Розвантаження та оновлення програм початкової школи

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Розвантаження та оновлення програм початкової школи Здійснено в межах чинного Державного стандарту

Slide 2

Спільний проект МОН та Ed-Era.com За підтримки Міжнародного фонду «Відродження»

Slide 3

Спільний проект МОН та Ed-Era.com Завдання проекту: видалення з програм зайвої інформації усунення дублювання відбір найбільш важливих тем та їхній логічний виклад Запровадження компетентністного підходу

Slide 4

Передумови проекту Скарги вчителів, батьків та дітей на: перевантаженість програм початкової школи невідповідність навчальних програм віковим особливостям дітей застарілість інформації та підходів її викладання

Slide 5

Мета проекту Переглянути у стислі терміни програми початкової школи Залучити максимальну кількість активних вчителів-практиків Продемонструвати, що пропозиції експертів і громадськості будуть враховані Застосувати он-лайн технології для обробки великих масивів інформації Побудувати довіру між освітянами та МОН

Slide 6

Реалізація проекту Здійснено у стислі терміни (червень-липень 2016) за конкурсом он-лайн заяв відібрано 20 модераторів два етапи обговорення - опрацьовано 8236 коментарів від 4015 учасників більшість коментарів на ЕдЕрі – слушні конструктивні пропозиції саме від вчителів-практиків

Slide 7

Реалізація проекту Модератори працювали в он-лайн режимі: відповідали на запитання комертаторів, опрацьовували і узагальнювали надіслані пропозиції та зауваження, проводили роз’яснювальну та аналітичну роботу Найактивніше обговорювались навчальні програми з математики, української мови, літературного читання та англійської мови

Slide 8

Реалізація проекту Запропоновані зміни були структуро-вані відповідно до формування ключо-вих та предметних компетентностей Окремі зміни були внесені до пояснювальних записок, з метою корегування мети й завдань вивчення навчального предмета, особливостей організації вивчення програмового матеріалу тощо

Slide 9

Реалізація проекту На заключному етапі доопрацювання навчальних програм у МОН проведено круглі столи за участі заступника Міністра Павла Хобзея. Залучено науковців Національної академії педагогічних наук України, представників громадських організацій, провідних експертів. Це дозволило вдосконалити міжпредметні зв’язки, повніше забезпечити наступність між дошкільною, початковою та базовою загальною середньою освітою.

Slide 10

Результати проекту Змінено 13 програм 1-4 класів: українською мовою навчання:

Slide 11

Ключові зміни знято фіксовану кількість годин на вивчення кожної теми - тепер учителі визначатимуть їх самостійно, враховуючи рівень підготовки класу, наявність навчально-методичного забезпечення та регіональні особливості; знято дублювання змісту у навчальних предметах «Основи здоровʼя», «Я у світі», «Природознавство»; здійснено перерозподіл тем між класами з метою приведення процесу навчання у відповідність до вікових можливостей молодших школярів та принципу здоров’язбереження; уніфіковано термінологію програм, якою мають послуговуватися вчителі та автори підручників, її наближено до вікових особливостей молодших школярів.

Slide 12

Імплементація результатів Затвердження Колегією МОН Презентація на серпневих вчительських конфе-ренціях Запровадження в школах з 1 вересня 2016року До оновлених програм будуть підготовлені нові вимоги до оцінювання досягнень учнів та нові методичні рекомендації Розміщення додаткових навчальних матеріалів на відкритій інтернет-платформі

Slide 13

Українська мова - що змінено? знято складні для учнів початкової школи теми: «Умовне позначення слів», «Спосіб умовного позначення речень», «Складання речень за поданою графічною схемою» посилено практичне ознайомлення з реченням осучаснено перелік словникових слів (замість комбайнер, фартух, фанера – радісний, милосердний, співчуття тощо); зроблено акцент на розвитку усного мовлення, а не на побудові речень за схемами

Slide 14

Математика - що змінено? зміщено акценти із знаннєвих результатів на діяльнісні (враховано пропозиції щодо необхідності реалізації диференційованого підходу до учнів з різними навчальними можливостями). у програмах 1-2 класів знято вимоги щодо знання напам’ять таблиць додавання та віднімання в межах 10 та 20, таблиць множення та ділення. зміщено акценти щодо набуття учнями обчислювальної навички, як найвищого ступеня оволодіння прийомами обчислення. збільшення кількості годин на вивчення складних тем, що забезпечить усвідомлене оволодіння відповідною обчислювальною навичкою.

Slide 15

Літературне читання - що змінено? вилучено неактуальних радянських авторів, додано сучасних (з використанням рекомендаційних списків дитячої літератури від Національної бібліотеки України для дітей та авторитетних електронних ресурсів), а саме: Мар’яна Савка, Олександр Дерманський, Мар’яна та Тарас Прохасько, Іван Малкович, Іван Андрусяк та інші. Планується видання хрестоматії для учнів початкових класів для серії «Шкільна бібліотека», до якої увійдуть твори сучасних авторів. Скасовано кількісний показник темпу читання, зроблено акцент на розвитку якісного читання дітей – вчитель має розвивати не лише темп, а й спосіб читання, виразність, правильність, розуміння прочитаного Змінено підходи до аналізу тексту – оцінювати не героя (позитивний-негативний), а вчинки, стимулювати дитину висловлювати свої емоції від прочитаного, розвивати задоволення від читання, а не вимагати виконання інструкцій

Slide 16

Іноземні мови - що змінено? замість письма «слів, словосполучень і речень» – усний курс у 1 класі – розвиток мовлення, здатності вести прості діалоги (письмо уводиться лише в 2 семестрі 1 класу, лише букви і прості слова) скорочено обсяги висловлювань у мовленнєвій компетенції «Говоріння» та обсяги письмових повідомлень у мовленнєвій компетенції «Письмо». додано сучасні теми, цікаві дітям молодшого віку уточнено мовленнєві функції щодо опису емоційного стану.

Slide 17

Природознавство - що змінено? дотримання принципу послідовності викладання матеріалу і поступовості у нарощуванні складності уточнено термінологію зменшено кількість проектів, при цьому розширено їхню тематику, наближено до інтересів дітей

Slide 18

Музичне, образотворче мистецтво та фізкультура - що змінено? зменшено теорію, декомунізовано зміст ( вилучено пісні «Вниз по матушке, по Волге», «Священная война» тощо), додано сучасних авторів, збільшено час на рухову активність і творчість прибрано вимогу знання теорії на уроках фізкультури, музичного та образотворчого мистецтва («зерно інтонації» в музичному, чітке визначення жанрів в образотворчому тощо) прибрані психологічно шкідливі ігри, муштра «рівняйсь-струнко», додані сучасні активні ігри на співпрацю і взаємодопомогу, додані здоров’язбережувальні модулі, прибраний контроль нормативів.

Slide 19

Суспільна підтримка проекту Медіа та соціальні мережі

Slide 20

Понад 100 публікацій в медійному просторі

Slide 21

Наступні кроки Розпочата робота над створення відкритої он-лайн платфор-ми, яка вміщатиме освітню інформацію для вчителів, учнів, батьків: від методик викладання до відео-курсів та навчальних матеріалів

Slide 22

Цей проект – перший крок до Нової української школи Проект розвантаження та оновлення програм початкової школи – крок до повного оновлення стандартів середньої освіти, які будуть запроваджені з 2018 року

Slide 23

Заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей Дякую за увагу

Summary: Перший крок до Нової української школи

Tags: освіта

URL: