Български език за 5. клас - учебен комплект, изд. Булвест 2000

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС Авторски колектив: Ангел Петров Мая Падешка Мариана Балинова

Slide 3

Учебен комплект по български език за 5. клас Учебник Книга за учителя Комплект работни листове Помагало за разширена или за допълнителна подготовка по български език за 5. клас Електронен вариант на Учебника

Slide 4

Учебник – обща характеристика отговаря на новата учебна програма по български език за 5. клас от 2015 г. по отношение на: вида, броя и формулировките на темите от учебното съдържание; последователността при представяне на темите от учебното съдържание; съотношението между: уроци за нови знания (37%), уроци за упражнение (44%), уроци за обобщение (6%), уроци за контрол и оценка (7%).

Slide 5

Учебник – обща характеристика предлага учебна научна информация по отношение на: състоянието на съвременния български книжовен език; същността, предназначението и езиковите характеристики на езиковия текст като средство за размяна на информация; начините за развиване и усъвършенстване на езиковата и на функционалната грамотност.

Slide 6

Учебник – структура Учебният материал е разпределен в 6 раздела: Начален преговор Текстът и общуването Думата и нейните значения Думата като част на речта и като част на изречението Възприемане и създаване на текстове Годишен преговор

Slide 7

Учебник – структура В началото на Учебника има Пътеводител, който ориентира ученици и учители в организацията на материалите в Учебника.

Slide 8

Учебник – структура Подробно са описани условните знаци, използвани в Учебника.

Slide 9

Учебник: организация на раздела Началото на разделите е винаги на нечетна страница, на която има и кратко представяне на основното от съдържанието в раздела. Всяка разработка представя една тема от учебното съдържание. Началото на всяка разработката е винаги на четна страница, а цялата разработка е разположена върху два последователни разтвора – общо четири страници.

Slide 10

Начална страница към раздел

Slide 11

Учебник: организация на раздела В началото на всяка разработка има кратко описание на целите на урока и цялостен текст от български или от чуждестранен автор и въпроси за дискусия. Лингвистичната учебна информация е разположена на една страница – винаги нечетна, и включва образци за анализ, езиков илюстративен материал, определения, таблици, схеми.

Slide 13

Учебник: организация на раздела На следващ разтвор са разположени: упражненията за практическа работа с езика; упражненията за домашна работа; тестовите задачи за проверка, оценка и самооценка.

Slide 15

Учебник: организация на раздела Всеки раздел завършва със: обобщителни упражнения; два варианта на тест за проверка и оценка на знанията и на уменията, предвидени за овладяване в съответния раздел (скалите за оценка са публикувани в Книгата за учителя).

Slide 18

Упражненията Градирани са по познавателна сложност – за разпознаване, за анализ, за редактиране и преобразуване, за конструиране – на думи, изречения, текстове. Предлагат се упражнения с повишена трудност, упражнения за работа по групи, упражнения за работа по проекти, изследователски и творчески упражнения.

Slide 20

Съотношение между теми и видове уроци Предвиденото за изучаване учебно съдържание е разпределено в 25 урочни разработки например: ТЕМА: Главни части в простото изречение 1 час за нови знания; 2 часа за упражнения с включен тест за проверка, оценка и самооценка (допълнителни упражнения – в Работните листове, в Помагалото за разширена или за допълнителна подготовка и в Електронния вариант на учебника).

Slide 21

Уроци за преговор Тема: Текст. Изречение. Дума (Начален преговор) два варианта на тест за входно равнище с приложена скала за оценяване в Книгата за учителя Тема: Упражнения за годишен преговор два варианта на тест за изходно равнище с приложен ключ на верните отговори

Slide 22

Уроци за развиване на комуникативните умения За развиване на комуникативните умения са предвидени 17 учебни часа, разположени равномерно през учебната година; Теми: – Диалог. Представяне и самопредставяне – Отговор на житейски въпрос – План на текст

Slide 24

Учебникът завършва с 9 приложения – справочник с лингвистична информация, разположена в таблици и схеми, които да помагат на ученика бързо и лесно да си припомня забравени факти или да проверява правилността на своя изказ.

Slide 25

Дизайн Подходящи за възрастта на петокласниците са илюстрациите, функционални са дизайнерските решения с оглед на съдържанието и предназначението на учебника.

Slide 26

Книга за учителя: практическа методика в помощ на учителя Представя се спецификата на: – обучението по български език в 5. клас; – Държавните образователни стандарти по български език за прогимназиалния етап; – Учебната програма по български език за 5. клас; – учебния комплект по български език за 5. клас на издателство „Булвест 2000“. Представено е примерно годишно разпределение на темите по БЕ за пети клас. Включени са подробни методически интерпретации на всяка една от урочните разработки; решения на упражненията и на тестовите задачи с коментар.

Slide 27

Допълнителни издания Комплект работни листове Помагало за разширена или за допълнителна подготовка Двете помагала предлагат: текстове, задачи, таблици с информация и много тестови задачи, които да уплътнят занятията по български език с още целенасочени и функционални практически дейности.

Slide 28

Допълнителни издания

Slide 29

Електронен вариант на учебника Електронният вариант на учебника ще улесни работата на учители и ученици, предлагайки аудио-визуално и мултимедийно представяне на учебното съдържание, както и допълнителни задачи и решения, а също така и правилни отговори на някои от задачите.

Slide 31

1505 София ул. „Васил Друмев“ 36 тел.: 02/8061 300 факс: 02/8061 313

Summary: изд. Булвест 2000, 5. клас, автори: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова

Tags: изд. булвест 2000 5. клас ангел петров мая падешка мариана балинова

URL: