Български език и литература за 1. клас - учебен комплект - Борисова, изд. Булвест 2000

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС

Slide 2

Учебен комплект по български език и литература за 1. клас Автори: Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева

Slide 3

  Съдържание на учебния комплект

Slide 4

Предимства нова подредба на звуковете и буквите за по- лесно усвояване на механизма за четене; ясна структура на учебното съдържание; системност и яснота при въвеждането на новите понятия; подходяща знакова система и добре разграничени рубрики; плавен преход и приемственост при въвеждането на новите знания; условия за формиране на ключовите компетентности.

Slide 5

възможност за организиране на разнообразни методи на обучение; баланс между разнороден учебен материал- текстов, илюстративен, графичен, снимков; достатъчно дейности- упражнения и задачи за преговор и обобщение; подбор на текстовете от гледна точка на развитието на комуникативноречевите умения на учениците.

Slide 6

Структура на буквара Предбуквен етап – въвеждане в езиковата и речевата действителност. Овладяване на умения за разпознаване и използване на основните езикови и комуникативни единици- текст, изречение, дума, сричка, звук.

Slide 8

Дейности в предбуквения етап отговор на въпроси и участие в диалози; съставяне на изречения; отделяне на думите в изречението и определяне на броя им; разделяне на думите на срички; определяне на броя на звуковете в думите и сричките.

Slide 9

Буквен етап – усвояване на звуковете и буквите в българския език в последователност, определена в учебната програма и приета от авторския колектив

Slide 10

Дейности в буквения етап звуков анализ; съставяне и четене на срички; четене на думи със струпани съгласни; съставяне и четене на изречения; четене на текст.

Slide 11

Структура на буквара Уроци за нови знания – запознаване с нов звук и буква и усвояване на начални умения за четене и писане.

Slide 12

Основни дейности в урока за нови знания съчиняване на кратък разказ; звуков анализ; характеристика на звука; запознаване с графичния белег на звука; упражняване в звуков анализ на думи, които съдържат новия звук.

Slide 13

Компетентности, като очаквани резултати от обучението в уроците за нови знания през буквения етап: откриване на звуковете в състава на думата; разграничаване на звук от буква; познаване на печатните и ръкописните букви; графически правилно и четливо писане на буквите; правилно четене на думи и кратки текстове.

Slide 14

Уроци за упражнения – предлагат се задачи за затвърдяване на изучения звук и буквата му.

Slide 15

Основни дейности в уроците за упражнения актуализиране на знанията за звука чрез звуков анализ; откриване на буквата на звука сред други букви и в текст; четене на думи с главната и малката печатна буква на звука; четене на изречения; четене на текст.

Slide 16

Уроци за затвърдяване и обобщаване – осигуряват възможност за затвърдяване и обобщаване на учебното съдържание след група изучени звукове и букви.

Slide 17

Основни дейности в уроците за затвърдяване и обобщаване припомнят се изучените букви; сричков и звуков анализ на думи с изучените букви; четене на изречения; четене на текст; задачи и упражнения за формиране на четивните умения.

Slide 18

Структура на читанката Читанката за първи клас включва: художествени текстове; илюстрации; снимков материал; учебни задачи.

Slide 19

Към всяко произведение е предложена система от задачи: за възприемане на художествената творба; за обогатяване на речника; задачи с тестов характер; занимателни задачи; за усъвършенстване на четивната техника; текстовете за извънкласно четене са в рубрика За тези, които искат да четат повече.

Slide 20

Структура на читанката Уроци за нови знания Структура на урока за нови знания: възприемане и четене на художествен текст; въпроси към съдържанието на текста; задачи, свързани с работа върху текста.

Slide 21

Уроци за упражнение Структура на урок за упражнение: прочит на художествения текст; задачи, свързани с развитието на речта; задачи с тестов характер.

Slide 22

Учебни тетрадки

Slide 23

Тетрадка по писане № 1 Съдържание на учебната тетрадка: диагностични задачи за входно ниво; задачи за изписване на елементите на ръкописните букви; упражнения за краснопис и самооценка.

Slide 24

Тетрадка по писане № 2 Съдържание на учебната тетрадка: задачи за звуков анализ; упражнения за овладяване на графичната форма и начина на писане на буквите; упражнения за писане на думи, изречения и кратък текст; междинен тест за проверка на усвоените графични и правописни умения.

Slide 25

Тетрадка по писане № 3 Съдържание на учебната тетрадка: разнообразие от задачи и дейности за формирането на езиковите и комуникативноречевите компетентности; задачи за системно преговаряне и затвърдяване на знанията; упражнения за краснопис.

Slide 26

Тетрадка по четене Съдържание на учебната тетрадка: задачи свързани с възприемане на текста; задачи за развитие на речта; задачи, свързани с разбиране на прочетеното; задачи със занимателен характер.

Slide 27

Книга за учителя Съдържание на книга за учителя: Цели и особености на обучението по български език и литература в 1. клас, съобразени с новата учебна програма Методически насоки и примерни разработки на уроци за всеки раздел Учебната програма по българси език и литература за 1. клас Примерно годишно разпределение на учебното съдържание за 1. клас Варианти на тестови задачи за контрол на знанията и уменията на учениците- входно, междинно и иходно ниво Процедура по оценяването на резултатите от тестовете и ключ с верните отговори на тестовите задачи

Slide 29

Електронни учебници Цели на електронния вариант на буквара и читанката: Да се превърне обучението в приятно занимание, да осигури по- лесно и по- успешно овладяване на учебното съдържание Да онагледи учебното съдържание с помощта на анимация, цвят, движение Да разнообрази урочната дейност с подходящи упражнения; задачи, игри

Summary: изд. Булвест 2000, 1 клас, автори: Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева

Tags: изд. булвест 2000 1 клас татяна борисова николина димитрова събка бенчева

URL: