Музика за 1. клас - учебен комплект, изд. Булвест 2000

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Учебен комплект по музика за 1. клас Автори: проф. Елисавета Вълчинова-Чендова доц. Пенка Марчева Ваня Ангелска Теодора Балабанова

Slide 3

За авторите Елисавета Вълчинова-Чендова Утвърден музиколог, проф. д.изк., преподавател в департамент „Музика“ на Нов български университет и научен сътрудник в сектор „Музика“ на Института за изследване на изкуствата при БАН. Главен редактор е на академичното списание „Българско музикознание“. Била е 3 мандата председател на секция „Музиколози“ при Съюза на българските композитори. Автор е на книги, на десетки студии, статии, публикации и доклади, изнесени на конференции и семинари. Участва в дискусии и обсъждания на проекти, посветени на иновативни подходи в образованието по музика и ролята на музиката за личностното интелектуално и духовно формиране и израстване на детето и учениците. Интересите й са насочени към теми, свързани с исторически процеси в световната и българската музикална култура, информационни системи в музикалната култура.

Slide 4

За авторите Доц. д-р Пенка Илиева Марчева До 2010 година е учител в Гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Плевен. От 2011 година е преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически колеж - гр. Плевен. Преподава педагогика на обучението по музика, теория на музиката и солфеж, артпедагогика, детски музикален фолклор Автор е на монографии, учебни помагала, студии, статии, доклади в научни издания в България и чужбина. Има научни интереси в областта на артпедагогиката, технологии за преподаване, изкуствознание, интерактивни методи на обучение. От 2012 година е обучител в практически семинари и квалификационни курсове на учители, включително и по проекти на МОН. Автор и обучител е и в електронна платформа „Е-обучение за учители“ на фондация „Програма Стъпка по стъпка“ – София.

Slide 5

За авторите В а н я Д и м и т р о в а А н г е л с к а Дългогодишен учител в СУ «Васил Левски» – Севлиево. Има 1. клас квалификация. През 2000 г. печели националния учителски конкурс и става „Учител на годината в България“. Награждавана е два пъти от Министъра на образованието с почетното отличие „Неофит Рилски“ за високи постижения и професионализъм. Има 14 научни публикации в специализирани музикални издания и в сборници научни трудове. През 1996 г. създава и ръководи и досега вокална студия „Децата на Севлиево“, с които изнася концерти у нас и в чужбина, прави записи в Българско национално радио, а БНТ заснема три музикални филма с техни изпълнения. Участва с вокалната студия в национални и международни конкурси и има десетки спечелени призови места, медали, купи, грамоти от тях. Концертира с успех в цяла Европа. През август 2016 г. вокалната формация получава Специалната европейска награда за „Най-добра детска вокална група в Европа“ от Европейската фолклорна организация. През тази година авторката получава наградата за „Разпространение на европейското фолклорно изкуство и култура“, присъдена от Борда на директорите на Европейската фолклорна организация.

Slide 6

За авторите Теодора Иванова Ватева-Балабанова Дългогодишен (от 1987 г.) преподавател по музика в 7-мо СУ „Свети Седмочис-леници” София. Старши учител с ІІ ПКС. Оценител е на учебници по музика за средното училище. Ръководи хорови формации и вокални групи. Член е на Национална комисия за организиране и провеждане на Национално състезание „Ключът на музиката”. Удостоена е с почетно отличие «Неофит Рилски» за високи професионални постижения в системата на народната просвета през 2014 г. С ръководените от нея вокални формации спечелва редица престижни награди на национални и международни фестивали.

Slide 7

УЧЕБНИКЪТ Предимства : Ясна и последователно проведена структура на урочните единици; Множество задачи за самостоятелна и групова работа; Богат музикален материал, включващ 32 песни за разучаване и над 50 музикални произведения за слушане; Писмени инструкции за изпълнение на задачите за улеснение на учителя и родителя; Богат илюстративен материал, подпомагащ възприемането на учебното съдържание и изпълнението на задачите; Възможност за самооценка на първокласниците след всеки урок.

Slide 8

Учебният комплект по музика за 1. клас включва: Учебник Електронен вариант на учебника Книга за учителя Комплект звуконосители

Slide 9

Урок за диагностика на входното ниво Задачите са на практическа основа и изцяло са съобразени с възрастовите особености на децата. Основан е на приемственост с предходния етап на обучение – 4. група в ДГ. Дава възможност за обективно оценяване на детето и за прогнозиране на бъдещото му развитие.

Slide 10

Урок за нови знания (лява страница) Въвеждаща част, свързана с песен, разучена в предходен час. Разучаване на нова песен. Възприемане на нови музикални творби. Задачи към музикалния материал – практическа основа, върху която се овладяват предвидените по учебна програма нови понятия и умения.

Slide 11

Урок за упражнение (дясна страница) Въвеждаща част – разпяване с изучената предходния час нова песен. Основна част – творчески задачи, стимулиращи уменията на учениците за практическо приложение на наученото: музикално-ритмична и танцова дейност. Самооценка

Slide 12

Урок за упражнение Затвърждаване на представата за изучени музикални инструменти с използване на приложението към учебника. Решаване на задачи с тройна логична връзка - ориентиране по картинката на песента; определяне на подходящ за нея инструмент и на подходящ изпълнител.

Slide 13

Урок за нови знания Реализиране на интегративни връзки с: Български език и литература: намиране на подходящо определение за настроението на песен; Математика: откриване по цифрова схема броенето в песен; Околен свят: подреждане на сезони според природния календар; Изобразително изкуство: разпознаване на сезона по природна картина.

Slide 14

Урок за обобщение Акцент са задачите, свързани с музикален материал за систематизиране на знанията и изграждане на умения за тяхното приложение: изпълнителска, възприемателна, танцова и творческа дейност.

Slide 15

Урок за наблюдение Дават възможност: за систематизиране на наблюдения в извънучилищна среда; за работа на учителя в клас при невъзможност за такова наблюдение.

Slide 16

Изходяща диагностика

Slide 17

Приложение

Slide 18

Включени са за улеснение на учителя и родителя текстовете на всички нови песни за разучаване от децата, като 5 от тях са създадени специално за учебника.

Slide 19

Книга за учителя

Summary: изд. Булвест 2000, 1. клас, автори: Елисавета Вълчинова-Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Балабанова

Tags: изд. булвест 2000 1. клас елисавета вълчинова-чендова пенка марчева ваня ангелска теодора балабанова

URL: