the nang.

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 2

KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy phát biểu định nghĩa động năng và viết công thức tính động năng? Tính chất của động năng. Động năng của một vật là năng lượng vật có được do chuyển động. Biểu thức: Wđ = ½ mv2 Vậy một vật đứng yên có mang năng lượng không? Nếu có đó là năng lượng gì?

Slide 3

THẾ NĂNG. THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG

Slide 4

1. Khái niệm thế năng Những vật này có mang năng lượng không? Giải thích.

Slide 5

Dạng năng lượng này là gì? Nó phụ thuộc vào các yếu tố nào? Tại sao? Dạng năng lượng này gọi là thế năng. Thế năng của vật phụ thuộc vật phụ thuộc vào vị trí hoặc độ biến dạng của vật.

Slide 6

2. Công của trọng lực m : B C zB zC Tìm công của trọng lực? ABC = mg(zB - zC) Từ kết quả trên nêu nhận xét về công của trọng lực?

Slide 7

C1. hãy cho biết năng lượng mà vật có khi được đặt tại một vị trí trong trọng trường của trái đất là năng lượng gì? 3. Thế năng trọng trường - Biểu thức Wt = mgz Xác định năng lượng của vật ở các vị trí?

Slide 8

- Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công của trọng lực. A = mg zt1 – mgzt2 Công của trọng lực của vật có giá trị bằng hiệu thế năng của vật tại vị trí đầu và vị trí cuối, tức là bằng độ giảm thế năng của vật.

Slide 9

Hệ quả: A = mgz1 – mgz2 z1 > z2 : Wt1 > Wt2  thế năng giảm. A > 0: công dương  công phát động. A = mgz1 – mgz2 z1 < z2 : Wt1 < Wt2  thế năng tăng. A < 0: công âm  công cản. A = mgz1 – mgz2 z1 = z2 : Wt1 = Wt2  thế năng không đổi. A = 0: không sinh công . Khi vật giảm độ cao, thế năng của vật giảm thì trọng lực sinh công dương. Khi vật tăng độ cao, thế năng của vật tăng thì trọng lực sinh công âm

Slide 10

Nêu đặc điểm của thế năng? Thế năng hấp dẫn là gì? Thế năng trọng trường có phải là thế năng hấp dẫn không? Thế năng có tính tương đối. Nó phụ thuộc vào gốc tọa độ. Vật chọn làm mốc có thế năng bằng 0 – Mức không Trong trọng trường, thế năng của hệ vật – Trái đất bằng thế năng của vật. Thế năng trong tương tác hấp dẫn gọi là thế năng hấp dẫn.

Slide 11

- Lực thế là gì? Thế năng? Thế năng là năng lượng của một hệ có được do tương tác giữa các phần của hệ (ví dụ trái đất và vật) thông qua lực thế C2. Tìm sự khác nhau giữa động năng và thế năng.

Slide 12

CỦNG CỐ 1. Thế năng trọng trường không phụ thuộc vào: A. Khối lượng của vật. B. Vị trí đặt vật. C. Gia tốc trọng trường. D. Vận tốc của vật. 2. Một vật nằm yên có thể có: A. Động năng. B. Vận tốc. C. Động lượng. D. Thế năng.

Slide 13

CỦNG CỐ 3. Công của trọng lực: A. Không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của vật. B. Phụ thuộc vào dạng đường đi của vật mà không phụ thuộc vị trí điểm đầu và vị trí điểm cuối của vật. C. Phụ thuộc cả hình dạng đường đi của và các vị trí điểm đầu và vị trí điểm cuối của vật. D. Không phụ thuộc cả hình dạng đường đi của và các vị trí điểm đầu và vị trí điểm cuối của vật.

Slide 14

CỦNG CỐ 4. Khẳng định nào dưới đây là đúng ? Nếu một vật chịu tác dụng của trọng lực thì : A. Công của trọng lực bằng độ giảm động năng của vật. B. Công của trọng lực bằng độ giảm thế năng của vật. C. Công của trọng lực bằng độ tăng thế năng của vật. D. Công của trọng lực ở mọi điểm trên quỹ đạo là như nhau.

Slide 15

Hướng dẫn về nhà Tr¶ lêi c¸c c©u hái 1 ®Õn 4 (SGK /167). Lµm c¸c bµi tËp 1 ®Õn 5 (SGK/167 - 168). ¤n l¹i kiÕn thøc: Lực đàn hồi và cách tính công

Summary: the nang.

Tags: the nang.

URL: