C.H.2 LA CEL.LULA

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

CÈL.LULA TEIXITS APARELLS i SISTEMES ÒRGANS CONJUNT DE CÈL.LULES ANATÒMICAMENT SEMBLANTS AMB 1 FUNCIÓ ESPECÍFICA ESTRUCTURA FORMADA X DIVERSOS TEIXITS AMB 1 FUNCIÓ ESPECÍFICA + 50 BIL 8 CONJUNT D’ORGANS i TEIXITS QUE DESENVOLUPEN 1 FUNCIÓ COORDINADA DE L’ORGANISME. 4 LA CEL.LULA

Slide 2

ORGÀNOLS DE LA CEL.LULA NUCLI MEMBRANA PLASMÀTICA RETICLE ENDOPLASMÀTIC APARELL DE GOLGI RIBOSOMES LISOSOMES/ VACÚOLS CENTRIOLS MITOCONDRIES

Slide 3

MEMBRANA PLASMATICA Defineix l'extensió cel·lular. Separa el medi intern de l'extern. Transport molecularr: controla l'entrada i sortida de molècules i ions. Participa en la transmissió de l'impuls nerviós, recepció d'estímuls. Estableix unions amb altres cèl·lules 50% Lípids 50% Proteïnes 2-10% Glúcids La membrana plasmàtica és l'embolcall de la cèl·lula, l'aïlla del medi però no la fa impermeable, sinó que fa que l'interior cel·lular pugui relacionar-se amb el medi extern.

Slide 4

NUCLI (I) - Està delimitat per una doble membrana. - Sol ser el orgànul més gran de la cèl·lula. - Generalment és esferoidal. - Es divideix en tres àrees principals:2 L’embolcall nuclear: formada por dues membranes concentriques perforades per porus nuclears. El nucleol, estan formats per proteïnes, Àcid desoxiribonucleic (ADN) i Àcid Ribonucleic (ARN). La cromatina, constituida per ADN i proteines.  Aquí es formen els : els cromosomes. El nucli cel·lular és el centre de CONTROL DE LA CÈL.LULA. S'envolta d'una coberta pròpia, anomenada membrana nuclear i conté l'àcid desoxirribonucleic (ADN), on es troben codificats els gens.

Slide 5

NUCLI (II) ADN Àcid Nucleic Desoxirribosa ARN Àcid Nucleic Ribosa Es la molècula que conté la informació hereditaria Conjunt de molècules amb finalitat de convertir en proteïnes la informació ADN Base nitrogenada + Acid Fosfòric+ Sucre A –G-C-T A –G-C-U NUCLEÒTID

Slide 6

NUCLI (III) Quan la cèl·lula inicia la seva reproducció la cromatina es va enrotllant i van apareixent els cromosomes: contenen els materials portadors de l’herència biològica. Químicament estan formats per una doble cadena d'ADN L’ ADN està organitzat en cromosomes.

Slide 7

Xarxa de membranes interconnectades que formen cisternes, tubs aplanats i sacs comunicats entre si. RETICLE ENDOPLASMÀTIC El R.E. Té la funció de transport intracel.lular de diferents compostos. Els reticles es troben des del nucli fins l’ aparell de Golgi FUNCIONS DEL RER: . Sintesi de proteines + Glucosilacio de proteines: afegir glúcids a les proteines -especificitat a la proteina- FUNCIONS DEL RELL: . Metabolisme i síntesi de lipids. . Conté enzims per detoxificar químics – drogues i pesticides R.E.R: porta adosats ribosomes forma sacs i cisternes R.E.LL: estructures tubulars no tenen ribosomes

Slide 8

RIBOSOMES Els ribosomes són particules esfèriques EL ribosoma està format x 2 unitats. Són el lloc on es realitza la síntesi de PROTEÏNES La seva funció és ensamblar proteïnes a partir de la informació genètica que li arriba de l'ADN transcrita en forma d'ARN missatger (ARNm). Reben aquest nom x alt contingut d’àcid ribonuclèic

Slide 9

L'Aparell de Golgi és un conjunt de 4 a 8 sacs aplanats envoltats de membrana i apilats uns sobre dels altres). APARELL DE GOLGI - Lloc on s’amagatzemen les proteïnes que utilitzarà la cèl.lula. - Transporta substàncies cap a l’exterior de la cèl·lula.

Slide 10

LISOSOMES / VACÚOLS Són petits orgànols que es formen a partir de plecs més o menys esfèrics que es desprenen de l'aparell de Golgi. LISOSOMES Són els responsables de la DIGESTIÓ CEL.LULAR: contenen un enzims que tenen la funció de descomposar molècules complexes en simples. VACÚOLS: vacúols d’expulsió: enviar a l'exterior productes d'eliminació. Vacúols d’emmagatzematge; encarregats d'acomular substàncies vacúols digestius que ajuden a digerir aliments que entren a la cèl.lula

Slide 11

Són les centrals energètiques de les cèl.lules: PRODUEIX TOTA LA ENERGIA DE LA CÈL.LULA O2 + Glúcids, lípids i proteïnes = n ATP MITOCONDRIES Orgànol que té una doble membrana, la interna molt replegada, formant les crestes mitocondrials. CICLE DE KREPS ES EL QUE ANOMENEM RESPIRACIÓ CEL.LULAR.

Slide 12

CENTRIOLS Intervé a la divisió cel.lular repartint equitativament els cromosomes Estructures constituïdes per dos cilindres molt petits (centriols) que es disposen perpendicularment entre si. Formats per nou triplets de microtúbols. Cèl.lula animal

Slide 13

REPÀS 1

Slide 14

REPÀS 2

Slide 15

REPÀS 3

Slide 16

IMATGES 1

Summary: LA CEL.LULA

Tags: la cel.lula

URL:
More by this User
Most Viewed