Нові надходження

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Матеріал посібника складається із тематики лекційних та семінарських занять, завдань для самостійної роботи та індивідуальних завдань для пошуково-аналітичної роботи здобувачів ступеня вищої освіти «магістр», що відповідає накопичувальній системі оцінювання знань під час підготовки фахівців у вищому навчальному закладі. У навчально-методичному посібнику висвітлено актуальні проблеми філософії менеджменту як сучасної філософії поведінки майбутнього керівника та викладача навчального закладу. У підручнику висвітлено теоретичні основи для засвоєння лекційних та семінарських занять, що сприяють формуванню сучасного фахівця, представлено матеріали для організації самостійної роботи здобувача вищої освіти з використання активних методів навчання, що допоможе опанувати специфіку управлінської діяльності. За змістом посібник відповідає курсу навчальної дисципліни «Філософія менеджменту». Посібник призначено для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, викладачів, керівників навчальних закладів, а також слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти. повернутися

Slide 3

Данное учебное пособие посвящено вопросам усовершенствования реализации непрерывного экологического образования в условиях юго-востока Украины. В нем приводятся результаты многолетних исследований авторов в контексте краеведческого подхода к этой проблеме. В пособии детально рассмотрены эколого-краеведческие подходы к формированию экологической компетентности учащихся начальной школы, использование технологий разработанных авторами. Особое внимание обращается на метод проектов. Особенностью разработанной технологии проектов является использование музейной педагогики и моделирования, создание мини-музеев в процессе работы учащихся над проектом. В пособии детально рассмотрена профессиональная подготовка студентов, будущих учителей начальной школы, к реализации непрерывного экологического образования. Приводятся авторские разработки программ учебных курсов для студентов. Авторы особое внимание обращают на формирование экологического мышления учащихся начальной школы на краеведческом материале юго-востока Украины, в частности Запорожского края, используя музеи и произведения местных писателей. Учебное пособие ориентировано на преподавателей, учителей начальных классов, студентов. повернутися

Slide 4

У роботі висвітлено питання розвитку психосоматичних та соматопсихічних розладів, розглянуто аспекти змісту та співвідношення психосоматичного та соматопсихічного підходів до проблеми психічного і психологічного здоров'я як окремого виду практичної професійної діяльності психолога (зокрема, медичного психолога). Розглянуто предмет, методи дослідження, наукові моделі, категорії, функції та сфери діяльності медичного психолога стосовно проблем психодіагностики психосоматичних та соматопсихічних розладів, наведено відповідний психодіагностичний інструментарій. Монографія спирається на сучасні стандарти освіти та клінічної практики і представляє інтерес для широкого кола читачів. Рекомендована для лікарів, медичних психологів, лікарів-психіатрів, психотерапевтів, практичних та клінічних психологів, сімейних лікарів, студентів вищих навчальних закладів гуманітарної галузі, магістрів, аспірантів психологічних спеціальностей та слухачів післядипломних курсів підвищення кваліфікації. повернутися

Slide 5

Мета цього підручника — допомогти студентам у підготовці до практичних занять, заліків, екзаменів, при написанні рефератів відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих навчальних закладів освіти, затвердженої міністерством освіти України 31 липня 1997 р. Для студентів вищих навчальних закладів, працівників служб охорони праці підприємств, організацій та установ. повернутися

Slide 6

Навчальний посібник призначений для студентів педагогічних вищих навчальних закладів і складений відповідно до чинної програми дисципліни «Математика». Посібник побудований за модульною структурою і містить необхідні для самоконтролю знань питання до кожного розділу, практичні завдання, тести. Навчальний посібник може бути використаним для самостійної підготовки з дисципліни студентами денної та заочної форм навчання. повернутися

Slide 7

Матеріали, що друкуються в навчально-методичному посібнику, дозволяють навчити студентів критично аналізувати традиційні підходи до освіти, орієнтуватися в існуючих освітніх технологіях, здійснювати їх вибір, враховуючи умови, в яких доведеться працювати після закінчення ВНЗ. Навчально-методичний посібник призначений для підготовки студентів педагогічних університетів напряму підготовки «Початкова освіта», вчителів, викладачів. повернутися

Slide 8

У монографії наведено аналіз проблем, що виникають при розумінні та застосуванні принципу верховенства права в сучасній юриспруденції, внаслідок наявності істотних відмінностей між значеннями слів "право" та "закон" у вітчизняній правовій школі та їхніми загальновживаними історичними значеннями, а також значеннями їхніх західно-правових еквівалентів. Запропоновано авторські концепції вітчизняних професорів права (С. Головатий, М. Козюбра, С. Серьогін та ін..), ідейні концепти яких заповнюють прогалини щодо відповідних західно-правових аналогів і, як наслідок, зробити більш зрозумілими поняття, запозичені з західно-європейської та американської правових шкіл, насамперед принцип верховенства права. Водночас на основі авторського варіанту перекладу Серьогіна С.В.(2014 року) виступів лорда Бінгема "Верховенство права" (2006 рік), та відомого конституціоналіста А. Дайсі в яких наведено визначення цього принципу в розумінні прецедентно-правової системи, яке Венеціанською комісією визнано таким, що на даний час найкраще охоплює його головні елементи. повернутися

Slide 9

У навчально-методичному посібнику висвітлюються основні напрями, зміст і форми методики викладання світової літератури у ВНЗ на нових концептуальних засадах, подається навчальна, робоча програма курсу, запропоновано тезисний виклад лекційного матеріалу, плани семінарських занять, запитання й завдання для самостійної роботи з методичними рекомендаціями до їх виконання, орієнтовні запитання для іспиту, критерії оцінювання досягнень, вмінь, навичок студентів з дисципліни; словник термінів і понять (українською та англійською мовами), літературу до курсу та інтернет ресурси. повернутися

Slide 10

У навчальному посібнику розглядаються правові та організаційні основи охорони праці, техніки безпеки при експлуатації туристського комплексу, виробнича санітарія та гігієна, основні положення протипожежного захисту в туристському комплексі та надання першої долікарської допомоги потерпілим тощо. Розрахований на студентів вузів і технікумів економічних спеціальностей, а також слухачів другої вищої освіти. Може бути корисним широкому загалу фахівців сфери послуг. повернутися

Slide 11

Посібник написано відповідно до діючих програм курсу теорії ймовірностей, ймовірнісних процесів та математичної статистики для студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів. Він складається з З розділів. Структурно посібник містить теоретичні питання, що супроводжуються розв'язками прикладів з поясненнями. У кінці кожного розділу вміщені запитання для самоконтролю та тестові завдання з відповідями. Посібник розрахований на бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачів вузів, які використовують поданий матеріал у своїй діяльності і дослідженнях. повернутися

Summary: Віртуальна виставка нових надходжень бібліотеки

Tags: виставка бібліотека книги books library

URL: