Технологии и предприемачество за 5. клас, изд. Булвест 2000

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 5. КЛАС Учебният комплект по Автори: С. Плачков, В. Петров, М. Кавданска, Н. Димитрова, М. Делинешева, Д. Арнаудова

Slide 2

УЧЕБНИК • способства за формиране на ключови компетентности и за тяхното прилагане на практика • създава условия за придобиване на практически умения, предприемаческо мислене и творческа дейност • чрез различни форми на работа осигурява успешно овладяване на учебното съдържание от всеки ученик • учебното съдържание е разработено в сътрудничество с консултант психолог и е съобразено с възрастовите характеристики на учениците

Slide 3

В учебната програма са предвидени 51 учебни часа за годината. Разработени са 50 урочни единици и е оставен 1 час резерв.

Slide 4

УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ Задачите за практическа дейност, които мотивират усвояването на новото знание, са маркирани със знак Указанията за решаване на задачите са дадени на фон В края на всеки урок за нови знания в рубриката Вече зная е дадено резюме на наученото

Slide 5

УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ Новите понятия в урока са откроени визуално Правилата или инструкциите за безопасна работа с битова техника са представени по характерен начин Където е необходимо, са дадени схеми, чертежи и други пояснителни елементи с цел по-лесно придобиване на техническа грамотност Знанията за използваната във всекидневието техника подпомагат усвояването на необходими житейски умения

Slide 6

УРОК ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В тези уроци учениците изпълняват практически задачи, свързани с: подреждане и поддържане на работното място в работилницата запознаване и работа с инструменти изработване на модели запознаване с правила за безопасна работа

Slide 7

УРОК ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ Практическите задачи са свързани още с: изработване и попълване на технологични карти приготвяне на кулинарно изделие по рецепта изследване на резултата и попълване на таблици аранжиране на маса или ястия

Slide 8

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ Екипната работа е един от основните начини да се затвърдят усвоените знания Много от дейностите са свързани със създаване на навици за здравословно хранене Всички задачи в учебника имат практическа насоченост и помагат на учениците да усвоят съвременни технологии, използвани във всекидневието

Slide 9

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ В уроците за упражнения много от задачите са предвидени за групова работа или работа по двойки На подходящи места са предложени идеи за дискусия или проектна работа

Slide 10

АЗ, ПРЕДПРИЕМАЧЪТ В края на всеки раздел е разработено специално упражнение, наречено Аз, предприемачът. В него учениците решават задачи, които съдействат за: развиване на предприемаческо мислене чрез работа в симулирана реална ситуация формиране на креативност и творчески подход прилагане на практика на усвоените икономически знания

Slide 11

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК

Slide 12

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК

Slide 13

Включва: • психолого-педагогически модели за успешно управление на учебния процес • общо представяне на учебника по технологии и предприемачество • примерно годишно разпределение • методически разработки на уроците за нови знания КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Slide 14

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛЯ ЗА ВСЕКИ РАЗДЕЛ

Slide 15

МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

Slide 16

Благодаря за вниманието!

Summary: изд. Булвест 2000, 5. клас, aвтори: Сашко Плачков, Владимир Петров, Мария Кавданска, Нели Димитрова, Магданела Делинешева, Детелина Арнаудова

Tags: изд. булвест 2000 5. клас сашко плачков владимир петров мария кавданска нели димитрова магданела делинешева детелина арнаудова

URL: