Στόχοι επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η ευρωπαϊκή πολιτική για την αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών Στόχοι επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

Slide 2

Αποτέλεσμα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σε κοινωνικό επίπεδο αναμένεται να είναι: Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης Η εξασφάλιση πρόσβασης των πολιτών σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα. Το άνοιγμα της εκπαίδευσης στην κοινωνία 8/2/2010 2 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 3

Προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι: Ο προσδιορισμός των επιθυμητών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, με δεδομένη την ανάγκη αλλαγής του ρόλου τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για να ανταποκρίνονται οι εκπαιδευτικοί στις ανάγκες του νέου τους ρόλου. Η διασφάλιση συνθηκών που θα κάνουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ελκυστικό. 8/2/2010 3 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 4

Ως Βασικές συνιστώσες της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών θεωρούνται: Η αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού.  Η διατήρηση του ενδιαφέροντός του για το επάγγελμά του και τη διά βίου μάθηση.  Η βελτίωση της θέσης του στο εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο για προσωπική του ικανοποίηση, όσο και για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του έργου του. Η αλλαγή του ρόλου του στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μοχλός για την επίτευξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών θεωρείται η διά βίου Μάθηση. 8/2/2010 4 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 5

Οι δεξιότητες που αναμένεται να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί, μέσα από τις διαδικασίες επιμόρφωσης, θα πρέπει να μπορούν να στηρίζουν: την οργάνωση δυναμικών περιβαλλόντων μάθησης την αξιοποίηση των ΤΠΕ στις διαδικασίες μάθησης, αλλά και στην καθημερινή επαγγελματική πρακτική την οργάνωση και το συντονισμό εργασίας των μαθητών σε ομάδες την οργάνωση του σχολικού προγράμματος και της διδασκαλίας τους σύμφωνα με τα επίσημα προγράμματα σπουδών και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, στους οποίους απευθύνονται κάθε φορά 8/2/2010 5 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Slide 6

την προσπάθεια σύνδεσης του περιεχομένου του γνωστικού αντικειμένου που διδάσκουν, με την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων των μαθητών. την εποικοδομητική συνεργασία με γονείς και άλλους κοινωνικούς εταίρους τη συνειδητοποίηση και τη δυνατότητα αξιοποίησης της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας του μαθητικού δυναμικού στο καθημερινό παιδευτικό του έργο την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της διά βίου μάθησης την προσέγγιση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην παροχή κινήτρων μάθησης ανάλογα με την περίπτωση. 8/2/2010 6 Ζαμπραΐλας Αλέξανδρος

Tags: επιμόρφωση

URL: