hypebol

-9

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Kiểm tra bài cũ

Slide 3

Tiết 40: ĐƯỜNG HYPEBOL. 1. Định nghĩa. 2. Phương trình chính tắc của Hypebol. 3. Hình dạng của Hypebol. 4. Củng cố bài học.

Slide 4

Tiết 40: ĐƯỜNG HYPEBOL. 1. Định nghĩa. F1 M F2

Slide 5

Tiết 40: ĐƯỜNG HYPEBOL. 2. Phương trình chính tắc của Hypebol. O y x F2(c;0) F1(-c;0) M(x;y) F2 F1 M

Slide 6

Tiết 40: ĐƯỜNG HYPEBOL. 2. Phương trình chính tắc của Hypebol. O y x F2(c;0) F1(-c;0) M(x;y)

Slide 7

Tiết 40: ĐƯỜNG HYPEBOL. O y F1(-c;0) M(x;y) 3. Hình dạng của Hypebol. x F2(c;0)

URL:
More by this User
Most Viewed