C.H 1 ELS ESSERS VIUS

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

CONJUNT D’ÀTOMS I MOL.LÈCULES QUE CONFORMEN UNA ESTRUCTURA MATERIAL MOLT ORGANITZADA I COMPLEXA. LA MATÈRIA QUE COMPON L’ORGANISME ESTÀ FORMADA EN UN 95% PER 4 ÀTOMS: C - H – O i N, A PARTIR DELS QUALS ES FORMEN TOTES LES MOL.LÈCULES L’ ÈSSER VIU ES COMPOSEN DE CÈL.LULES PROPIETATS BÀSIQUES ÈSSERS VIUS: CRÈIXEN I ES DESENVOLUPEN * ES REPRODUEIXEN METABOLISME – CONJUNT DE REAC. QUIM. QUE PERMET A LA CEL. CRÈIXER, CONSERVAR-SE I REPARAR-SE. * RELACIÓ- AMB ALTRES ORGANISMES. I EL MEDI AMBIENT HOMEOSTASI – MANTINDRE CONSTANT L’EQUILIBI INTERN: PH, Tª, v

Slide 2

CÈL.LULA: UNITAT BÀSICA DE TOTS ELS ÈSSERS VIUS. UNITAT ESTRUCTURAL I FUNCIONAL MÍNIMA AMB METABOLISME PROPI: S’ALIMENTA, RESPIRA, ES REPRODUEIX, ENVELLEIX I ES MOR. ELS 5 REGNES D’ÈSSERS VIUS PROCARIOTA EUCARIOTA REGNE MONERES REGNE PROTISTA REGNE FONGS REGNE PLANTES REGNE ANIMALS

Slide 3

ARBRE FILOGENÈTIC REGNE MONERA Cèl.lules procariotes Unicel.lulars REGNE PROTOCTISTA Cèl.lula eucariota Unicel.lulars / Pluricel.lular simples REGNE FONGS Cèl.lules eucariotes Pluricel.lulars i Unicel.lulars REGNE PLANTES Cèl.lules eucariotes Pluricel.lulars REGNE ANIMALS Cèl.lules eucariotes Pluricel.lulars

Slide 4

ELS 5 REGNES

Slide 5

REGNE MONERA (I) NO TENEN NUCLI-MEMBRANA NUCLEAR. EL SEU ADN ES TROBA ESCAMPAT PEL CITOPLASMA. SÓN MÉS PETITES I MÉS SIMPLES QUE LES EUCARIOTES. SÓN UNICEL.LULARS ELS UNIC ORGÀNULS QUE TENEN SÓN: - RIBOSOMES: fabriquen proteïnes - MESOSOMES: resta de funcions; repiració, fotosíntesi,.. TENEN 1 UNIC CROMOSOMA ANULAR D’ESTRUCT. SENZILLA SON BACTERIS I CIANOBACTERIS – algues blaves HAN SIGUT ELS PRIMERS ESSERS VIUS DEL PLANETA FORMA RODONA, CILINDRICA i ESPIRAL. cocs bacils espirils SÓN ELS ÚNICS ORGANISMES AMB CELULA PROCARIOTA

Slide 6

REGNE MONERA (II) ALGUNS BACTERIS SÓN BENEFICIOSOS PER LA NOSTRA VIDA I SE'N DIUEN BACTERIS SIMBIÒTICS: . APROFITEM LES FERMENTACIONS QUE FAN ELS BACTERIS PER OBTENIR DIF. PRODUCTES: FORMATGE, IOGUR, VINAGRE.. . FUNCIÓ DESCOMPONEDORA. MOLTS BACTERIS I FONGS, DESCRIUEN UN CICLE DINTRE DELS ECOSISTEMES: ES NODREIXEN DE LES RESTES DE MAT. ORGÀNICA DE PLANTES I ANIMALS I LA TRANSFORMEN EN MATÈRIA INORGÀNICA QUE SERÀ APROFITADA PELS VEGETALS PER PRODUIR NOVA MAT. ORGÀNICA. . A L'INTESTÍ HI HABITEN BACTERIS QUE REBEN EL NOM DE FLORA INTESTINAL. TENEN DIVERSOS EFECTES POSITIUS: EL.LIMINEN ALTRES BACTERIS QUE PUGUIN SER PATÒGNES. FABRIQUEN ALGUNES VITAMINES. FAN POSSIBLE LA DIGESTIÓ. ELS CIANO-BACTERIS SÓN ELS RESPONSABLES DE QUE S’INICIÉS L’OXIGENACIÓ DE L’ATMÒSFERA HI HA BACTERIS QUE CAUSEN MALALTIES. SÓN BACTERIS PATÒGENS: HAN ESTAT RESPONSABLES D’EPIDÈMIES, COM LA PESTE BUBÒNICA, i TAMBÉ : TUBERCULOSI, TÈTANUS, PNEUMONIA,.. PER FER FRONT HI HA ANTIBIÒTICS I VACUNES. Antibiòtics: Són els propis bacteris i alguns fongs els que produeixen aquestes substàncies

Slide 7

REGNE PROTOCTISTA (I) ORG. EUCARIOTES i UNICEL.LULARS / PLURICEL.SIMPL - TENEN NUCLI - NO FORMEN TEIXITS ESTRUCTURA BIOLÒGICA SENZILLA ENTRE ELS EUCARIOTES X VARIETAT: DIFICIL AGRUPAR-LOS X CARACTERISTIQUES. ESTRUCTURA: CILIATS I FLAGELATS ES DIVIDEIX EN ELS PROTOZOUS I LES ALGUES PROTOZOUS: Són organismes eucariotes unicel·lulars que s'alimenten de matèria orgànica (heteròtrofs) ALGUES: Són éssers eucariotes, unicel·lulars o pluricel·lulars. Són autòtrofs fotosintètics, és a dir que es nodreixen de matèria inorgànica gràcies a que capten l'energia lluminosa.

Slide 8

REGNE PROTOCTISTA (II) CLASSE FLAGELATS: Presenten flagels (estructures allargades, permanents) CLASSSE CILIATS: Presenten cilis (estruct. similars als flagels però curtes i nombroses). CLASSE RIZÒPODES:. Presenten pseudòpodes (prolongacions del cos en forma de falsos peus) CLASSE ESPOROZOUS: Es mouen per simples contraccions del cos. PROTOZOUS . SIGNIFICA “ PRIMER ANIMAL ” . ELS PROTOZOUS SÓN GENERALMENT ORGANISMES AQUÀTICS. FORMEN PART DEL PLANCTON MARÍ. . PAPER IMP. CADENA ALIMENTÀRIA DELS ESSERS VIUS: Control natural de les poblacions microbianes Són l'aliment de molts altres organismes marins. . ALGUNES ESPÈCIES PROVOQUEN MALALTIES GREUS SOBRETOT A LES ZONES TROPICALS: LA MALARIA

Slide 9

REGNE PROTOCTISTA (III) ALGUES . TENEN UN PAPER FONAMENTAL PER LA VIDA A LA TERRA JA QUE ES CONSIDERA QUE LES ALGUES SÓN LES PRINCIPALS PRODUCTORES DE L'OXIGEN ATMOSFÈRIC (AL VOLTANT D'UN 60%), GAS IMPRESCINDIBLE PER LA VIDA. ALGUES DIATOMEES Formen part del plancton ALGUES VERDES Predomina la clorofila ALGUES MARRONS Poden viure fixades al fons o surant en el mar. ALGUES VERMELLES Viuen fixades al fons marí i algunes acumulen carbonats pel que contribueixen a formar els esculls coral·lins. ALGUES FLAGELADES Formen part del plancton

Slide 10

REGNE FUNGI (I) ES REPRODUEIXEN PER ESPORES. Una espora és una cèl·lula molt petita que, com que sura en l'aire. Quan una espora es comença a desenvolupar origina una hifa o filament format per una filera de cèl·lules. Les hifes creixen ràpidament i formen, arran de terra, una madeixa anomenada miceli. . UNICEL.LULARS O PLURICEL.LULARS. . HETERÒTROFS . ALIMENTACIÓ PER ABSORCIÓ . SÓN: LLEVATS, FONGS I MOHOS. . PARET CEL.LULAR DE QUITINA. Les plantes són de cel.lulosa.

Slide 11

REGNE FUNGI (II) SÓN HETERÒTROFS, ÉS A DIR, PRENEN LA MATÈRIA ORGÀNICA JA ELABORADA. NO FAN LA FOTOSÍNTESI. HI HA FONGS SAPRÒFITS- VIUEN A LA MAT. MORTA- , ABSORBEIXEN ELS NUTRIENTS DE DESFETS ORGÀNICS –PLANTES I ANIMALS-. DESCOMPOSEN LA MATERIA EN PARTS MÉS PETITES PER PODER-LES ABSORVIR, ALLIBERANT-SE C/N. , DE MANERA QUE AQUESTS RE-CIRCULEN. FONGS I BACTERIS SÓN ELS PRINCIPALS AGENTS DE DESCOMPOSICIÓ DE LA MATÈRIA ORGÀNICA. LA DEGRADEN CREANT L’HUMUS. ELS LLEVATS SÓN GRAN IMP. ECONÒMICA. REALITZEN FERMENTACIONS INDUSTRIALS: LA CERVESA, EL PA I EL VI. HI HA FONGS QUE FABRIQUEN MEDECINES, SÓN CAPAÇOS DE DE PRODUIR ANTIBIÒTICS. PER EXEMPLE,, LA PENICILINA. HI HA FONGS CAPAÇOS DE PRODUIR MALALTIES. AQUESTES AFECTEN A LES PLANTES I ANIMALS. LES INFECCIONS EN LES PERSONES, NORMALMENT SÓN CUTÀNIES.

Slide 12

REGNE PLANTAE (I) ESSER VIU PLURICEL.LULAR AUTÒTROF: FAN LA FOTOSÍNTESI ESTUDIS CONFIRMEN QUE DERIVEN DE LES ALGUES VERDES REPRODUCCIÓ SEXUAL / ASEXUAL SEGONS ESPECIE F(X) FULLA: FOTOSÍNTESI, RESPIRACIÓ I TRANSPIRACIÓ A MÉS DE LA MEMBR. PLASMATICA TENEN PARET CELULAR FORMADA X 1 GLÚCID; LA CEL.LULOSA DINS CITOPLASMA TENEN ELS CLOROPLASTS HI HA 1 ORGÀNOL GRAN: VACUOL

Slide 13

REGNE PLANTAE (II) Els CLOROPLASTS. Orgànuls exclusius de les cèl·lules vegetals. En ells té lloc la fotosíntesi: complex procés químic pel qual a partir d'aigua i CO2 elaboren O I i matèria orgànica en presència de llum solar. La materia orgànica son GLÚCIDS senzills, concretament GLUCOSA. 6 CO2 + 12 H2O + llum → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O En les cèl·lules de les algues solen haver-n'hi un o dos de molt grossos i de molt variades formes (esfèrics, estrellats,..). En les plantes superiors n'hi pot haver fins a quaranta i la seva forma és ovalada o esfèrica. Els VACUOLS són unes cavitats més o menys esfèriques envoltades per una delicada membrana. La seva funció és emmagatzemar substàncies En els vegetals el suc vacuolar pot contenir sals minerals, glúcids, olis, resines, substàncies proteiques, pigments,... Normalment la cèl·lula vegetal jove té molts vacúols petits que augmenten de tamany i es fusionen mentre aquella creix, fins a formar-se'n un de sol que ocupa un gran part del volum cel·lular.

Slide 14

REGNE PLANTAE (III)

Slide 15

REGNE ANIMALIA (I) ESSER VIU PLURICEL.LULAR LES CEL.LULES S’AGRUPEN FENT TEIXITS TENEN MEMBRANA PLASMÀTICA, CAP COBERTURA MÉS. HETERÒTROF, NUTRICIÓ: INGESTIÓ. DOTAT DE MOVIMENT VOLUNTARI I SENSIBILITAT REPRODUCCIÓ SEXUAL / ASEXUAL SEGONS ESPECIE 2 GRANS GRUPS: VERTEBRATS –10% i INVERTEBRATS http://www.kokone.com.mx/tareas

Summary: ELS ESSERS VIUS

Tags: els essers vius

URL:
More by this User
Most Viewed