Giới thiệu MS Excel

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Introduction to Microsoft Excel and Spreadsheet. This first chapter will be introduced at the classrooms which have no computer, no projector,…

Slide 1

Tin học đại cương và ứng dụng (Giới thiệu bảng tính và MS Excel) Phan Trọng Tiến Department of Software Engineerng Hanoi University of Agricaltural Office location: 3rd floor, Administrative building Office phone: 8276346, Ext: 132 Email:phantien84@gmail.com

Slide 2

4/25/2010 Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 2 Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel Bảng tính và Microsoft Excel Các kiểu dữ liệu trong Excel Cấu trúc dữ liệu trong bảng tính

Slide 3

4/25/2010 Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 3 1. Giới thiệu Microsoft Excel Phần mềm cho phép người sử dụng: Tạo lập và thao tác trên các bảng tính (spreadsheet). Quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản (simple database). Thống kê và tạo lập các biểu đồ (graph). Sản phẩm của Microsoft. Thành phần của Microsoft Office. Chạy trên môi trường Windows và Macintosh. Các phiên bản gần đây: Excel 97, 2000, 2002(XP), 2003. Tại phòng thực hành: Excel 2003 / Windows XP.

Slide 4

4/25/2010 Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 4 Ứng dụng của Excel Kinh tế, kế toán Giải toán kinh tế Quản lý lương, thu chi … Thống kê Thống kê sinh học … Tổng kết điểm cho học sinh Quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản …

Slide 5

4/25/2010 Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 5 Bảng tính Bảng dữ liệu bao gồm các cột (column) và các hàng (row). Một ô dữ liệu (cell) là giao của một hàng và một cột. Trong ô chứa dữ liệu (số, chữ,…) hoặc công thức. Dữ liệu của các ô có thể có quan hệ với nhau qua công thức.

Slide 6

4/25/2010 Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 6 Thao tác với dữ liệu bảng tính Tính toán Tính trung bình Tính tổng … Thống kê Đếm số lượng Tổng kết Vẽ biểu đồ …

Slide 7

4/25/2010 Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 7 2. Dữ liệu trong Excel {1} Dữ liệu số (number) 123.456 -123.456 hoặc (123.456) 3/2 1 1/2 3.00E+07 Thời gian, tiền tệ,… được biểu diễn dạng số.

Slide 8

4/25/2010 Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 8 2. Dữ liệu trong Excel {2} Xâu văn bản (text) Tin học ứng dụng. Microsoft Excel. “123.456” Cách nhập và hiển thị ngày tháng (date), tiền tệ (currency),… 09/02/2004 (mm/dd/yyyy) $50,000.

Slide 9

4/25/2010 Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 9 3. Cấu trúc dữ liệu bảng tính Trường dữ liệu Bản ghi dữ liệu Bảng dữ liệu

Slide 10

4/25/2010 Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 10 3.1. Trường dữ liệu Trường dữ liệu (field) mô tả một thông tin nào đó về một đối tượng nào đó. Ví dụ: Họ tên của một sinh viên Hệ số lương của một cán bộ … Nhận các giá trị: số, xâu văn bản, ngày tháng,…

Slide 11

4/25/2010 Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 11 3.2. Bản ghi dữ liệu Tập hợp các trường thông tin có liên quan đến một đối tượng nào đó. Ví dụ Bản ghi cán bộ (trong bảng lương): Họ tên Hệ số lương Phụ cấp BHYT BHXH

Slide 12

4/25/2010 Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 12 3.3. Bảng dữ liệu trong Excel Thông thường: Một bảng dữ liệu là một tập hợp các bản ghi. Mỗi cột tương ứng với một trường thông tin. Mỗi hàng là một bản ghi.

URL: