Изобразително изкуство за 5. клас - учебен комплект, изд. Булвест 2000

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

АВТОРИ: Драган Немцов Петя Иванова Чавдар Попов Десислава Кралева УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ЗА 5. КЛАС ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Slide 2

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ УЧЕБНИК КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ЕЛЕКТРОНЕН ПРОДУКТ КЪМ КОМПЛЕКТА

Slide 3

Печатнотo издание на учебника включва: Уроци за нови знания; За упражнения и практическа дейност; Уроци за преговор и обобщение; Уроци за практически дейности за развиване на творческите способности и въображение; Уроци да контрол и оценка на входно, междинно и изходно ниво на знания и умения; Картинен речник на понятия.  .

Slide 4

Уроците в учебника Предвидените в учебника уроци съответстват на препоръчителното разпределение на задължителните учебни часове за годината: за нови знания – 29 часа /47%/, за упражнения и практическа дейност – 30 часа/47%/, за диагностика на входящо, междинно и изходящо равнище- 5 часа /6%/. Предвидените в учебника уроци съответстват на препоръчителното разпределение на задължителните учебни часове за годината: за нови знания – 36 часа /54%/, за упражнения- 4 часа /6%/ За преговор и обобщение- 10 часа/23%/ за практическа дейност и творчество – 14 часа/23%/, за диагностика на входящо, междинно и изходящо равнище, тест- 4 часа /9%/.

Slide 5

Структура на учебника Останалите уроци включват учебното съдържание, разпределено в 7 раздела, съответстващи на глобалните темите от учебната програма. В съответствие с учебната програма първият и последният урок от учебника представляват проверка на входното и на изходното равнище Какво знам и мога в началото на пети клас Какво знам и мога в края на 5 клас проверката включва: картинни тестове след всеки раздел изпълнение на изобразителна задача

Slide 6

ПРЕДИМСТВА ЯСНА СТРУКТУРА НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ СИСТЕМНОСТ И ЯСНОТА ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИТЕ ПОНЯТИЯ; ПОДХОДЯЩА ЗНАКОВА СИСТЕМА; ВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ;

Slide 7

ПРЕДИМСТВА ПЛАВЕН ПРЕХОД И ПРИЕМСТВЕНОСТ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИТЕ ЗНАНИЯ; ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАЗНООБРАЗНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ; БАЛАНС НА ТЕКСТОВ ИЛЮСТРАТИВЕН СНИМКОВ УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ.

Slide 8

Структура на учебника Учебникът е структуриран така, че позволява в хода на учебния процес учениците да овладеят всички компетентности и да постигнат очакваните резултати, заложени в учебната програма и в държавния образователен стандарт. В края на всеки раздел е включен урок, в който чрез практическа дейност или наблюдение и описание се обобщава информацията, поднесена в предшестващите уроци. Заключителният урок е представлява картинен тест, който освен преговор, е и форма за контрол и оценка.

Slide 9

Структура на учебника Урочните единици включват учебното съдържание, разпределено в 7 раздела, съответстващи на глобалните темите от учебната програма. Първите три раздела: област на компетентност „Изкуство и общество“: Праисторическо изкуство и изкуство на Древния свят. Изкуство на древните траки и наследството на античните цивилизации по българските земи. Видове и жанрове в изящните изкуства.

Slide 10

ОК Изкуство и общество В тези раздели влизат 12 урока: 9 за нови знания; 1 урок за упражнение; 2 за урока обобщение и преговор; 1 картинен тест за контрол и оценка.

Slide 11

Праисторическо изкуство и изкуство на Древния свят Урок за нови знания

Slide 12

Изкуство на древните траки и наследството на античните цивилизации по българските земи Урок за нови знания

Slide 13

Видове и жанрове В този раздел са развити уроци за спецификите на изящните изкуства. Чрез използваните техники и материали отчетливо са изведени основните видове: живопис, графика, скулптура.

Slide 14

Видове и жанрове Ясно са представени жанровете портрет, пейзаж и натюрморт.

Slide 15

Вътрешнопредметни връзки по глобални теми Учениците се запознават с произведения от различни епохи, стилове и автори, представени като илюстрации в урочните единици

Slide 16

ОК Изобразителни дейности Формите в природата – възприемане на цвят, структура и пропорции Изразни средства в изящните изкуства Композицията в изящните изкуства

Slide 17

ОК Изобразителни дейности В тези раздели са включени общо 20 урока, в съответствие със спецификата на областта на компетентност и на очакваните резултати. Включени са уроци за нови знания, за упражнения, за преговор и обобщение, уроци за практическа дейност за творчество.

Slide 18

Формите в природата – възприемане на цвят, структура и пропорции Придобиване на знания за възприемане на обектите. Пресъздаване на форма и структура на обекти от заобикалящата ни среда. Естетична оценка и интерпретация с изобразителни материали на обекти от заобикалящата среда

Slide 19

Изразни средства в изящните изкуства Придобиване на знания за: Разграничаване на основните изразни средства в различните изкуства; Усвояване и прилагане на изразни средства, съобразно използваните материали и изобразителни техники.

Slide 20

Композицията в изящните изкуства Акценти в уроците Формирането на знания за основните видове композиции. Прилагане основните принципи на композиционното изграждане.

Slide 21

ОК Изкуство и виртуална среда Включени са 9 урока за спецификите на дигиталните изображения и обработка на различни типове цифрови изображения : Обработка на образи Музеи без граници Информацията в тези уроци е изключително с практическа насоченост, както по отношение на текста, така и по отношение на избраните визуални примери.

Slide 23

Уроци за практически дейности за развиване на творчески способности и въображение В урокът „Музеи без граници“ учениците се запознават с възможностите, които дава интернет, да разширят и задълбочат знанията си за изкуството чрез различни сайтове, в това число и чрез официалните сайтове на различни музеи и галерии.

Slide 24

Книгата за учителя Включва 7 раздела: Методически указания за прилагане на учебната програма Предимства на обучението чрез използването на учебния комплект по изобразително изкуство за 5. клас на издателството. Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по изобразително изкуство за 5. клас Методически насоки за разработване на темите по учебната програма.

Slide 25

Уроци за преговор и обобщение В края на всеки раздел е включен урок, в който чрез практическа дейност или чрез въпроси за наблюдение и описание се обобщава информацията, поднесена в предшестващите уроци. Заключителният урок е представлява картинен тест за преговор и форма за контрол и оценка.

Slide 26

Детайлно са представени целите и особеностите на обучението по изобразително изкуство в пети клас, заложени в декомпозирания държавен образователен стандарт и в учебната програма.

Slide 28

1505 София ул. „Васил Друмев“ 36 тел.: 02/8061 300 факс: 02/8061 313 Благодаря за вниманието!

Summary: изд. Булвест 2000, 5. клас, автори: Драган Немцов, Петя Иванова, Чавдар Попов, Десислава Кралева

Tags: изд. булвест 2000 5. клас драган немцов петя иванова чавдар попов десислава кралева

URL: