2πλα σύμφωνα συμπλέγματα- σσφ

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Δ ι α β ά ζ ο υ μ ε λ έ ξ ε ι ς με δ ι π λ ό σ ύ μ π λ ε γ μ α σ υ μ φ ώ ν ω ν Σ - ρ - Φ Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Slide 2

ρ α

Slide 3

ρ ε

Slide 4

ρ ο

Slide 5

ρ υ

Slide 6

ρ α

Slide 7

ρ η

Slide 8

ρ η

Slide 9

ρ α

Slide 10

ρ ε

Slide 11

ρ o

Slide 12

ρ α θ

Slide 13

ρ ο θ

Slide 14

ρ α

Slide 15

ρ ε

Slide 16

ρ ο

Slide 17

ρ υ

Slide 18

ρ α

Slide 19

ρ o

Slide 20

ρ ι

Slide 21

ρ ι

Slide 22

ρ ω

Slide 23

ρ α

Slide 24

ρ ε

Slide 25

ρ ι

Slide 26

ρ ω

Slide 27

ρ υ

Slide 28

ρ α

Slide 29

ρ υ

Slide 30

ρ ο υ

Slide 31

ρ η

Summary: 2πλο σύμπλεγμα σ-σ-φ

Tags: λέξεις συμπλέγματα συμφώνων ειδική αγωγή δυσλεξια

URL: