Школа життєтворчості

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Школа життєтворчості Мета школи – привчити до життя, розуміти його, знайти в ньому своє місце. С. Русова

Slide 2

Школа Життєтворчості – сучасна модель розвитку навчального закладу, яка ґрунтуються на основі принципів педагогіки життєтворчості, а саме: ставлення до дитини як до особистості, суб'єктності, духовності, діалогічності, рефлексії, пріоритетності творчої діяльності над репродуктивною, більшої цінності питань, ніж готових відповідей, розуміння школи як організації всього життя дітей.

Slide 3

Цілі Школи Життєтворчості Сприяти задоволенню вітальних та духовних потреб дитини. Позитивно впливати на стрижневе, внутрішнє в людині, тобто на те, чим вона живе, до чого прагне, які дороги обирає, на її переконання, цінності, на основі яких вона намагається будувати свій життєвий проект.

Slide 4

Завдання Школи Життєтворчості Забезпечити здобуття школярами ключових компетентностей, необхідних для самостійного життя. Формувати в учнів гнучкість, мобільність, конкурентоздатність. Виховувати у школярів уміння самостійно, творчо мислити, правильно сприймати, виважено, адекватно та принципово оцінювати себе та стосунки між людьми. Вчити учнів використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем. Приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність. Вчити учнів здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення.

Slide 5

Формувати в учнів бережливе ставлення до свого здоров'я і здоров'я інших як найвищої цінності. Створювати умови для активної проектної та дослідницької діяльності. Формувати систему гуманізованих суб'єкт-суб'єктних взаємодій між учасниками навчально-виховного процесу. Вчити учнів орієнтуватись у системі найрізноманітніших суперечностей і неоднозначних цінностей. Розвивати вміння будувати відносити з іншими людьми, природою, суспільством і разом з тим творити себе самого. Формувати здатність до вибору численних альтернатив, що пропонує сучасне життя.

Slide 6

Пріоритети Школи Життєтворчості: Найдорожча цінність – людське життя; Якісна освіта – сяйво людського життя; Найскладніше мистецтво – мистецтво життєтворчості; Найбільше багатство – багатство людських стосунків; Найвища краса – краса людських взаємин.

Slide 7

Шкільні вчителі мають владу, про яку прем'єр-міністри можуть тільки мріяти. Черчіль Життєво компетентна особистість учня

Slide 8

Модель вчителя початкової школи Вчитель

Slide 10

Відповідальність Доброта Життєва позиція Самостійність Патріотизм Розум Духовність Вихованість Соціальна зрілість Гуманізм Толерантність Мудрість Працелюбність Моральні принципи Культура здоров'я Відкритість Інтелект Життєтворчі цінності особистості

Slide 11

Модель випускника початкової школи Мотивація самоконтролю і самостійності Уміння думати та уміння відчувати оточуючий світ Розвинені навчально-пізнавальні інтереси Мотивація досягнення успіху Упевненість в собі та почуття повноцінності Соціальна мотивація (обов’язки, відповідальність)  Критично мисляча особистість Високий рівень знань Працелюбність, дисциплінованість Повна адаптація до шкільного середовища Мотивація власної думки Комунікативність Розвинена пам’ять Навички фізичного розвитку і здорового способу життя

Slide 12

Програма з розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів "Світ творчості" ( Автор: М.В.Коновальчук) Творча діяльність виступає не просто цікавою для дітей грою, це навчання жити творчо, змінювати на краще навколишнє середовище. Це справжня життєтворчість, оскільки креативна особистість живе різнокольорово і творить свою долю. 

Slide 13

Основні ідеї програми:

Slide 14

Школа Життєтворчості – це інститут збереження й зміцнення фізичного, психічного, морального, духовного здоров'я дитини, допомоги їй у ситуації життєвої кризи, збереження особистості в драматичних обставинах життя, захисту від різних стресогенних чинників. Школа відіграє важливу роль у попередженні учня про прірви, небезпеки життя. У цьому плані її діяльність набуває випереджувального й попереджувального характеру. Школа повинна допомогти дитині не розгубитися в нестабільному суспільстві, виробити захисні механізми, навчити самостійно вирішувати життєві проблеми.

Slide 15

Дякуємо за увагу!

URL: