Литература за 5. клас - учебен комплект, изд. Булвест 2000

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС

Slide 2

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС Автори: проф. дпн Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева Учебник Работни листове по литература Електронен вариант на учебника по литература за 5. клас Книга за учителя

Slide 3

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС

Slide 4

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО „БУЛВЕСТ 2000“ Повторяемост и единство в структурирането на учебника, в помагалата и в предложения методически апарат. Тясна взаимовръзка между отделните елементи на учебния комплект – учебните помагала продължават на практическа основа изясняването на всяка урочна единица от учебника. Практичност – учебният комплект облекчава работата на учителите при подготовката и провеждането на всички видове уроци. Достъпност – учебникът и помагалата са създадени с презумпцията да служат и като самоучители на учениците.

Slide 5

УЧЕБНИКЪТ – ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЪРЖАНИЕТО ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ В УЧЕБНИКА: Митологичен модел за света Фолклорен модел за света Различни разкази за човека и света Да можем добре да говорим и да пишем В УЧЕБНИКА Е СЛЕДВАНО ПРЕПОРЪЧАНОТО В ПРОГРАМАТА ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ УРОЦИ: за нови знания – 32 теми за упражнение – 37 теми за преговор – 2 теми (начален и годишен преговор) за обобщение – 4 теми за контрол и оценка – 5 теми (задачи за установяване на равнището на знания и умения в началото на учебната година, след всеки раздел и в края на учебната година)

Slide 6

ПРЕДИМСТВА НА УЧЕБНИКА Пълна урочна система към всички теми от Програмата – върху художествените текстове и върху писмените и устните текстове за развиване на комуникативни умения. Функционални рубрики, логически обвързани и с практическа насоченост. Методически апарат, насочен към формирането на умения – за разчитане на художествен текст и осмисляне на посланията му, за формиране на собствено мнение, за самостоятелно учене, за изразяване чрез творчество. Възможност за проверка, оценка и самооценка на постиженията.

Slide 7

УЧЕБНИКЪТ – ОРИЕНТИРАНЕ В СЪДЪРЖАНИЕТО

Slide 8

РУБРИКИ И ФУНКЦИИ Да припомним: актуализира знания, придобити в предишни класове. Да разчетем текста: съдържа въпроси и задачи, чрез които се осигурява възможност за различни прочити на художествените текстове; всеки въпрос може да получи отговор от информацията, представена в другите рубрики. Да знаем: поднася знания за осмислянето на художествените образи, картини, послания и др.; въвежда новите понятия. Да четем с разбиране: представя примерен анализ на изучавания художествен текст. Енциклопедия: дава сведения от различни области на науката и живота. Да приложим: задачи за формиране на умения за създаване на писмен и на устен текст; задачи за прилагане на знанията по представен алгоритъм или образец; творчески задачи; работа в екип по проекти; задачи за домашна работа. УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

Slide 9

УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ с. 16 - 17 вввввввввввввввввввв

Slide 10

УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ С. 50-51, 52 -53 зззззззззз

Slide 11

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ РУБРИКИ И ФУНКЦИИ Да разчетем текста: въпроси и задачи, чрез които се актуализират и затвърждават знанията; интерпретиране на темата от нов зрителен ъгъл. Дискусионен клуб: теми, които свързват изучаваните текстове с проблеми от реалния живот; формиране на умения за изразяване на лична позиция. Да приложим: задачи за прилагане на знанията по представен алгоритъм или образец; творчески задачи; работа в екип по проекти. Да проверим: 5 задачи, различни по формат за проверка и самооценка.

Slide 12

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ

Slide 13

УРОК ЗА РАЗВИВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ – НОВИ ЗНАНИЯ Структура: Изяснява се същността на изучавания текст и неговите разновидности. Представя се алгоритъм за създаване на текста – етапи, стъпки, примери.

Slide 14

УРОК ЗА РАЗВИВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ – УПРАЖНЕНИЕ Структура: Задача за създаване на писмен или устен текст. Алгоритъм за създаване на текста с инструкции и примери.

Slide 15

УРОЦИ ЗА ОБОБЩЕНИЕ Митологичен модел за света Фолклорен модел за света Фолклорен/традиционен празничен календар Разнообразието на ценности, герои и поуки в различните разкази за човека и света Структура: Блок с въпроси за обобщение Синтезирана информация по темата за обобщение Занимателни задачи за изпълнение в клас и за домашна работа

Slide 16

С. 224,225 УРОЦИ ЗА ПРЕГОВОР Какво вече знаем от часовете по литература (Начален преговор) Човекът и светът в художествените текстове (Годишен преговор) Структура: Инструкции за актуализиране на знанията по темата Задачи за преговор Илюстративен материал, подпомагащ преговора

Slide 17

ПРОВЕРКА, ОЦЕНКА, САМООЦЕНКА Предложени са пет примерни теста в два варианта за проверка, оценка и самооценка на знанията и уменията: входно равнище (съобразен с формата на НВО след ІV клас) след всеки раздел изходно равнище След тестовите задачи е предложена примерна скала за оценяване и самооценяване на постиженията.

Slide 18

Приложения Изразни средства Как се отговаря на въпрос към художествен текст? Как се сравняват два текста? Модел на фолклорната вълшебна приказка Роли на героите във вълшебните приказки Създаване на трансформиращ преразказ Създаване на разказ по въображение Създаване на разказ по зададени опори Функции Извеждат алгоритми за работа с художествен текст и за създаване на текст, онагледени с примери. Формират умения за анализ на художествен текст и за създаване на собствен текст. Служат за справочник, който може да се използва при необходимост.

Slide 19

ПРИЛОЖЕНИЯ Да се научим как да учим

Slide 20

КОМПЛЕКТ РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС СЪДЪРЖА: 13 работни листа върху всички художествени текстове от Програмата 13 примерни теста, съдържащи по 11 задачи 12 работни листа със задачи и указания за създаване на: трансформиращ преразказ разказ по въображение разказ по зададени опори ПРЕДИМСТВА: РАЗНООБРАЗИЕ – предлага различни по съдържание и формат упражнения и задачи, покриващи всички теми от Програмата по литература за 5. клас. ФУНКЦИОНАЛНОСТ – дава възможност за пълноценна работа в клас и вкъщи. КОМПАКТНОСТ – замества тетрадките за работа в клас, за домашна работа и за писмени упражнения.

Slide 21

КОМПЛЕКТ РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС

Slide 22

КОМПЛЕКТ РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС

Slide 23

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА ПО ЛИТЕРАТУРА Електронни ресурси: аудиоматериали – прочит на всички художествени текстове; мултимедийни разработки; графични материали – схеми, галерии със снимки; интерактивни задачи и упражнения; алгоритми и образци за създаване на преразкази и съчинения; различни по формат тестови задачи.

Slide 25

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Дава възможност да се осмисли концепцията, заложена в учебния комплект по литература на изд. „Булвест 2000“. Съдържа: представяне на учебната програма по литература за 5. клас; анализ на възрастовите особености на петокласниците и възприемането и осмислянето на художествени текстове; учебна програма по литература за 5. клас; представяне на учебния комплект по литература за 5. клас; педагогическа технология, използвана за реализирането на учебната програма в учебния комплект по литература; изискванията на Наредба № 6/30.11.2015 г. и покриването им от проекта за учебник по литература за 5. клас; примерно годишно разпределение; методически разработки на всички уроци; приложения с допълнителни текстове и ключ с верните отговори на тестовите задачи към всеки раздел в учебника.

Slide 26

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Slide 27

КНИГИ ЗА УЧИТЕЛЯ

Slide 28

1505 София ул. „Васил Друмев“ 36 тел.: 02/8061 300 факс: 02/8061 313 Благодарим Ви за вниманието!

Summary: изд. Булвест 2000, 5. клас, автори: Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева

Tags: изд. булвест 2000 5. клас мария герджикова олга попова илияна кръстева

URL: