Изобразително изкуство за 1. клас - учебен комплект, изд. Булвест 2000

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Драган Немцов Петя Иванова Чавдар Попов Десислава Кралева УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ЗА 1. КЛАС ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Slide 2

УЧЕБНИК С ПРИЛОЖЕНИ РАБОТНИ ЛИСТОВЕ КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ УЧЕБНО ТАБЛО ЕЛЕКТРОНЕН ПРОДУКТ КЪМ КОМПЛЕКТА СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ

Slide 3

уроци за нови знания, за упражнения и практическа дейност; уроци да диагностика на входно, междинно и изходно ниво на знания и умения; работни листове за самостоятелна работа на ученика картинен речник на понятия  ПЕЧАТНОТО ИЗДАНИЕ НА УЧЕБНИКА ВКЛЮЧВА

Slide 4

Ясна структура на учебното съдържание: Системност и яснота при въвеждането на новите понятия; Подходяща знакова система; Възможност за самооценяване на постиженията на учениците; Плавен преход и приемственост при въвеждането на нови знания; Условия за формиране на ключовите компетентности; Възможност за организиране на разнообразни методи на обучение; Баланс на текстови, илюстративен, графичен, снимков учебен материал. ПРЕДИМСТВА

Slide 5

Уроците в учебника Предвидените в учебника уроци съответстват на препоръчителното разпределение на задължителните учебни часове за годината: за нови знания – 29 часа /47%/, за упражнения и практическа дейност – 30 часа/47%/, за диагностика на входящо, междинно и изходящо равнище- 5 часа /6%/. Учебникът е в пълно съответствие на утвърдената учебна програма за задължителна подготовка по изобразително изкуство за I клас. за нови знания – 29 часа /47%/ за упражнения и практическа дейност – 30 часа/47%/ за диагностика на входящо, междинно и изходящо равнище- 5 часа /6%/ УРОЦИТЕ В УЧЕБНИКА

Slide 6

Уроците в учебника Съдържанието на учебника е представено последователно по осемте глобални теми на учебната програма. Всеки от очакваните резултати по глобалните теми на учебната програма са представени като уроци по съответната глобална тема. УРОЦИТЕ В УЧЕБНИКА

Slide 7

Компетентност като очакван резултат: Изобразява обекти от света на децата и на възрастните (играчки, предмети от бита, сгради, улици, траспортни средства). Тема 6.Светът около мен в рисунки Темата е представена чрез два урока: за нови знания-1 час; за упражнения и практическа дейност -1 час. Урочни единици в глобална тема

Slide 9

комплексно въздействие и вътрешнопредметни връзки са постигнати чрез очакваните резултати от уроците по глобалните теми: Материали и пособия Творби на изобразителното изкуство ВЪТРЕШНОПРЕДМЕТНА ИНТЕГРАЦИИЯ

Slide 10

ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ

Slide 13

СТРУКТУРА НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ Вътрешнопредметна интеграция в съдържанието на уроци от глобалните теми и на уроци от различните глобални теми усвояване на знания на практическа основа за цветовете - тема 18 обогатяването им чрез възприемане на живописни творби- тема 20. развиване на паметта и въображението - теми 21 и 22 оценяване на въздействието на цветовете - тема 23

Slide 14

ВЪТРЕШНОПРЕДМЕТНА ИНТЕГРАЦИЯ

Slide 15

Вътрешнопредметна интеграция

Slide 16

СИСТЕМНОСТ И ЯСНОТА ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИТЕ ПОНЯТИЯ Понятието “рисунка” в теми: Наблюдавам и рисувам, в тема Материали и пособия за рисуване и чрез тема Различавам рисунки, картини и пластикии т.н.

Slide 19

Оценява се резултата от визуален тест /различаване на изобразителни материали и изображения/ и изпълнение на изобразителна задача чрез дидактически и естетически показатели: изображения на различни обекти и среда; индивидуални постижения. Оценява се резултата от изпълнение на визуален тест и изобразителна задача чрез дидактически и естетически показатели: изображения на видове обекти, форми и цветове; индивидуални творчески постижения. Оценява се резултата от визуален тест и изпълнение на изобразителна задача: знания и умения по очакваните резултати в края на първи клас; индивидуални творчески постижения. Тема 1. Какво знам и мога в началото на първи клас Тема 19. Какво знам и мога (междинна диагностика) Тема 37. Какво знам и мога в края на учебната година УРОЦИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ВХОДНО, МЕЖДИННО И ИЗХОДНО НИВО НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Slide 20

ВИДОВЕ ЗАДАЧИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ задачи усигуряващи развитието на паметта и мисленето посредством изобразителна дейност с разнообразни изобразителни материали и техники. задачи за интерпретиране на обекти от действителността, развиващи емоциите, чувствата, въображението. задачи свързани с общуване с художествени произведения и детски творби, съответстващи на различни стилове на учене, съобразени с възрастта на учениците . ВИДОВЕ ЗАДАЧИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Slide 21

Електронен вариант на учебника по изобразително изкуство за 1. клас   Към темите от учебното съдържание са разработени и допълнителни електронни разработки, които съдържат: видеоматериали и произведения на изобразителното изкуство, мултимедийни разработки с различни видове интерактивни упражнения, задачи, тестове, занимателни материали, пъзели, представящи по запомнящ се начин конкретни понятия от учебната програма. ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС

Slide 22

Книга на учителя Книгата за учителя съдържа: подробни методически указания за провеждане на обучение по всички уроци в печатнтото издание на учебника. указания за работа с електронния вариант на учебника; представя особености на учебната програма по изобразително изкуство за 1. клас; предлага в помощ на учителите годишно тематично разпределение на учебното съдържание, в помощ на учителите по теми на уроците за нови знания, упражнеия и практическа дейност във връзка с глобалните теми и новите понятия в учебната програма, възможности за междупредметни връзки, компетентности и дейности с междупредметен характер, педагогическа технология за провеждане на обучението с включени методи и форми на оценяване по урочни единици. КНИГА НА УЧИТЕЛЯ

Slide 24

1505 София ул. „Васил Друмев“ 36 тел.: 02/8061 300 факс: 02/8061 313 Благодаря за вниманието!

Summary: изд. Булвест 2000, 1. клас, автори: Драган Немцов, Петя Иванова, Чавдар Попов, Десислава Кралева

Tags: изд. булвест 2000 1. клас драган немцов петя иванова чавдар попов десислава кралева

URL: