Dong dien trong kim loai

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT VINH LỘC Giáo viên thực hiện: Lê Hạnh Phúc TỔ VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH ĐÃ ĐẾN THAM DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY

Slide 2

Các em hãy quan sát các hình ảnh sau Những hình ảnh trên mô tả hiện tượng gì?

Slide 3

Dòng điện trong kim loại. Dòng điện trong chất điện phân. Dòng điện trong chân không. Dòng điện trong chất khí. Dòng điện trong chất bán dẫn. Chương III DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Slide 4

I.Bản chất dòng điện trong kim loại. II.Sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ. III.Điện trở của kim loại ở nhiệt độ thấp và hiện tượng siêu dẫn. IV.Hiện tượng nhiệt điện. Tiết 25 DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

Slide 5

Ion Electron tự do Electron trong nguyên tử Nguyên tử tại nút mạng tinh thể Nhân Ion Electron tự do Trong kim loại, các nguyên tử bị mất electron hóa trị trở thành các ion dương. Các ion dương liên kết với nhau một cách trật tự tạo nên mạng tinh thể kim loại Cơ chế hình thành Ion dương như thế nào? Sản phẩm? Sản phẩm: Ion dương và electron tự do.

Slide 7

Mô hình mạng tinh thể đồng Nhiệt độ càng cao thì mạng tinh thể càng trở nên mất trật tự

Slide 8

Mô hình sợi dây đồng và các Electron tự do bên trong Electron tự do trong kim loại

Slide 9

Các electron chuyển động hỗn loạn và tạo thành đám mây electron Khi chưa đặt điện trường vào hai đầu vật dẫn, hãy nhận xét chuyển động của electron tự do?

Slide 10

Khi ñaët vaøo hai ñaàu vaät daãn ñieän tröôøng, haõy nhaän xeùt chuyeån ñoäng cuûa electron töï do? Electron chuyeån ñoäng coù höôùng (ngöôïc chieàu ñieän tröôøng)

Slide 12

Hoãn loaïn khoâng ngöøng Coù höôùng Coù doøng ñieän Khoâng coù doøng ñieän Thaûo Luaän:

Slide 13

- - - - - + Nguyên nhân gây ra điện trở và hiện tượng tỏa nhiệt : -Khi chuyển động có hướng, các electron tự do luôn có khả năng va chạm với các ion kim loại ở nút mạng tinh thể gây ra điện trở. -Trong khi va chạm electron truyền một phần động năng của nó cho ion, làm ion dao động mạnh lên, vì thế mà kim loại nóng lên. Thaûo Luaän: + + + + + + +

Slide 14

Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của electron dưới tác dụng của điện trường

Slide 15

- Khi nhieät ñoä taêng ñieän trôû suaát cuûa kim loaïi taêng ρ=ρ0[1+α(t-t0)] α : hệ số nhiệt điện trở (K-1) ρ0 :điện trở suất của kim loại ở t0(0C) ρ :điện trở suất của kim loại ở t(0C) Trong đó: Sự biến thiên điện trở suất của đồng theo nhiệt độ

Slide 16

* Heä soá nhieät ñieän trôû α cuûa moãi kim loaïi phuï thuoäc vaøo: - Nhiệt độ - Ñoä saïch vaø cheá ñoä gia coâng vaät lieäu ñoù. ρ=ρ0[1+α(t-t0)] Sự biến thiên điện trở suất của đồng theo nhiệt độ

Slide 17

Khi nhiệt độ giảm xuống thấp thì mức độ cản trở dòng điện thay đổi thế nào? Khi nhiệt độ giản xuống thấp (gần 00K) điện trở của kim loại đột ngột giảm xuống bằng 0 gọi là hiện tượng siêu dẫn. C2: Vì sao dòng điện chạy trong cuộn dây siêu dẫn không có nguồn điện lại có thể duy trì lâu dài? Có thể dùng dòng điện ấy làm cho động cơ chạy mãi được không? III.Ñieän trôû cuûa kim loaïi ôû nhieät ñoä thaáp vaø hieän töôïng sieâu daãn Doøng Ñieän Trong Kim Loaïi

Slide 18

Nam châm siêu dẫn lớn nhất thế giới

Slide 19

IV. Hiện tượng nhiệt điện Thiếu e nên nhiễm điện dương Hai đầu dây kim loại có một hiệu điện thế nào đấy T1 T2 Thừa e nên nhiễm điện âm

Slide 21

IV. Hiện tượng nhiệt điện Doøng Ñieän Trong Kim Loaïi ξ gọi là suất điện động nhiệt điện, và bộ dây dẫn hàn vào nhau gọi là cặp nhiệt điện Khi nhiệt độ giữa hai mối hàn chênh lệch nhau thì trong mạch xuất hiện một suất điện động ξ ξ=αT(T1 –T2) T1 –T2 là hiệu nhiệt độ ở đầu nóng và đầu lạnh αT là hệ số nhiệt điện động

Slide 22

IV. Hiện tượng nhiệt điện Doøng Ñieän Trong Kim Loaïi Công dụng: Cặp nhiệt điện được dùng phổ biến để đo nhiệt độ. Ba cặp nhiệt điện thường dùng Cặp platin – platin pha rôđi có αT =6,5μV/K Cặp crômen – alumen có αT =41μV/K Cặp đồng - contantan có αT =40μV/K

Slide 24

Cặp nhiệt điện được dùng trong nhiệt kế điện tử đo được nhiệt độ cao với độ chính xác lớn

Slide 25

13,00mV. B. 13,58mV. C. 13,98mV. D. 13,78mV. Câu 3: Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động 6,5 (V/K) được đặt trong không khí ở 200 0 C còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320 0C. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là CỦNG CỐ

URL:
More by this User
Most Viewed