Bai 42 su chay thanh dong cua chat long

-16

No comments posted yet

Comments

Slide 1

BÀI 42: SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ - ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH

Slide 2

1. Áp suất ở đáy một bình đựng chất lỏng không phụ thuộc: A. Gia tốc trọng trường. B. Khối lượng riêng của chất lỏng C. Chiều cao chất lỏng. D. Diện tích mặt thoáng. Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau: KIỂM TRA BÀI CŨ

Slide 3

2. Khi nói về áp suất, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Khi xuống càng sâu trong nước thì ta chịu áp suất càng lớn. B. Độ tăng áp suất lên một bình kín được truyền đi nguyên vẹn khắp bình. C. Áp suất của chất lỏng không phụ thuộc khối lượng riêng của chất lỏng. D. Độ chênh lệch áp suất tại hai vị trí khác nhau trong chất lỏng không phụ thuộc áp suất khí quyển ở mặt thoáng. KIỂM TRA BÀI CŨ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:

Slide 4

3. Gọi pA , pB lần lượt là áp suất chất lỏng tại A, B có độ sâu tương ứng là hA, hB; ρ là khối lượng riêng của chất lỏng, g là gia tốc trọng trường. Hệ thức nào sau đây là đúng? A. pB - pA = ρg(hA - hB). B. pA - pB = ρg(hB - hA). C. pA - pB = ρg(hB - hA). D. pB - pA = ρg(hA + hB). KIỂM TRA BÀI CŨ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:

Slide 5

Em hãy quan sát đoạn phim dưới đây và giải thích vì sao có hiện tượng đó?

Slide 6

1. Áp suất của chất lỏng Chuyển động của chất lỏng lý tưởng Phiếu học tập số 1 Kiến thức cơ bản SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI 1. Chuyển động của chất lỏng lý tưởng

Slide 7

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 Yêu cầu: Trả lời các câu hỏi sau Chuyển động của chất lỏng có thể chia làm mấy loại chính?Đó là những loại nào?. ................................................................................................. 2. Chất lỏng lí tưởng phải thoả mãn những điều kiện nào? ...................................................................................................... 3. Thế nào là đường dòng?....................................................... 5. Vận tốc của phần tử chất lỏng tại một điểm có phương và chiều như thế nào?................................................................ 4. Thế nào là ống dòng?..........................................................

Slide 8

1. Áp suất của chất lỏng Chuyển động của chất lỏng lý tưởng 1. Chuyeån ñoäng cuûa chaát loûng lí töôûng - Chuyeån ñoäng cuûa chaát loûng: + Chaûy oån ñònh (thaønh doøng): v nhoû. + Chaûy khoâng oån ñònh (cuoän xoaùy). - Chaát khí cuõng coù theå chaûy thaønh doøng. - Chaát loûng lí töôûng: chaûy thaønh doøng vaø khoâng neùn. Kiến thức cơ bản SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI

Slide 9

Em hãy quan sát đoạn phim và trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1

Slide 10

1. Áp suất của chất lỏng Chuyển động của chất lỏng lý tưởng 2. Ñöôøng doøng. OÁng doøng Khi chaát loûng chaûy oån ñònh, moãi phaàn töû chaát loûng chuyeån ñoäng theo ñöôøng doøng. OÁng doøng laø moät phaàn cuûa chaát loûng chuyeån ñoäng coù maët bieân taïo bôûi caùc ñöôøng doøng. Vaän toác cuûa moãi phaàn töû chaát loûng (vaän toác chaát loûng) taïi moät ñieåm coù phöông tieáp tuyeán vôùi ñöôøng doøng taïi ñieåm ñoù vaø höôùng theo doøng chaûy. Caùch bieåu dieãn ñöôøng doøng: + OÁng doøng thaúng: song song. + v lôùn: ñöôøng doøng sít nhau. SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI Đưòng dòng Ống dòng

Slide 11

1. Áp suất của chất lỏng 3.Hệ thức giữa tốc độ và tiết diện trong một ống dòng.Lưu lượng chất lỏng Phiếu học tập số 2 Kiến thức cơ bản Các bài tập và ví dụ áp dụng SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI Chuyển động của chất lỏng lý tưởng Đưòng dòng Ống dòng Hệ thức giữa tốc độ và tiết diện trong một ống dòng Lưu lượng chất lỏng

Slide 12

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Thể tích ∆V1 của lượng chất lỏng đi vào phần ống dòng qua mặt S1 trong khoảng thời gian ∆t bằng bao nhiêu?.................................................................................2. Thể tích ∆V2 của lượng chất lỏng đi ra khỏi phần ống dòng qua mặt S2 trong khoảng thời gian ∆t bằng bao nhiêu ? ..................................................................... 3. Nhận xét gì về thể tích ∆V1 và ∆V2? Vì sao? Rút ra hệ thức giữa tốc độ và tiết diện? ......................................... 4. Đại lượng nào không đổi trong ống dòng? Đơn vị của lưu lượng được xác định như thế nào?

Slide 13

Trong moät oáng doøng, toác ñoä cuûa chaát loûng tæ leä nghòch vôùi dieän tích tieát dieän cuûa oáng. 3. Heä thöùc giöõa toác ñoä vaø tieát dieän trong moät oáng doøng. Löu löôïng chaát loûng. Kiến thức cơ bản SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI Chuyển động của chất lỏng lý tưởng Đưòng dòng Ống dòng Hệ thức giữa tốc độ và tiết diện trong một ống dòng

Slide 14

3. Heä thöùc giöõa toác ñoä vaø tieát dieän trong moät oáng doøng. Löu löôïng chaát loûng. Kiến thức cơ bản SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI Chuyển động của chất lỏng lý tưởng Đưòng dòng Ống dòng Hệ thức giữa tốc độ và tiết diện trong một ống dòng

Slide 15

1. Áp suất của chất lỏng Áp suất của chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thuỷ tĩnh 4. Ñònh luaät Beùc-nu-li cho oáng doøng naèm ngang SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI Hệ thức giữa tốc độ và tiết diện trong một ống dòng Định luật béc-nu-li cho ống dòng nằm ngang Em hãy quan sát đoạn phim dưới đây và trả lời câu hỏi C1

Slide 16

1. Áp suất của chất lỏng Áp suất của chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thuỷ tĩnh 4. Ñònh luaät Beùc-nu-li cho oáng doøng naèm ngang - Daniel Bernoulli (1700 – 1782; Thuïy Só) đã thiết lập phương trình liên hệ giữa vận tốc và áp suất tại các điểm khác nhau trên ống dòng: + p (Pa): aùp suaát tónh. aùp suaát ñoäng. SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI Hệ thức giữa tốc độ và tiết diện trong một ống dòng Định luật béc-nu-li cho ống dòng nằm ngang Phát biểu: Trong một ống dòng nằm ngang,tổng áp suất tĩnh và áp suất động tại một điểm bất kỳ là một hằng số.

Slide 17

1. Áp suất của chất lỏng Áp suất của chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thuỷ tĩnh 4. Ñònh luaät Beùc-nu-li cho oáng doøng naèm ngang SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI Hệ thức giữa tốc độ và tiết diện trong một ống dòng Định luật béc-nu-li cho ống dòng nằm ngang Em hãy giải thích vì sao mực chất lỏng dâng lên trong ống có độ cao khác nhau. Em hãy giải thích vì sao sơn được phun ra ngoài?

Slide 18

SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI 1. Áp suất của chất lỏng 4. Ñònh luaät Beùc-nu-li cho oáng doøng naèm ngang Áp suất của chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thuỷ tĩnh Hệ thức giữa tốc độ và tiết diện trong một ống dòng Định luật béc-nu-li cho ống dòng nằm ngang

Slide 19

1. Áp suất của chất lỏng - ÔÛ choã oáng heïp, toác ñoä chaûy lôùn (ñöôøng doøng xít nhau), aùp suaát tónh nhoû. Áp suất của chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thuỷ tĩnh Hệ thức giữa tốc độ và tiết diện trong một ống dòng Định luật béc-nu-li cho ống dòng nằm ngang SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI 4. Ñònh luaät Beùc-nu-li cho oáng doøng naèm ngang

Slide 20

1. Áp suất của chất lỏng Caâu 1: Choïn caâu sai. Trong moät oáng doøng naèm ngang, nôùi naøo coù toác ñoä lôùn thì aùp suaát tónh nhoû, nôi naøo coù toác ñoä nhoû thì aùp suaát tónh lôùn. Ñònh luaät Beùc-nu-li aùp duïng cho chaát loûng vaø chaát khí chaûy oån ñònh. AÙp suaát toaøn phaàn taïi moät ñieåm trong oáng doøng naèm ngang tæ leä baäc nhaát vôùi vaän toác doøng. Trong moät oáng doøng naèm ngang, nôi naøo caùc ñöôøng doøng caøng naèm xít nhau thì aùp suaát tónh caøng nhoû. Áp suất của chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thuỷ tĩnh Hệ thức giữa tốc độ và tiết diện trong một ống dòng Định luật béc-nu-li cho ống dòng nằm ngang Củng cố SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI Củng cố

Slide 21

1. Áp suất của chất lỏng Caâu 2: Löu löôïng nöôùc trong moät oáng naèm ngang laø 2m3/phuùt. Xaùc ñònh toác ñoä cuûa chaát loûng taïi moät ñieåm cuûa oáng coù baùn kính 10 cm. Áp suất của chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thuỷ tĩnh Hệ thức giữa tốc độ và tiết diện trong một ống dòng Định luật béc-nu-li cho ống dòng nằm ngang Bài tập SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI Củng cố

Slide 22

1. Áp suất của chất lỏng Caâu 3: Söû duïng lí thuyeát trong baøi giaûi thích ñònh tính moät soá hieän töôïng. Áp suất của chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thuỷ tĩnh Hệ thức giữa tốc độ và tiết diện trong một ống dòng Định luật béc-nu-li cho ống dòng nằm ngang Bài tập SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI Củng cố

Slide 23

Ñoïc laïi baøi. Laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong saùch giaùo khoa. Söû duïng kieán thöùc baøi ñeå giaûi thích theâm moät soá hieän töôïng lieân quan. Ñoïc tröôùc baøi sau “ÖÙng duïng cuûa ñònh luaät Beùc-nu-li”.

Summary: Bai 42 su chay thanh dong cua chat long

Tags: bai 42 su chay thanh dong cua chat long

URL: