Околен свят за 1. клас - учебен комплект, изд. Булвест 2000

-1

No comments posted yet

Comments

Slide 2

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 1. КЛАС Автори: доц. Д-р Ваня Петрова проф. д. п. н. Елка Янакиева Йорданка Първанова Радостина Стоянова

Slide 3

Авторският екип Ваня Петрова е доцент по Методика на обучението по околен свят, човекът и природата и човекът и обществото в Педагогическия факултет на Тракийския университет - Стара Загора. Тя е дългогодишен преподавател по тази дисциплина в обучението на студенти и в квалификацията на начални учители. Автор е на учебни помагала и 3 монографии, посветени на актуални проблеми на обучението в начален етап при запознаване с природната и обществената среда. Последовател е на конструктивистките идеи за активно учене и личностно изграждане на ученика в процеса на обучение по околен свят, човекът и природата и човекът и обществото. Елка Янакиева е професор, доктор на педагогическите науки, дългогодишен преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Завършила е висшето си образование в СУ „Климент Охридски” – философски факултет, специалност „Педагогика”. В своята докторска дисертация, разработена под научното ръководство на проф. дпн Тамара Комарова, тя представя своя възпитателна концепция, насочена към развитие на въображението и творчеството на децата от предучилищна възраст. Автор е на учебни помагала и методически разработки. По отношение на детето и околния социален свят има непрекъснат стремеж за реализиране на запознаването с природата чрез изграждане на непосредствени връзки на детето с нея, за удовлетворяване на стремежа на децата към тайнственото, необичайното, изненадващото и любопитното в заобикалящия свят, към осигуряване на условия за собствена дейност и собствени открития, против замаскираното зубрене и усвояване на готови съобщени знания. Йорданка Първанова е начален учител в ОУ „Свети Иван Рилски“ гр. Хасково. Автор е на учебни помагала , статии и студии. Награди от световни и европейски форуми на учителите новатори в Берлин, Бразилия, Виена. Участва в Консултативен съвет по иновациите към МОН. Тя ни споделя: „Ако има нещо, от което истински се страхувам, това е скуката в класната стая. Трудно бих понесла еднообразието – да ставаш рано, да влизаш с дневника в час, да „изпяваш“ урока и да излизаш от клас. Всеки ден трябва да е различен – разнообразен, вълнуващ, емоционален, жив. В класната стая намерих място не само на компютъра, но и на таблетите, на роботизираните играчки. Учим, докато се забавляваме и се забавляваме, докато учим. Обичам предизвикателствата, защото с тях калявам себе си. Радостина Стоянова е старши учител в НУ „Димитър Благоев, гр. Стара Загора. Участвала е в национални и международни научни педагогически форуми и проекти, които й дават възможност да се запознае с добри педагогически практики в няколко различни страни, както и да споделя наши. „През целия ми 25-годишен професионален път –споделя тя - най-важното си остава любовта ми към децата, работата с тях, стремежът да им разкрия красотата и многообразието на света и човешките взаимоотношения, да им помогна да откриват себе си и заобикалящия ги свят, да бъдат мечтатели и откриватели, да им дам усещането за здрави корени и силни криле.“   Други

Slide 4

Учебник Учебна тетрадка Електронен вариант на учебника Книга за учителя Учебният комплект по околен свят за 1. клас включва:

Slide 5

УЧЕБНИКЪТ Включва: 21 урока за нови знания, 3 урока затвърдяване, 7 урока за обобщение ( 3 от тях са проекти), 1 урок за изходна диагностика. Предимства : Ясна и последователно проведена структура на урочните единици –иновативна, но много функционална; Формулировките на темите поставят акцент върху дейността на ученика; Множество познавателни задачи за самостоятелна и групова работа; Писмени инструкции за изпълнение на задачите за улеснение на учителя и родителя; Богат илюстративен материал, подпомагащ възприемането на учебното съдържание и изпълнението на задачите; Възможност за оценка и самооценка.

Slide 6

Пътеводител

Slide 7

Урок за нови знания Новото учебно съдържание е предстажено в тематично развитие в горната част на разтвора. Познавателните задачи са разположени отдолу на разтвора. Обособени са рубриките: Откривам – изисква решаването на определен проблем чрез практическо приложение на придобитите знания; чрез търсене на зависимости и връзки. Дискусия – изказване на мнения по въпроси от изучаваните взаимоотношения, явления, обекти. Вече знам – карта на ума за обобщаване и систематизиране на наученото.

Slide 8

Урок за затвърдяване Задачите дават възможност на детето: Да анализира модели на поведение; Да прави избор и да го обоснове; Да предложи решение на проблем; Да сравни собственото си поведение с предложени модели.

Slide 9

Урок за обобщение Решаване на задачи, насочени към обобщаване и систематизиране, към откриване на несъответствия и противоречия в определен контекст; Изграждане на умения за приложение на конкретна практическа основа; Възможност за проверка, оценка и самооценка в края на обобщението.

Slide 10

Урок за обобщение – учебен проект Обобщаването в този тип уроци се извършва чрез самостоятелни и групови дейности с конкретен практически резултат – малка тематична книжка.

Slide 11

Приложение

Slide 13

Учебна тетрадка Предоставя възможност по всяка тема от учебника да бъде продължен процесът на осмисляне, затвърждаване и прилагане на усвоеното. С нея може да се работи: паралелно с учебника; самостоятелно при самоподготовката вкъщи; при изпълнение на екипни и творчески задачи.

Slide 14

Учебна тетрадка

Slide 15

Учебна тетрадка Задачите се изпълняват чрез разнообразни дейности: отбелязване; оцветяване; свързване; решаване на ребуси, лабиринти, кръстословици и скрити картини.

Slide 16

Учебна тетрадка Самостоятелно създаване на Карта на ума при зададено понятие чрез: откриване на съществени характеристики, признаци на даден обект или явление; извличане и визуализиране на информация, осмисляне, обобщаване и съхраняването й. Този метод има висока познавателна стойност за детето.

Slide 17

Изходяща диагностика

Slide 18

Книга за учителя

Summary: изд. Булвест 2000, 1. клас, автори: Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Стоянова

Tags: изд. булвест 2000 1. клас ваня петрова елка янакиева йорданка първанова радостина стоянова

URL: