Математика за 5. клас

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Учебният комплект по МАТЕМАТИКА 5. КЛАС Автори: Т. Витанов, Ч. Лозанов, Л. Дилкина, И. Джонджорова, П. Тодорова, Р. Караджова

Slide 2

УЧЕБНИК • създава условия за овладяване на базисни знания, умения и отношения • развива компетентности, косвено свързани с математическата грамотност – дигитална, езикова, социално-гражданска, както и умения за учене • чрез различни форми на работа осигурява успешно овладяване на учебното съдържание от всеки ученик • учебното съдържание е разработено в сътрудничество с консултант психолог и е съобразено с възрастовите характеристики на учениците • текстовите задачи присъстват във всеки урок с цел развиване на уменията на учениците за четене с разбиране • атрактивни страници с богат илюстративен материал и голям брой разнообразни задачи

Slide 3

В учебната програма са предвидени 136 учебни часа за годината Разработени са 131 урочни единици и са оставени 5 часа резерв

Slide 4

УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ Образец за правилно изписване Задачи за самостоятелно прилагане на знанията от урока, които могат да се използват за домашна работа и самоподготовка Текст с новите знания Определения, правила, свойства

Slide 5

УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ Подходящо илюстриране на новите знания Най-важните текстове са откроени на цветен фон и съдействат за формиране и доизграждане на математическата компетентност Решаването на практически задачи е важно за развиване на ключовите компетентности инициативност и предприемчивост Извършването на аритметични действия с помощта на калкулатор спомага за изграждането на компетентности в областта на технологиите

Slide 6

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ В този вид уроци учениците решават: тренировъчни задачи за затвърдяване на изучения материал от последните уроци за нови знания таблично зададени задачи за откриване на закономерност при изменение на някои от компонентите на аритметично действие задачи, с които придобиват енциклопедични знания задачи със забавен характер

Slide 7

Акценти: да се изяснят и осмислят математическите понятия лице на многоъгълник и обем на тяло да се въведат новите мерни единици за лице и обем да се изучават геометрични знания в единство с аритметичните да се решават задачи с използване на конкретни практически ситуации ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ЗНАНИЯ

Slide 8

Текстови задачи: Разнообразни С интересни сюжети Свързани с ежедневието Включени във всички уроци Цел: трайно да се усвоят основните действия с числата да се придобият компетентности в областта на моделирането да се осъзнае необходимостта от усвояване на математически знания да се развива умението за четене с разбиране ЗАДАЧИТЕ В УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ

Slide 9

В уроците за упражнения са включени практически задачи: от областта на икономиката и финансите за събиране, организиране и представяне на данни в таблица за интерпретиране на данни, зададени с таблици и диаграми ЗАДАЧИТЕ В УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ

Slide 10

УРОЦИ ЗА ОБОБЩЕНИЕ Обобщителните уроци може да се използват за: решаване на задачи, в които се прилагат знанията, придобити в група уроци подготовка за текуща проверка на знанията В помощ на ученика - в лявата колона на страницата са обособени графично формули, правила или свойства към съответния раздел

Slide 11

В КРАЯ НА ВСЕКИ РАЗДЕЛ Примерният тест за самопроверка и самооценка на знанията фиксира мястото на съответната контролна работа и включва: задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор и задачи с изписване на решението като подготовка за различните видове оценяване критерии за оценка

Slide 12

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР Уроците са обобщителни и в тях: подборът на задачите е направен така, че учениците да преговорят знания, получени в цял раздел са включени задачи с практически характер, които показват приложимостта на математическите знания в различни области

Slide 13

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК

Slide 14

Помагат на учениците самостоятелно да: затвърдят учебното съдържание усвоят правилното записване на решението на математическите задачи приложат наученото в различни практически ситуации решават различни по вид и сложност задачи УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ

Slide 15

УЧЕБНИТЕ ТЕТРАДКИ За всеки урок от тетрадките са предоставени на учениците: специално определени места за писане, които улесняват решаването на задачите, попълването на таблиците и правилното записване на отговора квадратни мрежи, които дават възможност на ученика да чертае геометричните фигури Във всяка от двете учебни тетрадки има картонено приложение

Slide 16

Книгата за учителя включва: • психолого-педагогически модели за успешно управление на учебния процес • общо представяне на учебното съдържание и реализацията му в учебника • примерно годишно разпределение • подробни методически насоки към уроците за нови знания • насоки за проверка и оценка на знанията на учениците КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Slide 17

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛЯ ЗА ВСЕКИ РАЗДЕЛ

Slide 18

МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ УРОЦИ Съдържат: основната дидактическа цел задачите, които се изпълняват в урока насоки за организиране на учебната среда (указания към задачите в учебника; указания за работа с учебната тетрадка и насоки за домашната работа)

Slide 19

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА По два варианта на тестове за входящ, текущ и изходящ контрол Работни листове за диагностика на постиженията на деца с различни обучителни затруднения по математика

Slide 20

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! ОЧАКВАМЕ УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИЗДАНИЕТО.

URL: