Gia Sư Việt Trì - Niềm Tin Của Mọi Nhà_ Goc tao boi tia tiep tuyen va day cung

0

No comments posted yet

Comments

Slide 3

Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa gãc néi tiÕp ®­êng trßn? Nªu tÝnh chÊt cña gãc néi tiÕp? VÏ h×nh minh ho¹?

Slide 4

Sè ®o cña gãc BAx cã quan hÖ g× víi sè ®o cung AmB ?

Slide 5

1. Kh¸i niÖm gãc t¹o bëi tia tiÕp tuyÕn vµ d©y cung: (SGK/Trg 72) Gãc BAx cã ®Ønh n»m trªn ®­êng trßn, c¹nh Ax lµ mét tia tiÕp tuyÕn cßn c¹nh kia chøa d©y cung AB. Gãc BAx lµ gãc t¹o bëi tia tiÕp tuyÕn vµ d©y cung. +) Cung n»m bªn trong gãc gäi lµ cung bÞ ch¾n

Slide 6

?1 H·y gi¶i thÝch v× sao c¸c gãc ë c¸c h×nh 23; 24; 25; 26 kh«ng ph¶i lµ gãc t¹o bëi tia tiÕp tuyÕn vµ d©y cung?

Slide 7

600 1800 2400

Slide 8

2. §Þnh lý: (SGK/Trg 78) Sè ®o cña gãc t¹o bëi tia tiÕp tuyÕn vµ d©y cung b»ng nöa sè ®o cña cung bÞ ch¾n.

Slide 9

c)T©m O n»m bªn trong gãc BAx. (HS vÒ nhµ chøng minh) Chøng minh: a) T©m ®­êng trßn n»m trªn c¹nh chøa d©y cung AB: b) T©m O n»m bªn ngoµi gãc BAx.

Slide 11

3 ) HÖ qu¶: (SGK/Trg79) Trong mét ®­êng trßn, gãc t¹o bëi tia tiÕp tuyÕn vµ d©y cung vµ gãc néi tiÕp cïng ch¾n mét cung th× b»ng nhau.

Slide 12

C¸c kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai? A. Trong mét ®­êng trßn, gãc t¹o bëi tia tiÕp tuyÕn vµ d©y cung vµ gãc ë t©m cïng ch¾n mét cung th× b»ng nhau. B. Trong mét ®­êng trßn, gãc t¹o bëi tia tiÕp tuyÕn vµ d©y cung vµ gãc néi tiÕp cïng ch¾n mét cung th× b»ng nhau. C. Trong mét ®­êng trßn, gãc t¹o bëi tia tiÕp tuyÕn vµ d©y cung vµ gãc néi tiÕp th× b»ng nhau. ( §óng ) ( Sai ) ( Sai ) Bµi tËp:

Slide 14

H­íng dÉn vÒ nhµ: ( ChuÈn bÞ cho giê häc sau ) Häc thuéc kh¸i niÖm, ®Þnh lÝ vµ hÖ qu¶ vµ lµm c¸c bµi tËp: 28, 29, 30( SGK/79) Bµi 30( SGK/79): Xem h×nh 29: Chøng minh ®Þnh lÝ ®¶o cña ®Þnh lÝ vÒ gãc t¹o bëi tia tiÕp tuyÕn vµ d©y cung. C¸ch 1: Chøng minh ph¶n chøng: Gi¶ sö Ax kh«ng lµ tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn th× ta vÏ mét tia Ay, ta chøng minh Ax trïng Ay.

Summary: Gia Sư Việt Trì - Niềm Tin Của Mọi Nhà

Tags: gia su viet tri - niềm tin cua moi nha

URL:
More by this User
Most Viewed