VatLy1-Khi ly tuong

+10

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Th.S Đỗ Quốc Huy BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 Chủ đề: THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VÀ CHẤT KHÍ LÍ TƯỞNG (Để download tài liệu này, hãy đăng nhập vào diễn đàn của trang web champhay.com)

Slide 2

MỤC TIÊU Sau bài học này, SV phải : Nêu được nội dung của thuyết ĐHPT và vận dụng thuyết này giải thích được các hiện tượng khuếch tán, bay hơi, … Nêu được mẫu khí lí tưởng và phương trình cơ bản của thuyết ĐHPT. Nêu được phương trình trạng thái khí lí tưởng. Giải được các bài toán về biến đổi trạng thái khí.

Slide 3

NỘI DUNG *** I – NỘI DUNG THUYẾT ĐHPT II – MẪU KHÍ LÍ TƯỞNG III – PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN CỦA THUYẾT ĐHPT IV – PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG V – CÁC Đ/L THỰC NGHIỆM VỀ KHÍ LÍ TƯỞNG

Slide 4

I – NỘI DUNG THUYẾT ĐHPT: Các chất được cấu tạo gián đoạn từ những hạt rất nhỏ, gọi là phân tử. Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng. Các phân tử tương tác với nhau bằng các lực hút và lực đẩy Chuyển động và tương tác của các phân tử tuân theo các định luật cơ học của Newton

Slide 5

II – MẪU KHÍ LÍ TƯỞNG: Một khối khí bất kì cũng gồm vô số các phân tử. Các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng và chỉ tương tác với nhau khi va chạm vào nhau. Va chạm giữa các phân tử khí với nhau hay với thành bình là hoàn toàn đàn hồi.

Slide 6

III – P/T CƠ BẢN CỦA THUYẾT ĐHPT: n0: nồng độ (hay mật độ) phân tử khí số phân tử khí trong một đơn vị thể tích (m – 3); p: là áp suất của khí (N/m2); T: nhiệt độ tuyệt đối của khí (K); k = 1,38.10 – 23 (J/K): hằng số Boltzmann. Chú ý: T (K) = toC + 273

Slide 7

IV – P/T TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG: p, V, T: các thông số trạng thái m: khối lượng khí : khối lượng của 1mol khí (khối lượng mol) n: số mol khí R = k.NA = 1,38.10 – 23 .6,02.10 23 = 8,31 (J/mol.K) = 0,082 (atm.lít/mol.K) = 0,084 (at.lít/mol.K). gọi là hằng số khí lí tưởng.

Slide 8

V – CÁC ĐL THỰC NGHIỆM VỀ KHÍ LT:

Summary: Khi ly tuong

Tags: khi tuong

URL: