Човекът и природата за 5. клас - учебен комплект, изд. Булвест 2000

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 4

Уроците за нови знания са 56% от учебното време. Това дава възможност да се засили практическата подготовка на учениците. Предложени са по-голям брой лабораторни упражнения и нов тип уроци. Те ще подпомогнат учениците при работата им по проекти, за усвояване на умения за наблюдение на природни обекти и за извличане на информация от различни източници и обработка на експериментални данни.

Slide 11

Последната четвърта част от учебника, в съответствие с учебната програма, е разработена в два обобщителни урока, които в синтезиран вид показват единството на природата и мястото на човека в нея.

Slide 13

Различните видове задачи са маркирани с цветен код – учебно-познавателни задачи върху учебното съдържание, практически, експериментални задачи и задачи за самостоятелно проучване. Те изискват извършване на дейности като дефиниране, обясняване, сравняване, групиране по един или повече признака, наблюдаване, практическа работа, проучване в интернет, решаване на проблемна ситуация, обобщаване.

Slide 20

Темите в тетрадката съответстват на темите за нови знания в учебника. В тетрадката са включени разнообразни задачи: експериментални задачи, пригодени за самостоятелно изпълнение от учениците в домашни условия с подръчни материали задачи за развиване на умението на ученика да работи с текстове задачи, които съдържат елемент на игра – решаване на кръстословица, отгатване на загадки и други. Тетрадката може успешно да се използва както в училище в часовете за нови знания и за обобщение, така и вкъщи – за самоподготовка, за изпълнение на поставена домашна работа и за самооценяване.  

Slide 1

УЧЕБНИЯТ КОМПЛЕКТ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 5. КЛАС АВТОРИ МАКСИМ МАКСИМОВ СВОБОДА БЕНЕВА СЕВДАЛИНА СТОЯНОВА

Slide 2

Акценти в презентацията Структура на учебника Връзка между компонентите на учебния комплект

Slide 3

Учебният комплект по човекът и природата включва: учебник, учебна тетрадка, книга за учителя и електронен вариант на учебник плюс електронен вариант

Slide 4

ново ново ново ново ново

Slide 5

темите в учебника съответстват с последователността на темите за нови знания в учебната програма Структура на учебника

Slide 6

съдържа апарат за ориентиране на ученика при използването на учебника Структура на учебника

Slide 7

Структура на учебника Въвеждащ текст – примери и въпроси, поставящи учениците в проблемна ситуация, която стимулира познавателния им интерес към темата Допълнителен учебен материал за любознателните, стимулира самостоятелната работа на ученика Пояснителен текст. Не го пропускайте! Може да съдържа нещо важно Ключови думи и изрази, за търсене в интернет Основен текст, разделен на отделни смислови единици – точки от учебното съдържание, насочващи към ключови идеи и знания

Slide 8

Структура на учебника

Slide 9

Структура на учебника ново ново

Slide 10

Структура на учебника ново

Slide 11

Структура на учебника акцент върху най-важното от учебното съдържание и се проследяват важни логически връзки между отделните му елементи

Slide 12

8. Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество 6. Социални и граждански компетентности 3. Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите 2. Умения за общуване на чужди езици 4. Дигитална компетентност 9. Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт условия за формиране на ключовите компетентности, конкретизирани в съответната учебна програма, и възможности за практическото им прилагане ново

Slide 13

притежава апарат за организиране на усвояването - например: задачи с различна степен на трудност; задачи, стимулиращи самостоятелната и груповата изследователска работа на учениците Да проверя какво съм научил от урока Да приложа наученото Самостоятелно проучване в интернет, в енциклопедии и в друга учебна литература Структура на учебника ново

Slide 14

съдържа систематизиращи и обобщаващи таблици Структура на учебника

Slide 15

Структура на учебника Всеки тест включва 10 задачи с избираем отговор и 2 задачи със свободен отговор диагностика

Slide 16

Структура на учебника ново самооценяване

Slide 17

упражнение

Slide 18

Връзка между компонентите от учебния комплект

Slide 20

Само за учителя!

Slide 21

Електронен вариант

Slide 23

Само за учителя!

Slide 24

Електронен вариант

Slide 26

Само за учителя!

Slide 27

Електронен вариант

Slide 28

В тетрадката са включени тестове за самооценяване в два варианта: за входно равнище, след всяка от трите части на учебното съдържание, за изходно равнище (годишен преговор). Всеки тест включва 14 тестови задачи – 12 задачи с избор на отговор и 2 задачи със свободен отговор.

Slide 29

включени са методически разработки на уроците за нови знания дадени са препоръки и указания за провеждане на учебния процес и са очертани важни моменти от учебното съдържание, върху които трябва да се поставят акцентите при преподаване на урока към отделни задачи от учебника са дадени решения или полезна информация, която да се използва от учителя посочени са допълнителни указания, по които учениците могат да се подготвят, дискутират и защитават проекти разработени са пет двойки примерни тестове за проверка – входно равнище, след всяка от първите три части на учебното съдържание и изходно равнище предложено е примерно годишно разпределение в два варианта

Slide 30

ново

Slide 31

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет човекът и природата за V клас (общообразователна подготовка) ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици х 3 часа седмично = 54 часа

Slide 32

Електронен вариант на учебника Съдържа всички уроци и илюстрации от книжното тяло на учебника, разработени като електронен вариант Вградени са следните ресурси: занимателни и любопитни текстове и факти, свързани с конкретно учебно съдържание; видеофайлове и анимирани графични схеми и таблици, онагледяващи изучаването на определени процеси и явления; мултимедийни разработки с различни видове интерактивни задачи и упражнения; галерии със снимки, придружени с обяснителни дикторски текстове; видеофайлове с демонстрации на лабораторни опити; различни по формат тестови задачи за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците; специално изведена страница към всяка тема от учебното съдържание, в която учителят може да въвежда информация по свой избор.

Slide 33

Електронен вариант

Slide 34

Електронен вариант

Slide 35

Електронен вариант

Slide 36

Електронен вариант

Slide 37

Електронен вариант

Slide 38

Да обобщим! Прецизност при въвеждане на новите понятия – достъпно и опростено, като се спазва научната коректност Ясна методическа структура на изложението Балансирано съотношение между различните видове уроци Разнообразни практически дейности Ориентация към постигане на ключовите компетентности Система за самооценка ПР Е Д ИМСТВА Н А КОМПЛЕКТА

Slide 39

1505 София ул. „Васил Друмев“ 36 тел.: 02/8061 300 факс: 02/8061 313 Благодарим за вниманието!

Summary: изд. Булвест 2000, 5. клас, автори: МАКСИМ МАКСИМОВ, СВОБОДА БЕНЕВА, СЕВДАЛИНА СТОЯНОВА

Tags: изд. булвест 2000 5. клас максим максимов свобода бенева севдалина стоянова

URL: