География и икономика за 5. клас - учебен комплект, изд. Булвест 2000

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС Авторски колектив: проф. д-р Румен Пенин, Валентина Стоянова, доц. д-р Тони Трайков, ас. д-р Димитър Желев

Slide 2

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС Включва учебник, учебна тетрадка, книга за учителя, атлас и контурна карта Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 3

Нови моменти в обучението по география и икономика в 5. клас по ЗУПО Обучението по география и икономика в 5. клас е насочено към овладяване на базисни знания, умения и придобиване на ключови компетентности, свързани с формиране на основите на географската култура за заобикалящото пространство на глобално и регионално ниво, като част от общата култура на учениците. 9 ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ (Наредба 5 за общообразователна подготовка, приложение 9) Континентите Африка и Антарктида Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 4

Области на компетентност, очаквани резултати от обучението (знания, умения, и отношения) 1. Компетентности в областта на българския език 2. Умения за общуване на чужди езици 3. Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите 4. Дигитална компетентност 5. Умения за учене 6. Социални и граждански компетентности 7. Инициативност и предприемчивост 8. Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество 9. Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 5

Области на компетентности (глобални теми) в учебната програма за 5. клас Планетата Земя География на природата География на обществото и стопанството География на континентите и страните Географска информация Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас Очаквани резултати Представени са като: Компетентности като очаквани резултати от обучението По теми и подтеми (урочни единици)

Slide 6

По отношение на учебното съдържание Запазват се всички глобални теми от учебните програми в 5. клас от 2004 г. Добавят се 10 подтеми за Африка и Антарктида Има промяна в структурата на темите и последователността на изучаване Намален е общият брой на новите понятия: общи и единични Има възможност за осъществяване на междупредметни връзки с математика, човекът и природата, история и цивилизация, домашна техника и икономика и др.; в зависимост от броя на часовете за 1-ви и 2- ри срок един или два може да се използва изученото по тези предмети за основа при въвеждане на новите понятия Постепенно въвеждане на нови понятия като климатични пояси, природни зони – първо основните при континентите, последователно междинните Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 7

Учебникът, учебната тетрадка, книгата за учителя и атласът по география и икономика за 5. клас и контурната карта са съобразени с всички изисквания на учебната програма, както и с нормативните документи към Закона за училищно и предучилищно образование, отнасящи се до общообразователния предмет география и икономика. Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 8

Учебникът по география и икономика за 5. клас Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 9

Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 10

Уроци за нови знания Включват: Проблемен въпрос – в началото на урока, използва се при мотивация на темата. Към него се ориентира новото учебно съдържание. Ключови думи – основните понятия (нови и вече изучавани), които имат важна роля при усвояване на учебния материал. Какво ново знам и мога – във вид на конспект е дадено основното за изучаваните по темата географски понятия, процеси и явления. Апарат за контрол: Въпроси и задачи – осъществяват контрол след изучаване на всяка тема. Основен текст - в отделни абзаци, обособени като точки от урока, повдигнати нови понятия по учебна програма и единични или общи понятия като ключови думи по темите. Допълнителни текстове в рубрики: Още нещо за ... и Любопитно ... Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 11

Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 12

Уроци за нови знания илюстрации – основни и допълващи карти схеми таблици с обобщена информация графични изображения предписания за изпълнение на различни дейности – стъпки Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 13

Уроци за упражнение Съдържат набор от задачи от различен тип и нива на усвоеност по Блум Обезпечени са с достатъчно ресурси за успешно изпълнение на поставените задачи В част от уроците за упражнение или дейност се въвеждат нови умения и компетентности чрез стъпки Обхванати са всички изисквани по учебна програма дейности за постигане на ключовите компетентности Богато илюстрирани Част от уроците са разработени като ролеви игри, обсъждане на географски проблеми – използват се интерактивни техники и методи Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 14

Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 15

Урок за дейност В урока се постигат очаквани резултати като ключови компетентности N 9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт Има възможност за използване на ресурси от електронния учебник и от интернет Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5 клас

Slide 16

Уроци за обобщение и преговор Дават възможност за формулиране на обобщени изводи Припомнят се основни понятия и ключови думи по раздели Предоставят възможност за работа в екип или групова работа Предложена е схема за самооценка Има възможност за използване на интерактивни методи и ИКТ (информационно-комуникационни технологии) Добре обезпечени с ресурси за изпълнение на поставените задачи Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 17

Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 18

Уроци за обобщение и преговор Урокът е разработен на базата на сравнение между двата континента, които са коренно различни днес, но с общо минало – част от континента Гондвана Много добра възможност за затвърдяване на понятия като климатични пояси (фактори на климата), географска зоналност и природни зони Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5 клас

Slide 19

Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас Приложение В приложение на учебника са изнесени всички предписания за изпълнение на практически задачи и придобиване на ключови компетентности по учебна програма Кратка статистическа информация за страните Варианти на тестови задачи за самоподготовка Речник Литература

Slide 20

Учебна тетрадка Основна функция – затвърдяване, обобщаване, проверка и самоконтрол, разширяване, задълбочаване на знанията и уменията и компетентности на учениците Разнообразни задачи – на различни равнища на усвоеност (по Блум), в различен формат, комбинирани тестове по раздели за самоконтрол Специално внимание - тренировъчни дейности за овладяване на основни понятия, на общоучебни и специфични умения И още: задачи, свързани с: изразяване на мнение в писмена форма за самостоятелно изследване за проектна дейност и творчество Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 21

Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас Учебна тетрадка Тестовите задачи са разработени в съответствие с учебната програма Включват задачи от различни степени на географска култура и ниво на усвоеност по Блум: Степени на географска култура: Грамотност - определя, обяснява; Компетентност – оценява Нива на усвоеност: Знание – обяснява, определя; Разбиране – обяснява, посочва примери; Приложение –разпознава географски обекти, чете географски карти с различно съдържание

Slide 22

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Включва: Общо представяне на учебната програма Интерактивни методи на обучение Примерно годишно разпределение на учебното съдържание Методични указания за реализиране на уроците Примерни тестови задачи Приложение - учебна програма, Наредба 5 за общообразователна подготовка - Приложение № 9 към чл. 6, ал. 1, т. 9 Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 23

Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5 клас

Slide 24

Електронен вариант на учебника Възможности: Използване в различни моменти от урока в час Използва се от учениците при самоподготовка Взаимодействие между учители и ученици чрез електронната платформа, поставят се задачи, отбелязват се важни моменти по всяка тема и др. Вж. повече на: https://www.youtube.com/watch?v=sjanOmLiC4A&app=desktop Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 25

Електронен вариант на учебника Съдържа: Допълнителни ресурси Връзка с онлайн материали Може да се използва и офлайн Богат набор от задачи по всички теми в разнообразни варианти Възможност за проверка и самопроверка – тестови задачи на различни нива на усвоеност Илюстрира темите от учебника чрез - видеоматериали, анимирани схеми, карти, изображения, 3D изображения, допълнителни текстове Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 26

1 Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 27

Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5 клас

Slide 28

2 Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5. клас

Slide 29

Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5 клас

Slide 30

3 Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5 клас

Slide 31

Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5 клас

Slide 32

Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5 клас

Slide 33

Булвест 2000 Учебният комплект по география и икономика за 5, клас БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !

Summary: изд. Булвест 2000, 5. клас, автори: Румен Пенин, Валентина Стоянова, Тони Трайков, Димитър Желев

Tags: изд. булвест 2000 5. клас румен пенин валентина стоянова тони трайков димитър желев

URL: