Човекът и природата 5. клас

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС Учебният комплект по

Slide 2

УЧЕБНА ТЕТРАДКА УЧЕБНИК М Е Н Ю EЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Slide 3

УЧЕБНИК СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЧЕБНИКА • резултат от взаимодействието между: наука и приложение на научни постижения в практиката научност и достъпност традиционни и добри практики в обучението и съвременни стратегии за преподаване и учене • включва всички елементи на изследователския и проблемния подход за формиране и развиване на компетентностите по природни науки • обвързва дейностите за придобиване на основните ключови компетентности • разработено в сътрудничество с консултант психолог и съобразено с възрастовите особености на петокласниците • базирано на жизнения опит на учениците • обособено в четири части

Slide 4

лабораторно упражнение семинар/ дискусия вечерно наблюдение обобщение самопроверка 50 урока за нови знания 19 урока за практически дейности 8 урока за обобщение 7 урока за контрол и оценка

Slide 8

Вече мога • обобщава уменията, придобити в края на часа • стимулира положителната нагласа към предмета • развива уменията за самооценка

Slide 10

нови знания I раздел II раздел III раздел

Slide 11

ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ лабораторни упражнения

Slide 12

ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ дискусия, вечерно наблюдение, семинари

Slide 13

Обобщение

Slide 14

Тематична самопроверка

Slide 16

Съдържание на електронните ресурси, закачени към дадения разтвор Е-УЧЕБНИК

Slide 17

Възможност за подчертаване с маркери; възможност за бележки Електронен ресурс След кликване ресурсът се стартира Е-УЧЕБНИК: ВЪЗМОЖНОСТИ

Slide 19

СЪДЪРЖА НАД 300 РЕСУРСА • Нещо повече „За великите учени“; статии; галерии • Вече научихте „ С един поглед бързо, лесно, точно“-интерактивни обобщителни схеми • Модели, симулации и видеа за онагледяване на изучаваните тела, вещества, процеси, явления, организми • Алгоритми за формиране на умения от ключовите компетентности: „ Как се моделира“; „ Как да направим проектна задача“ • Задачи за приложение на знания задачи във видео, за работа с текст, за работа с модели • Работни листове

Slide 20

РЕСУРСИ В Е-УЧЕБНИК • улеснява учителя, като обогатява избора на подходящите за неговите ученици задачи • улеснява учениците при ученето, затвърдяването и прилагането на знанията при развиване на предвидените ключови компетентности

Slide 21

УЧЕБНА ТЕТРАДКА ЦВЕТНА И ИНТЕРЕСНА

Slide 22

Съставяне на кратък план Решаване на задача за използване на данни от таблица като източник на информация Решаване на задача за прилагане на знания в нова ситуация Развиване на езикова култура и умения за създаване на кратък научен текст Включва разнообразни дейности за постигане на ключовите компетентности

Slide 23

Развиване на уменията за учене, представяне на резултати и самооценяване Развиване на уменията за обобщение на знанията

Slide 24

• В уроците за практически дейности акцентът е поставен върху дейностите на учениците за развиването на предвидените в учебната програма компетентности: попълване на таблици, използване и обработване на данни от опити попълване на бланка за самоконтрол представяне на резултати от самостоятелно проучване формулиране и записване на собствено мнение, записване на информация от дискусия УЧЕБНА ТЕТРАДКА

Slide 25

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ • психолого-педагогически модели за успешно управление на учебния процес, подпомагащи учителите в тяхната всекидневна работа • научна обосновка на разработеното учебно съдържание, представяща основните цели на учебния процес и очакваните резултати от него • годишно разпределение • тематични разработки на уроците с описани ресурси в учебния комплект • споделен учителски опит под формата на препоръки за провеждане на лабораторните упражнения • примерен образец на протокол от лабораторно упражнение • бланка на протокол от лабораторно упражнение • тестове в два варианта за текущ контрол и контролна работа – 8 броя, • входящ и изходящ тест

Slide 26

ПРЕПОРЪКИ ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ

Slide 27

ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА ПРОТОКОЛ ОТ ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ

Slide 28

Благодаря за вниманието!

URL: