1. клас - Kомплект учебници, изд. Булвест 2000

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Дейности в предбуквения етап отговор на въпроси и участие в диалози; съставяне на изречения; отделяне на думите в изречението и определяне на броя им; разделяне на думите на срички; определяне на броя на звуковете в думите и сричките.

Slide 3

Буквен етап – усвояване на звуковете и буквите в българския език в последователност, определена в учебната програма и приета от авторския колектив четене на текст. звуков анализ; съставяне и четене на срички; четене на думи със струпани съгласни; съставяне и четене на изречения;

Slide 4

Структура на буквара Основни дейности в урока за нови знания: запознаване с нов звук и буква и усвояване на съчиняване на кратък разказ; звуков анализ; характеристика на звука; запознаване с графичния белег на звука; упражняване в звуков анализ на думи, които съдържат новия звук.

Slide 5

Основни дейности в уроците за упражнения: актуализиране на знанията за звука чрез звуков анализ; откриване на буквата на звука сред други букви и в текст; четене на думи с главната и малката печатна буква на звука; четене на изречения; четене на текст.

Slide 6

Уроци за затвърдяване и обобщаване – осигуряват възможност за затвърдяване и обобщаване на учебното съдържание след група изучени звукове и букви.

Slide 7

Структура на читанката Уроци за нови знания Структура на урока за нови знания: възприемане и четене на художествен текст; въпроси към съдържанието на текста; задачи, свързани с работа върху текста.

Slide 8

Уроци за упражнение Структура на урок за упражнение: прочит на художествения текст; задачи, свързани с развитието на речта; задачи с тестов характер.

Slide 9

Бонуси, които ще получите безплатно към комплекта: Буквар, Тетрадка № 1, 2, 3, Читанка, Тетрадка по четене, КНУ по БЕЛ, Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка по БЕЛ (НОВО), 3 броя табла по български език, Табло „Българската азбука“, Електронни ресурси по предмета

Slide 10

Автори: проф. дпн Мария Димитрова Герджикова доц. д-р Станка Костадинова Вълкова д-р Деспина Миролюбова Василева Анелия Каменова Янковска-Сенгалевич Издателство „БУЛВЕСТ 2000“ Учебен комплект по БЕЛ за 1. клас

Slide 11

Какво съдържа учебният комплект: Буквар 3 учебни тетрадки Читанка Тетрадка по четене Електронни варианти на учебниците

Slide 12

Предимства на учебния комплект: Смислови логически връзки между теми, изображения, езиков материал, механизми на четене и варианти на четивен материал. Ясна методическа структура на различните видове уроци, логично обусловена от таксономичната последователност на равнищата на познание. Възможност за сравнение между звукови и буквени модели на думите – НОВО! Разнообразни практически дейности. Графични символи, пиктограми, специфично графично и цветово оформление на различните видове уроци и дейности. Ориентация към постигане на ключовите компетентности – НОВО! Възможности за вътрешнопредметни и междупредметни връзки. Система за самооценка – НОВО! Функционален илюстративен и снимков материал.

Slide 13

Урок за нови знания Акценти Изречения за четене: с различни препинателни знаци в края и свързани със ситуацията в картинката; с избор и допълване на подходяща по смисъл дума и др. Кратки текстове за четене, съобразени по обем с овладените умения: четене на заглавия, на изречения от текстовете, на думи от изреченията в текста, свързване на изречения от текстовете с картинките, свързване на думи от текста с картинките и др. Кратък въпрос по текста с избираем отговор за проверка на разбирането. Азбука за отбелязване на изучените букви и техния ред в азбуката.

Slide 14

Урок за упражнение Акценти Изречения за четене: с различни препинателни знаци в края и свързани със ситуацията в картинката; с избор и допълване на подходяща по смисъл дума и др. Кратки текстове за четене, съобразени по обем с овладените умения: четене на заглавия, на изречения от текстовете, на думи от изреченията в текста, свързване на изречения от текстовете с картинките, свързване на думи от текста с картинките и др. Кратък въпрос по текста с избираем отговор за проверка на разбирането. Азбука за отбелязване на изучените букви и техния ред в азбуката.

Slide 15

Читанка

Slide 16

Текст. Илюстрация към текста. Речник за обяснение на непознати думи. Една или две учебни задачи, свързани с разбирането на конкретното съдържание на текста или с неговото тълкуване. Ключови думи, свързани с тълкуването на текста. Урок за нови знания

Slide 17

Подборно четене на думи и свързване с действия на героите. Подборно четене на думи и свързване с думи на героите. Избор на верен отговор за въпрос по текста. Задачи за устни отговори на въпроси по текста. Съотнасяне на думи от текста със синоними. Подреждане на думи, назоваващи постъпките на героя в последователност според текста. Свързване на думи, изрази и изречения от текста с илюстрация и др. Урок за упражнение

Slide 18

Бонуси, които ще получите безплатно към комплекта: Буквар, Тетрадка № 1, 2, 3, Читанка, Тетрадка по четене, КНУ по БЕЛ, Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка по БЕЛ (НОВО), 3 броя табла по български език, Табло „Българската азбука“, Електронни ресурси по предмета - 370 електронни задачи

Slide 19

Учебен комплект математика за 1. клас Автори: Мариана Богданова, Мария Темникова

Slide 20

Пътеводител на учебника

Slide 21

Математика – учебно съдържание Уроци за нови знания Въвеждане на новите понятия: число, цифра, аритметично действие Опорна илюстрация за актуализиране на знанията Въвеждане на понятието число и неговата цифра чрез задачи за сравняване на обекти Откриване на цифрата на числото в изображения на предмети Записване на цифрата в мрежата по определен образец Задачи с аритметичните действия събиране и изваждане

Slide 22

Математика – учебно съдържание „Текстови задачи“ Следващите уроци, свързани с текстовите задачи, доразвиват заложената идея - децата да разбират стъпките, през които трябва да преминат при решаването им. Специално място се отделя на запознаването с „текстова задача“. Това се осъществява първо чрез задачи, свързани със смисъла на събирането и изваждането.

Slide 23

Математика – учебно съдържание „Текстови задачи“ Четири основни етапа при решаване на текстова задача: Възприемане на информацията за основните обекти и техните количествени стойности – знаем, търсим (помагаме си). Математизиране на ситуацията, за да се отговори на въпроса (записваме). Работа в модела (пресмятане). Поглед назад (отговаряме)

Slide 24

Математика – учебно съдържание Уроци за упражнение Представяне на илюстрациите така, че изцяло да са съобразени с конкретното понятие Възможност за усвояване на математически знания Овладяване на ключови компетентности в областта на българския език Стимулиране на учениците към самостоятелна познавателна дейност Специално внимание се отделя на уроците с елементи на обобщение на числата до 10 Решаване на задачи с разбиране е гаранция за пренос на усвоеното

Slide 25

Математика – учебно съдържание Уроци за обобщение Разнообразието от задачи, насочващи към използване на игрови елементи, осигурява много добра мотивация за работа. Ритмично систематизиране на знанията в уроци с обобщаващ характер.

Slide 26

Математика – учебно съдържание Уроци за преговор Освен на числата и действията с тях има преговорни уроци за текстовите задачи, геометричните фигури, различните мерни единици. Годишният преговор се осъществява с помощта на осем урока, насочени към всяко едно от базисните понятия за 1. клас.

Slide 27

Електронни ресурси по математика Анимираните задачи: Онагледяват обучението по математика. Разнообразяват урочната дейност. Олекотяват овладяването на учебното съдържание, като акцентират на отделни елементи от урока. Бонуси към комплекта: Уроците съчетават образователна и развлекателна функция, правят динамичен и атрактивен процеса на обучение, създават условия за активно участие в урока. Математика – учебник Тетрадка № 1, 2, 3, КНУ по математика, Учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка по математика (НОВО), 2 броя табла по математика,

Slide 29

УЧЕБНИКЪТ Включва: 21 урока за нови знания, 3 урока затвърдяване, 7 урока за обобщение ( 3 от тях са проекти), 1 урок за изходна диагностика. Предимства : Ясна и последователно проведена структура на урочните единици –иновативна, но много функционална; Формулировките на темите поставят акцент върху дейността на ученика; Множество познавателни задачи за самостоятелна и групова работа; Писмени инструкции за изпълнение на задачите за улеснение на учителя и родителя; Богат илюстративен материал, подпомагащ възприемането на учебното съдържание и изпълнението на задачите; Възможност за оценка и самооценка.

Slide 30

Пътеводител

Slide 31

Урок за нови знания Новото учебно съдържание е предстажено в тематично развитие в горната част на разтвора. Познавателните задачи са разположени отдолу на разтвора. Обособени са рубриките: Откривам – изисква решаването на определен проблем чрез практическо приложение на придобитите знания; чрез търсене на зависимости и връзки. Дискусия – изказване на мнения по въпроси от изучаваните взаимоотношения, явления, обекти. Вече знам – карта на ума за обобщаване и систематизиране на наученото.

Slide 32

Урок за затвърдяване Задачите дават възможност на детето: Да анализира модели на поведение; Да прави избор и да го обоснове; Да предложи решение на проблем; Да сравни собственото си поведение с предложени модели.

Slide 33

Урок за обобщение Решаване на задачи, насочени към обобщаване и систематизиране, към откриване на несъответствия и противоречия в определен контекст; Изграждане на умения за приложение на конкретна практическа основа; Възможност за проверка, оценка и самооценка в края на обобщението.

Slide 34

Урок за обобщение – учебен проект Обобщаването в този тип уроци се извършва чрез самостоятелни и групови дейности с конкретен практически резултат – малка тематична книжка.

Slide 35

Учебна тетрадка Задачите се изпълняват чрез разнообразни дейности: отбелязване; оцветяване; свързване; решаване на ребуси, лабиринти, кръстословици и скрити картини.

Slide 36

Изходяща диагностика

Slide 37

Бонуси безплатно към комплекта: Учебник, Учебна тетрадка, Книга за учителя по околен свят, Учебно помагало по околен свят (НОВО), Електронни ресурси по предмета

Slide 38

Към комплекта получавате безплатно: УЧЕБНИК С ПРИЛОЖЕНИ РАБОТНИ ЛИСТОВЕ КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ УЧЕБНО ТАБЛО ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО уроци за нови знания, за упражнения и практическа дейност; уроци да диагностика на входно, междинно и изходно ниво на знания и умения; работни листове за самостоятелна работа на ученика картинен речник на понятия  УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ЗА 1. КЛАС ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Slide 39

Ясна структура на учебното съдържание: Системност и яснота при въвеждането на новите понятия; Подходяща знакова система; Възможност за самооценяване на постиженията на учениците; Плавен преход и приемственост при въвеждането на нови знания; Условия за формиране на ключовите компетентности; Възможност за организиране на разнообразни методи на обучение; Баланс на текстови, илюстративен, графичен, снимков учебен материал. ПРЕДИМСТВА

Slide 40

СТРУКТУРА НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ Вътрешнопредметна интеграция в съдържанието на уроци от глобалните теми и на уроци от различните глобални теми усвояване на знания на практическа основа за цветовете - тема 18 обогатяването им чрез възприемане на живописни творби- тема 20. развиване на паметта и въображението - теми 21 и 22 оценяване на въздействието на цветовете - тема 23

Slide 41

ВЪТРЕШНОПРЕДМЕТНА ИНТЕГРАЦИЯ

Slide 42

Вътрешнопредметна интеграция

Slide 43

Оценява се резултата от визуален тест /различаване на изобразителни материали и изображения/ и изпълнение на изобразителна задача чрез дидактически и естетически показатели: изображения на различни обекти и среда; индивидуални постижения. Оценява се резултата от изпълнение на визуален тест и изобразителна задача чрез дидактически и естетически показатели: изображения на видове обекти, форми и цветове; индивидуални творчески постижения. Оценява се резултата от визуален тест и изпълнение на изобразителна задача: знания и умения по очакваните резултати в края на първи клас; индивидуални творчески постижения. Тема 1. Какво знам и мога в началото на първи клас Тема 19. Какво знам и мога (междинна диагностика) Тема 37. Какво знам и мога в края на учебната година УРОЦИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ВХОДНО, МЕЖДИННО И ИЗХОДНО НИВО НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Slide 44

Електронен вариант на учебника по изобразително изкуство за 1. клас   Към темите от учебното съдържание са разработени и допълнителни електронни разработки, които съдържат: видеоматериали и произведения на изобразителното изкуство, мултимедийни разработки с различни видове интерактивни упражнения, задачи, тестове, занимателни материали, пъзели, представящи по запомнящ се начин конкретни понятия от учебната програма. ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС

Slide 45

Учебният комплект по музика за 1. клас включва: Учебник Електронен вариант на учебника Книга за учителя Комплект звуконосители Табло по музика Автори: проф. Елисавета Вълчинова-Чендова доц. Пенка Марчева Ваня Ангелска Теодора Балабанова БЕЗПЛАТНО

Slide 46

Урок за диагностика на входното ниво Задачите са на практическа основа и изцяло са съобразени с възрастовите особености на децата. Основан е на приемственост с предходния етап на обучение – 4. група в ДГ. Дава възможност за обективно оценяване на детето и за прогнозиране на бъдещото му развитие.

Slide 47

Урок за нови знания (лява страница) Въвеждаща част, свързана с песен, разучена в предходен час. Разучаване на нова песен. Възприемане на нови музикални творби. Задачи към музикалния материал – практическа основа, върху която се овладяват предвидените по учебна програма нови понятия и умения.

Slide 48

Урок за упражнение (дясна страница) Въвеждаща част – разпяване с изучената предходния час нова песен. Основна част – творчески задачи, стимулиращи уменията на учениците за практическо приложение на наученото: музикално-ритмична и танцова дейност. Самооценка

Slide 49

Урок за упражнение Затвърждаване на представата за изучени музикални инструменти с използване на приложението към учебника. Решаване на задачи с тройна логична връзка - ориентиране по картинката на песента; определяне на подходящ за нея инструмент и на подходящ изпълнител.

Slide 50

Урок за нови знания Реализиране на интегративни връзки с: Български език и литература: намиране на подходящо определение за настроението на песен; Математика: откриване по цифрова схема броенето в песен; Околен свят: подреждане на сезони според природния календар; Изобразително изкуство: разпознаване на сезона по природна картина.

Slide 51

Урок за обобщение Акцент са задачите, свързани с музикален материал за систематизиране на знанията и изграждане на умения за тяхното приложение: изпълнителска, възприемателна, танцова и творческа дейност.

Slide 52

Урок за наблюдение Дават възможност: за систематизиране на наблюдения в извънучилищна среда; за работа на учителя в клас при невъзможност за такова наблюдение.

Slide 53

Изходяща диагностика

Summary: изд. Булвест 2000, 1. клас

Tags: изд. булвест 2000 1. клас

URL: