tồn tại lúc t >0 ta phải làm gì? Số hạt nhân phân huỷ -dN tỉ lệ với đại lượng nào?

Slide 10

2. Định luật phóng xạ: - Muốn tìm số hạt nhân tồn tại lúc t >0 ta phải lấy tích phân hai vế phương trình (1)

Slide 11

Xét một mẫu phóng xạ ban đầu : + N0 là số hạt nhân ban đầu + N là số hạt nhân còn lại sau thời gian t + Trong đó λ là hằng số dương gọi là hằng số phân rã, đặc trưng cho chất phóng xạ đang xét 2. Định luật phóng xạ:

Slide 12

N0 N0/2 N0/4 N0/8 N0/16 0 T 2T 3T 4T ĐỒ THỊ ĐỊNH LUẬT PHÓNG XẠ

Slide 13

3. Chu kì bán rã: - Là thời gian qua đó số lượng các hạt nhân còn lại 50% (nghĩa là phân rã 50%) - Chứng minh công thức tính chu kì bán rã? Sau 1 chu kì bán rã T: * Chú ý: sau khoảng thời gian t = xT thì số hạt nhân phóng xạ còn lại : - Đơn vị của độ phóng xạ là Beccơren (Bq), ngoài ra còn có đơn vị Curi (Ci): 1Ci = 3,7 .1010 Bq

Slide 14

III. ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ NHÂN TẠO 1. Phóng xạ nhân tạo và phương pháp nguyên tử đánh dấu:

Slide 16

Củng cố Câu 1: Câu nào sau đây sai khi nói về tia phóng xạ α: Có tính đâm xuyên yếu Có vận tốc bằng vận tốc ánh sáng Là chùm hạt nhân của nguyên tử Hêli Có khả năng ion hoá chất khí

Slide 17

Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tia γ: Có khả năng đâm xuyên mạnh Là bức xạ điện từ Có bước sóng xấp xỉ bước sóng tia X Không bị lệch trong điện trường và từ trường Củng cố

Slide 18

Câu 3: Quá trình phóng xạ nào sau đây không làm thay đổi cấu tạo hạt nhân? Phóng xạ α Phóng xạ β+ Phóng xạ γ Phóng xạ β- Củng cố

Slide 19

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Câu 1: Hiện tượng phóng xạ là gì? Có mấy dạng phóng xạ? Câu 2: Trình bày đặc điểm của các tia phóng xạ? Câu 3: Phát biểu nội dung và viết biểu thức định luật phóng xạ? Công thức tính chu kì bán rã? * Xem trước bài phản ứng phân hạch

Summary: Bai 37 Phong xa

Tags: bai 37 phong xa

URL: