ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

+37

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δημιουργία παρουσίασης : Άννα Μπουκουβάλα

Slide 2

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ δεν αφήνουμε τίποτε στην τύχη, … αξιοποιούμε τις ΤΠΕ στη διδασκαλία

Slide 3

Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία που εστιάζει το ενδιαφέρον της σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο έχει καθορισμένους -ειδικούς και γενικότερους- εκπαιδευτικούς στόχους εφαρμόζει διδακτικές αρχές και παιδαγωγικές χρησιμοποιεί πρακτικές ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται πιθανόν και η χρήση των ΤΠΕ ΟΡΙΣΜΟΣ

Slide 4

Το διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει έναν οδηγό οργάνωσης της διδασκαλίας, μέρος που αφορά στους διδάσκοντες φύλλα εργασίας, μέρος που απευθύνεται στους μαθητές Επειδή η σύλληψή του είναι ευρύτερη, συνήθως η διάρκειά του αφορά περισσότερες από μία διδακτικές ώρες. ΟΡΙΣΜΟΣ

Slide 5

Να διαθέτει ταυτότητα Να χαρακτηρίζεται από σαφή και ευδιάκριτη δομή Να προσδιορίζει με σαφήνεια τους επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους Να συνοδεύεται από αναλυτικά και εύστοχα διατυπωμένα φύλλα εργασίας Να προσδιορίζει τα μέσα και τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών, αλλά και της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθείται Ένα καλό σενάριο πρέπει :

Slide 6

Να αξιοποιεί με ισορροπία και οικονομία τα μέσα και τα εργαλεία μάθησης Να ενισχύει την κατευθυνόμενη ανακάλυψη και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία Να προωθεί τις συνεργατικές δραστηριότητες και να επιμένει στο διερευνητικό χαρακτήρα της μάθησης Να διαθέτει ευελιξία και εναλλακτικές πρακτικές Ένα καλό σενάριο πρέπει :

Slide 7

1. ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 2. ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ Ας δούμε τα μέρη του αναλυτικά

Slide 8

Α. Ταυτότητα Β. Συνοπτική παρουσίαση-Ιδέα του σεναρίου Γ. Πορεία της διδασκαλίας Δ. Αξιολόγηση Ε. Βιβλιογραφία 1. ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

Slide 9

Τοποθετείται στην αρχή του σεναρίου, επιτρέπει στον πιθανό αναγνώστη να διαπιστώσει άμεσα αν το θέμα τον ενδιαφέρει και περιλαμβάνει: τίτλο δημιουργό (-οί) διευκρίνιση αν αποτελεί πρόταση διδασκαλίας ή έχει ήδη δοκιμαστεί στην τάξη τάξη/εις στις οποίες θα μπορούσε να υλοποιηθεί διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή Α. Ταυτότητα

Slide 10

Παρουσιάζει σύντομα τη γενική ιδέα που διέπει το σενάριο και εξηγεί τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης αυτής. Πρέπει να διευκρινίζει: τους διδακτικούς και παιδαγωγικούς στόχους που θέτει τα πλεονεκτήματα της πρότασης του σεναρίου ποιες δεξιότητες επιδιώκεται να καλλιεργηθούν στα παιδιά (π.χ. διερεύνηση, αξιολόγηση, σύνθεση, κατανόηση, συνεργατική μάθηση κτλ.) Β. Συνοπτική παρουσίαση

Slide 11

ειδικότεροι στόχοι σε σχέση με τις ΤΠΕ και το νέο γραμματισμό μορφές γραμματισμού που καλλιεργούνται κλασικός νέος κριτικός γραμματισμός Β. Συνοπτική παρουσίαση

Slide 12

Λεπτομερής περιγραφή της διδακτικής διαδικασίας με άξονα τη χρονική διαδοχή των ενεργειών. Περιλαμβάνει α. την Αφόρμηση-Αφετηρία (αναφέρεται το συγκεκριμένο κεφάλαιο (ή η ενότητα ή το κείμενο) του σχολικού εγχειριδίου στο οποίο βασίζεται το σενάριο καθώς τον προβληματισμό οποίος επιχειρείται να ''απαντηθεί'' μέσα από το σενάριο) β. τη  Διδακτική διαδικασία, (περιγράφει αναλυτικά τις ενέργειες των μαθητών και του καθηγητή κατά την υλοποίηση του σεναρίου) Γ. Πορεία της διδασκαλίας

Slide 13

Ειδικότερα πρέπει να γίνεται αναφορά: στο πρόβλημα-θέμα που θα διερευνηθεί στο θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η πρόταση και τη σύνδεσή της με τα ισχύοντα στο σχολείο σε κάθε είδους υλικό που θα χρησιμοποιηθεί (εγχειρίδια, άλλο έντυπο υλικό, λογισμικό, διαδίκτυο) στη μεθοδολογία της διδασκαλίας (ατομική ή ομαδική εργασία, κριτήρια χωρισμού των ομάδων, πορεία εξέλιξης των δραστηριοτήτων στην τάξη/εργαστήριο) Γ. Πορεία της διδασκαλίας

Slide 14

στα εργαλεία- πηγές που θα χρησιμοποιηθούν στις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν οι μαθητές και το υλικό που πρέπει να παραχθεί από αυτές στον τρόπο παρουσίασης του υλικού αυτού στην τάξη στην κατανομή του χρόνου που απαιτεί η κάθε φάση στου ρόλο του διδάσκοντα στο ρόλο των μαθητών Σε τυχόν προαπαιτούμενες γνώσεις και υλικοτεχνική υποδομή Γ. Πορεία της διδασκαλίας

Slide 15

Αξιολόγηση των μαθητών και του έργου τους αναλυτική αναφορά στο είδος αξιολόγησης των μαθητών κριτήρια αξιολόγησης των προϊόντων (γραπτά κείμενα, παρουσιάσεις, δημιουργικό υλικό κ.α.) πιθανά φύλλα αξιολόγησης στα οποία θα ορίζεται, σε σύνδεση με τους επιμέρους σκοπούς που τέθηκαν στην αρχή Τι βαθμολογείται ακριβώς Το ποσοστό που του αναλογεί σε σχέση με το σύνολο της βαθμολογίας Δ. Αξιολόγηση

Slide 16

αξιολόγηση και κριτική αποτίμηση της διαδικασίας και της διδακτικής προσέγγισης τι είναι δύσκολο να γίνει ποια μέρη μπορεί να δυσκολέψουν θέματα σχέσης με το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα δυνατότητες τροποποίησης ή επέκτασης αν το σενάριο έχει υλοποιηθεί, καταγράφονται η εμπειρία τυχόν δυσκολίες και ιδιαιτερότητες, τεκμήρια από την εφαρμογή (π.χ. κείμενα παιδιών) στοιχεία ανατροφοδότησης Δ. Αξιολόγηση

Slide 17

Παράθεση της βιβλιογραφίας που υποστηρίζει τις θεωρητικές αναφορές στις παιδαγωγικές θεωρίες τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη το περιεχόμενο της θεματικής ενότητας που διδάχτηκε Παράθεση των λογισμικών και ιστοτόπων που χρησιμοποιήθηκαν Ε. Βιβλιογραφία

Slide 18

2. ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ

Slide 19

καθοδηγούν τους μαθητές για την πορεία υλοποίησης του σεναρίου γενικά φύλλα εργασίας φύλλα εργασίας κάθε ομάδας έντυπα ή ηλεκτρονικά Φύλλα εργασίας

Slide 20

Πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή περιγραφή προς τον μαθητή των βημάτων που θα ακολουθήσει και του χρόνου που έχει στη διάθεσή του ερωτήματα με βάση τα οποία θα προσεγγίσει το λογισμικό ή τους ιστοτόπους στους οποίους θα πλοηγηθεί πληροφορίες με όρους κειμενικού είδους για το τελικό προϊόν της εργασίας του μαθητή ή της ομάδας πληροφορίες για το χρόνο και τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας στην τάξη ή σε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσον πληροφορίες για την αξιολόγηση της εργασίας Φύλλα εργασίας

Slide 21

Διδακτικό σενάριο ή σχέδιο μαθήματος; Όπως και το διδακτικό σενάριο, το σχέδιο μαθήματος ή σχέδιο δραστηριότητας (lesson plan, activity plan), περιγράφει ένα σύνολο από οργανωμένες δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης. Το σχέδιο μαθήματος είναι πιο περιορισμένο από το σενάριο μάθησης. Στην πράξη οι όροι σχέδιο μαθήματος και διδακτικό σενάριο συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς διαφοροποίηση, ειδικά όταν το σενάριο είναι σύντομο και περιορίζεται σε μια μόνο τάξη και σε 1-2 ώρες διδασκαλίας.

Slide 22

Διδακτικό σενάριο ή σχέδιο μαθήματος; σχέδιο μαθήματος διδακτικό σενάριο περιγράφει ένα σύντομο σε διάρκεια μάθημα, σε στενή σύνδεση με τη σχολική ύλη και την ισχύουσα σχολική πρακτική προσέγγιση της σχολικής ύλης με ευρύτητα, μεγαλύτερη πρωτοβουλία στην κίνηση των μαθητών, διερευνητική λογική…

Slide 23

Διδακτικό σενάριο ή σχέδιο μαθήματος; σχέδιο μαθήματος διδακτικό σενάριο αφορά δραστηριότητες που θα ολοκληρωθούν σε 1-2 συνεχόμενες διδακτικές ώρες επικεντρώνεται στην περιγραφή της δραστηριότητας στην τάξη δίνει έμφαση στο σκεπτικό των δραστηριοτήτων και στο συνολικό προγραμματισμό τους μπορεί να προβλέπει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που εκτείνονται σε πολλές διδακτικές ώρες ακόμη και σε διαφορετικά μαθήματα

Slide 24

Ένα καλό σχέδιο μαθήματος πρέπει να διαθέτει τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά ενός σεναρίου, φροντίζοντας όσα προβλέπει να μπορούν να υλοποιηθούν στο σύντομο χρόνο των 1-2 διδακτικών ωρών

Slide 25

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Slide 26

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ: πρέπει να δίνουν πρωτοβουλία και ευχέρεια κινήσεων, ώστε οι μαθητές να ασκούν τη διερευνητική τους ικανότητα, να αναπτύσσουν το μηχανισμό κριτικής αποτίμησης της πληροφορίας ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ: καθοδηγούν μηχανιστικά και ασφυκτικά τους μαθητές σε κάθε τους ενέργεια Φύλλα εργασίας

Slide 27

η οργάνωση της τάξης είναι ένα καθοριστικό στοιχείο σχεδιασμού σε ότι αφορά στη δραστηριότητα των μαθητών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα επιτυχίας στην υλοποίηση ενός διδακτικού σεναρίου μπορεί να πάρει τρεις βασικές μορφές: εργασία με το σύνολο της τάξης ατομική εργασία εργασία σε ομάδες Η οργάνωση της τάξης

Slide 28

η πιο πρόσφορη μορφή οργάνωσης είναι σε ομάδες 2-4 ατόμων μπορεί η ίδια εργασία να ανατεθεί σε όλες τις ομάδες ή να γίνει καταμερισμός του έργου σε διαφορετικές ομάδες καταμερισμός αρμοδιοτήτων μπορεί επίσης να γίνει και στο εσωτερικό κάθε ομάδας και να προβλέπονται ειδικοί ρόλοι του συντονιστή, του γραμματέα του υπεύθυνου παρουσίασης της εργασίας ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Slide 29

Οι στόχοι που θέτουμε πρέπει να είναι … SMART!! δηλαδή Specific –συγκεκριμένοι και σαφείς Measurable – μετρήσιμοι και αξιολογήσιμοι Achievable –επιτεύξιμοι με βάση το υλικό μας Realistic - ρεαλιστικοί Timebound – χρονικά πραγματοποιήσιμοι Οι διδακτικοί στόχοι

Slide 30

Η ταξινόμηση των στόχων κατά Bloom

Slide 31

Νέα ταξινόμηση των στόχων κατά Bloom

Slide 32

Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό μετατρέπεται σε μαθησιακό περιβάλλον εφόσον υπάρχουν κατάλληλα σενάρια οι δραστηριότητες που προβλέπονται βοηθούν τελικά τους μαθητές να οικοδομήσουν τις γνώσεις τους να αποκτήσουν στοιχεία επιστημονικής μεθοδολογίας ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Slide 33

Βασικά ερωτήματα: Τι αλλάζει σε ένα μάθημα όταν χρησιμοποιείται κάποιο λογισμικό ή το διαδίκτυο με τους ιστοτόπους του; Ποιο είναι το (πιο) κατάλληλο λογισμικό; Τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός με ή χωρίς τη χρήση των ΤΠΕ; Τι χάνουμε και τι κερδίζουμε με τη χρήση κάθε είδους ΤΠΕ; Τι είδους δραστηριότητες είναι κατάλληλες ώστε, με τα νέα εργαλεία, να καλλιεργείται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και η διερευνητική μάθηση; Πώς εντάσσουμε τη χρήση των ΤΠΕ οργανικά στα διδακτικά μας σενάρια; ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Slide 34

Κέντρο εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτική Πύλη Υπ.Ε.Π.Θ. ICT scenarios Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα: παραδείγματα διδακτικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών λεξικών και των σωμάτων κειμένων διδακτικές δοκιμές που αφορούν στο μάθημα «Έκθεση-Έκφραση» εργαστήριο Αρχαιομάθειας: ηλεκτρονικές ασκήσεις ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Slide 35

Διαδίκτυο & Διδασκαλία: Στην εξαιρετική ιστοσελίδα της Τερέζας Γιακουμάτου διδακτικές προτάσεις που υλοποιήθηκαν στα έτη 2001-09 Σοφία Νικολαΐδου: Νεοελληνική γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Ιστορία E-Paideia.net: Δικτυακή Πύλη εκπαιδευτικού υλικού Εcolinks:φιλολογικό υλικό Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Slide 36

Πώς αρχίζετε εσείς; 1.Προσδιορίστε τι ακριβώς θέλετε να διδάξετε 2. Διευκρινίστε αν θα είναι επανάληψη ή συσχετισμός διδαγμένης ύλης ή νέο διδακτικό αντικείμενο 3. Προσδιορίστε τους διδακτικούς σας στόχους μαθησιακούς παιδαγωγικούς τεχνολογικού γραμματισμού κριτικού γραμματισμού

Slide 37

4. Για να διατυπώσετε με ευκρίνεια τους στόχους σας χρησιμοποιείστε τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών τις οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων συμπληρώστε με τους στόχους που θεωρείτε εσείς σημαντικούς για το συγκεκριμένο τμήμα της διδακτικής ύλης τις τεχνολογικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν με τη χρήση των ΤΠΕ την κριτική στάση τόσο απέναντι στην ύλη που επιχειρείτε να διδάξετε όσο και απέναντι στις ΤΠΕ τις παιδαγωγικές αρχές Πώς αρχίζετε εσείς;

Slide 38

5. Σκεφθείτε πώς θα βοηθούσε στην επίτευξη των στόχων σας η χρήση δικτυακών τόπων και εκπαιδευτικού λογισμικού 6. Αναζητήστε το λογισμικό ή τους ιστοτόπους που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε 7. Αναζητήστε πιθανά παραδείγματα χρήσης ή ολοκληρωμένα σενάρια στο υλικό που συνοδεύει το λογισμικό σας ή σε εκπαιδευτικές πύλες και άλλους συναφείς ιστοτόπους 8. Εντοπίστε εκείνα τα σημεία της ύλης για τα οποία οι μαθητές σας θα μπορούσαν να αντλήσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο και το λογισμικό 9. Μην ξεχνάτε ότι βασικός στόχος είναι μια πιο ενεργητική πορεία προς τη μάθηση που θα ακολουθεί ένα διερευνητικό – ανακαλυπτικό μοντέλο Πώς αρχίζετε εσείς;

Slide 39

10. Ελέγξτε μόνοι σας το ψηφιακό υλικό και βεβαιωθείτε ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις στα ζητούμενα και σημειώστε την πορεία που πρέπει κάθε φορά να ακολουθηθεί 11. Προσαρμόστε τις ερωτήσεις σας πάνω στα ευρήματά σας και διατυπώστε με τρόπο σαφή τι ζητάτε από τους μαθητές σας να κάνουν 12. Χωρίστε την ενότητα σε τμήματα 13. Σκεφτείτε το χωρισμό της τάξης σας σε ομάδες, διευκρινίστε με ποιο κριτήριο θα γίνει ο χωρισμός αυτός καθώς και πιθανούς ρόλους που θα αναλάβει το κάθε μέλος της ομάδας 14. Αντιστοιχίστε τις ομάδες με τα τμήματα της ύλης που πρέπει να επεξεργαστούν και τις πηγές στις οποίες θα ανατρέξουν Πώς αρχίζετε εσείς;

Slide 40

15. Συντάξτε τα φύλλα εργασίας για τους μαθητές σας 16. Διατυπώστε τις ερωτήσεις με σαφήνεια και δώστε ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές θα αναζητήσουν τις πληροφορίες 17. Αν το φύλλο εργασίας θα δοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή τότε φροντίστε να έχετε δώσει τις διαδικτυακές διευθύνσεις σε μορφή υπερσυνδέσμων 18. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να εκμεταλλευτείτε τις ποικίλες αναπαραστατικές μορφές που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες Πώς αρχίζετε εσείς;

Slide 41

19. Αφήνετε πάντα στους μαθητές σας, μεγαλύτερο ή μικρότερο, ανάλογα με την περίπτωση, περιθώριο αυτενέργειας στην αναζήτηση και αποτίμηση της πληροφορίας 20. Υπολογίστε, όσο αυτό είναι δυνατόν, το χρόνο που θα απαιτηθεί από τους μαθητές για την επεξεργασία των φύλλων εργασίας 21. Μην παραλείψετε να οδηγήσετε τους μαθητές σας στην παραγωγή λόγου με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει και δώστε τους το περιθώριο να φτάσουν στη διατύπωση δικών τους συμπερασμάτων 22. Δώστε τους επιπλέον κίνητρα που θα αφορούν στην παραγωγή λόγου, εφευρίσκοντας μια όσο το δυνατόν αυθεντικότερη επικοινωνιακή περίσταση και άμεση αξιολόγηση από την τάξη Πώς αρχίζετε εσείς;

Slide 42

23. Μην ξεχνάτε ποτέ να υπολογίσετε στο συνολικό χρόνο του σεναρίου σας το χρόνο που θα απαιτηθεί για την παρουσίαση και την αξιολόγηση των εργασιών στην τάξη 24. Μια τελική σύνθεση των εργασιών που έχουν ανατεθεί τμηματικά σε ομάδες θα ήταν ένας πρόσφορος τρόπος να τελειώσει μια παρουσίαση Πώς αρχίζετε εσείς;

Slide 43

25. Μέσα από τη σύνθεση θα ήταν χρήσιμο να προκύψει ένα τελικό προϊόν στο οποίο θα πρέπει να έχει πρόσβαση το σύνολο των μαθητών της τάξης Πώς αρχίζετε εσείς;

Slide 45

ΓΙΑ ΑΡΧΙΣΤΕ, ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ!!!

URL: