BAI 39 - PHAN UNG NHIET HACH - 12CB

-8

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Cái gì Đây?

Slide 2

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1 : phản ứng phân hạch là gì? Câu 2 : Thế nào là PƯHN kích thích với 235U? Câu 3 : Thế nào là phản ứng dây chuyền? Câu 4 : Nêu 3 trường hợp của phản ứng dây chuyền. Nói rõ tác dụng và ứng dụng của từng trường hợp của phản ứng.

Slide 3

I – CƠ CHẾ CỦA PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH 1. Phản ứng nhiệt hạch là gì? 2. Điều kiện thực hiện. II – NĂNG LƯỢNG NHIỆT HẠCH III – PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH TRÊN TRÁI ĐẤT

Slide 4

I – CƠ CHẾ CỦA PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH 1. Phản ứng nhiệt hạch là gì? Nhiệt hạch là phản ứng trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn. Chỉ xét hạt nhân có số khối nhỏ hơn hoặc bằng 10.

Slide 5

I – CƠ CHẾ CỦA PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH Phản ứng nhiệt hạch là gì? Ví dụ : xét phản ứng nhiệt hạch sau: Phản ứng trên tỏa năng lượng: Wtỏa = 17,6MeV/1 hạt nhân C1

Slide 6

II – NĂNG LƯỢNG NHIỆT HẠCH Năng lượng tỏa ra bởi các phản ứng nhiệt hạch Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1g He gấp 10 lần năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1g U, gấp 200 triệu lần năng lượng tỏa ra khi đốt 1g C

Slide 7

III – PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH TRÊN TRÁI ĐẤT 1 Đã thử bằng quả bom nhiệt hạch 2 Phản ứng nhiệt hạch có điều khiển T bám vào một tấm đồng; D được gia tốc đến 2MeV đập vào T. Phản ứng xảy ra phát ra n và năng lượng 14,1MeV

Slide 8

Phản ứng nhiệt hạch là quá trình trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn. Thực tế chỉ quan tâm đến phản ứng nhiệt hạch tạo nên Hêli Điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch : Nhiệt độ cao từ 50 đến 100 triệu độ. Năng lượng nhiệt hạch là nguồn gốc năng lượng của hầu hết các sao. Năng lượng nhiệt hạch trên trái đất, với những ưu việt không gây ô nhiễm và nguyên liệu dồi dào sẽ là nguồn năng lượng của thế kỉ XXI Nội dung bài học

Slide 9

Dặn dò Làm các bài tập SGK trang 203. Ôn tập chương VII Đọc trước bài 40 : Các hạt sơ cấp. Chân thành cảm ơn quý thầy cô Các em học sinh 12C CHÀO TẠM BIỆT !

Slide 10

MÔ TẢ QUÁ TRÌNH NHIỆT HẠCH

Slide 11

Hiểu theâm Phaûn öùng phaûi thöïc hieän ôû nhieät ñoä raát cao (haøng chuïc, haøng traêm trieäu ñoä), neân coøn goïi laø phaûn öùng nhieät haïch, vì chæ ôû nhieät ñoä cao caùc haït nhaân nheï môùi coù ñoäng naêng ñuû lôùn ñeå thaéng löïc ñaåy Colomb vaø tieán laïi gaàn nhau ñeán möùc löïc haït nhaân taùc duïng vaø keát hôïp chuùng laïi

Slide 12

Trong thieân nhieân coù toàn taïi nhöõng phaûn öùng nhieät haïch. Nguoàn goác cuûa naêng löôïng Maët Trôøi laø do caùc phaûn öùng nhieät haïch vì trong loøng Maët trôøi coù nhieät ñoä raát cao, cho pheùp caùc phaûn öùng nhieät haïch xaûy ra Chaúng haïn Maët trôøi coù coâng suaát böùc xaï leân tôùi 3,8.1026W laø do söï taïo thaønh haït nhaân Heli töø caùc haït nhaân Hidro

Slide 13

Con ngöôøi cuõng thöïc hieän ñöôïc phaûn öùng nhieät haïch döôùi daïng khoâng kieåm soaùt ñöôïc, ví duï söï noå cuûa bom khinh khí Moät muïc tieâu quan troïng cuûa vaät lyù laø thöïc hieän phaûn öùng nhieät haïch döôùi daïng kieåm soaùt ñöôïc, naêng löôïng toûa ra khi ñoù seõ duøng phuïc vuï cho cuoäc soáng con ngöôøi

Slide 14

Lyù do khieán con ngöôøi quan taâm ñeán naêng löôïng nhieät haïch: Nhieân lieäu taïo naêng löôïng nhieät haïch haàu nhö voâ taän: ñoù laø ñôteâri vaø triti coù raát nhieàu treân Traùi ñaát (trong nöôùc soâng, bieån) Veà maët sinh thaùi, phaûn öùng nhieät haïch “saïch” hôn phaûn öùng phaân haïch vì ít coù böùc xaï hay caën baõ phoùng xaï laøm oâ nhieãm moâi tröôøng

Slide 15

LÒ PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH JET Mặt cắt của lò PƯNH JET- chỉ ra thể plasma

Slide 16

Một số hình ảnh về bom khinh khí

Summary: PHAN UNG NHIET HACH

Tags: phần ung nhiet hach

URL: