HOA CUC VANG

+8

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Th¬: Hoa Cóc Vµng Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thảo PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC TRƯỜNG MN ĐẠI PHONG

Slide 2

I/ Mục đích yêu cầu: *Kiến thức : - Cháu thuộc thơ diễn cảm - hiểu nội dung bài thơ - Phát triễn ngôn ngữ cho trẻ qua đọc thơ – múa rối ….. - Đọc thơ qua nhiều hình thức – cháu tham gia vào các hoạt động góc thành thạo *Kỷ năng : -Cháu thể hiện được nội dung bài thơ qua điệu bộ - Biết sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt

Slide 3

*Thái độ tình cảm : - Giáo dục cháu biết yêu quí và chăm sóc ,bảo vệ các loài hoa - Biết vâng lời cô , chăm học II/ Chuẩn bị : - Rối tay cho cháu múa , các bài thơ ,hát , hò , vè, về chủ đề * Phương pháp : Đoàm thoại , lời nói , đối thoại ,

Slide 4

*Hoạt động mở đầu : - C« cho trÎ h¸t bµi: Mïa xu©n ®Õn råi C« ®µm tho¹i víi trÎ vÒ c¸c lo¹i hoa mïa xu©n + Bµi h¸t viÕt vÒ mïa gì? + Mïa xu©n thời tiÕt nh­ thÕ nµo? + Mïa xu©n cã những lo¹i hoa gì? - C« giíi thiÖu về bµi th¬.

Slide 5

*Hoạt động trọng tâm : - Cho cháu xem tranh các loại hoa.

Slide 6

-Cô giới thiệu bài thơ : “Hoa cúc vàng” Cô dọc thơ cho trẻ nghe Cho trẻ xem hình ảnh nội dung bài thơ - Tổ chức cho cháu đọc thơ theo nhiều hình thức khác nhau như : đối đáp – luôn phiên

Slide 7

Đàm thoại: Bài thơ nói về loại hoa nào? Hoa cúc thường nở vào thời gian nào? Thời tiết như thế nào?

Slide 8

Giảng từ khó: trời rét

Slide 9

Trò chơi 1:ghép tranh theo nội dung bài thơ Trò chơi 2:Trang trí cho ngày xuân Cho trẻ về nhóm chơi Nhóm 1: Trẻ cắm hoa cúc Nhóm 2:Làm thiệp mùa xuân Trò chơi: TRÒ CHƠI

Slide 10

Kết thúc hoạt động: Trẻ trang trí lớp với các đồ dùng trẻ làm ra trên nền nhạc xuân

Slide 11

Th¬: Hoa Cóc Vµng Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thảo PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC TRƯỜNG MN ĐẠI PHONG

Slide 18

c« Däc th¬

Slide 22

Hoa cóc vµng T¸c gi¶ : NguyÔn Van Ch­¬ng

Slide 23

Suèt c¶ mïa ®«ng N¾ng ®i ®©u miÕt Trêi ®¾p chan b«ng Cßn c©y chÞu rÐt Hoa cóc vµng

Slide 24

Sím nay në hÕt DÇy s©n cóc vµng ThÊy mïa xu©n ®Ñp N¾ng l¹i vÒ chang ?

Slide 25

å ch¼ng ph¶i ®©u? Mïa ®«ng n¾ng Ýt Cóc gom n¾ng vµng Vµo trong l¸ biÕc

Slide 26

Chê cho tÕt ®Õn Në bung thµnh hoa Rùc vµng hoa cóc ¢m vui mäi nhµ

Slide 27

TRÒ CHƠI GHÉP TRANH

URL:
More by this User
Most Viewed