khoi nghia Ly Bi

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Lôc §Çu T« LÞch Gia Ninh KhuÊt L·o §iÓn TriÖt T©n X­¬ng D¹ tr¹ch Long Biªn *Th¸ng 5 n¨m 545 qu©n l­¬ng x©m l­îc n­íc ta lÇn 3. DiÔn biÕn: Lý Nam §Õ gi÷ thµnh ë cöa s«ng T« LÞch. Lui vÒ gia Ninh vµ ®ãng ë hå §iÓn TrÞªt. Qu©n l­¬ng ®¸nh óp vµo hå. Qu©n ta rót lui vµo ®éng KhuÊt L·o. *KÕt qu¶: -Qu©n ta thÊt b¹i.

Slide 2

- TriÖu Quang Phôc lµ t­íng giái cã tµi §Çm D¹ Tr¹ch - Rót qu©n vÒ D¹ Tr¹ch.

Slide 3

S S S § 0 10 20 30 ¤ng lµ ng­êi vïng chu diªn nªn th«ng th¹o thuû thæ vïng nµy. ®Çm d¹ tr¹ch cã nhiÒu ­u ®iÓm. ®Çm d¹ tr¹ch n»m ven s«ng Hång. C¶ 3 ý trªn ®Òu ®óng.

Slide 4

- Dïng chiÕn thuËt du kÝch. * DiÔn biÕn: Qu©n L­¬ng t¨ng c­êng bao v©y D¹ Tr¹ch. NghÜa qu©n ph¶n c«ng chiÕm Long Biªn. D¹ Tr¹ch * KÕt qu¶ : -Qu©n ta th¾ng lîi. LONG Biªn T« LÞch

Slide 5

*Nguyªn nh©n th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n L­¬ng x©m l­îc do TriÖu Quang Phôc l·nh ®¹o: - Sù chØ huy tµi t×nh cña TriÖu Quang Phôc - §­îc sù ñng hé cña d©n - TËn dông ­u thÕ cña c¨n cø D¹ Tr¹ch. - Qu©n L­¬ng ch¸n n¶n bÞ ®éng.

Slide 6

C¶nh lÔ héi ®Çm D¹ Tr¹ch

Slide 7

* TriÖu Quang Phôc lªn ng«i vua vµ tæ chøc chÝnh quyÒn. - 571 Lý PhËt Tö c­íp ng«i . 603 Lý PhËt Tö bÞ b¾t vµ gi¶i vÒ Trung Quèc.

Slide 8

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G d ¹ t ¹ c h v ­ ¬ n g d ¹ t r ¹ c h t h i ª n ® ø c x ­ n g ® Õ d ­ ¬ n g p h i ª u s ¸ u c h © u n h µ l ­ ¬ n g §©y lµ tªn mµ nh©n d©n th­êng gäi TriÖu Quang Phôc? 2. §©y lµ ®Þa danh mµ TriÖu Quang Phôc chän lµm c¨n cø kh¸ng chiÕn? 3. Khi lªn ng«i hoµng ®Õ Lý BÝ ®Æt niªn hiÖu lµ g×? 4. §©y lµ viÖc lµm ®Çu tiªn khi khëi nghÜa Lý BÝ th¾ng lîi? 5. Tªn t­íng mµ nhµ L­¬ng cö sang lµm thø sö Giao Ch©u? 6. Khi ®« hé n­íc ta nhµ L­¬ng chia lµm mÊy Ch©u? 7.§Çu thÕ kû VI triÒu ®¹i ph­¬ng B¾c ®« hé n­íc ta lµ? r V¹n xu©n

URL:
More by this User
Most Viewed