BAI 6 MI THUAT LOP 6

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 2

kiÓm tra bµi cò: C©u hái 1: ThÕ nµo lµ tranh ®Ò tµi? + Tranh ®Ò tµi lµ tranh vÏ vÒ mét ®Ò tµi cho tr­íc, b¾t buéc ng­êi vÏ ph¶i thùc hiÖn theo yªu cÇu, kh«ng ®­îc thay ®æi. C©u hái 2: H·y nªu c¸c b­íc thùc hiÖn mét bµi vÏ tranh ®Ò tµi? + T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi. + T×m bè côc ( m¶ng h×nh chÝnh, m¶ng h×nh phô ) + VÏ h×nh vµo m¶ng. + VÏ mµu theo ý thÝch.

Slide 3

Bµi 6: VÏ trang trÝ

Slide 4

Trang trÝ h×nh trßn Trang trÝ h×nh vu«ng

Slide 6

Trang trÝ thêi trang

Slide 7

Trang trÝ lä hoa Trang trÝ b×a s¸ch

Slide 8

Trang trÝ héi tr­êng

Slide 9

+ Kh¸i niÖm: Trang trÝ lµ mét nghÖ thuËt s¾p ®Æt c¸c ®­êng nÐt, m¶ng h×nh, mµu s¾c, h×nh khèi ... trªn mét mÆt ph¼ng hay trong kh«ng gian ®Ó t¹o nªn 1 s¶n phÈm ®Ñp vµ phï hîp víi néi dung. + Cã 2 thÓ lo¹i trang trÝ: - Trang trÝ c¬ b¶n ( h×nh vu«ng, h×nh trßn, h×nh ch÷ nhËt, ®­êng diÒm ) - Trang trÝ øng dông ( trang trÝ héi tr­êng, trang trÝ thêi trang, trang trÝ c¸c ®å vËt...) * Mét bµi trang trÝ ®Ñp cÇn biÕt c¸ch s¾p xÕp c¸c h×nh m¶ng, ho¹ tiÕt, mµu s¾c sao cho thuËn m¾t vµ hîp lÝ.

Slide 10

- Lµ mét ho¹ tiÕt hay mét nhãm ho¹ tiÕt ®­îc vÏ lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn, cã thÓ ®¶o ng­îc theo 1 trËt tù nhÊt ®Þnh. 1. Nh¾c l¹i

Slide 12

Chän h×nh ®óng. 1 2 3

Slide 13

- Lµ hai hay nhiÒu ho¹ tiÕt ®­îc vÏ xen kÏ víi nhau vµ lÆp l¹i. 2. Xen kÏ:

Slide 15

Chän h×nh ®óng. 2 3

Slide 16

- Lµ ho¹ tiÕt ®­îc vÏ gièng nhau qua mét trôc hay nhiÒu trôc ®èi xøng. 3. §èi xøng: + C¸c m¶ng ho¹ tiÕt gièng nhau ®­îc s¾p xÕp ®¨ng ®èi, hµi hoµ vÒ bè côc; chÝnh x¸c vÒ h×nh, m¶ng; tr¸nh sù lÖch l¹c, mÐo mã, kh«ng ®Òu. A B

Slide 18

A B D F

Slide 19

- Lµ c¸c m¶ng h×nh, ho¹ tiÕt ®­îc s¾p xÕp tuy kh«ng ®Òu nhau nh­ng vÉn t¹o ra sù th¨ng b»ng, c©n xøng vµ thuËn m¾t. 4. M¶ng h×nh kh«ng ®Òu:

Slide 20

B­íc 1: KÎ trôc ®èi xøng.

Slide 21

B­íc 2: T×m c¸c m¶ng h×nh ( bè côc )

Slide 22

B­íc 3: T×m vµ vÏ c¸c ho¹ tiÕt vµo m¶ng h×nh.

Slide 23

B­íc 4: T×m vµ vÏ mµu theo ý thÝch.

Slide 27

TËp s¾p xÕp c¸c m¶ng h×nh trong mét h×nh vu«ng cã c¸c c¹nh lµ 15cm. Sau ®ã t×m ho¹ tiÕt thÝch hîp cho c¸c m¶ng h×nh ®· chän.

Slide 28

CÁC BÀI VẼ MẪU TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG:

URL:
More by this User
Most Viewed