Робота з обдарованими дітьми Педрада 27.03.2017

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Про роботу педагогічного колективу по застосуванню сучасних психолого-педагогічних підходів для розвитку обдарованості школярів в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання 27 березня 2017 р.

Slide 2

Порядок денний Застосування сучасних психолого-педагогічних підходів для розвитку обдарованості школярів в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання. Про проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 класів. Про звільнення від ДПА учня 9-В класу Мазура Іллі.

Slide 3

Мета педради: актуалізація та розширення знань вчителів із теоретичних основ роботи з обдарованими учнями, особистісно- орієнтованого навчання; створення умов для обміну ідеями та досвідом роботи з розвитку обдарованості школярів; підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів; використання набутого досвіду більшістю педагогів школи; вдосконалення змісту, форм і методів роботи з обдарованими дітьми.

Slide 4

Закон України “Про охорону дитинства”; Закон України “Про освіту”; Закон України “Про позашкільну освіту”; Закон України “Про соціальну підтримку молоді”; Закон України “Про Загальну середню освіту”; Інші закони та нормативно-правові акти; Конвенція ООН “Про права дитини”; Програма Національного фонду “Україна - дітям”; Програма Національного фонду “Обдаровані діти”. Нормативно-правова база

Slide 5

У кожній людині – сонце! Дайте йому світити… Сократ

Slide 6

Чи всі діти обдаровані? Всі діти обдаровані Обдаровані діти зустрічаються вкрай рідко

Slide 7

Характерні особливості обдарованих дітей Гарна пам'ять та абстрактне мислення. Розвинута свідомість та теоретичне мислення. Активність, наполегливість, творчий пошук. Вимогливість та почуття справедливості. Бажання навчатися. Здатність до самостій­ної діяльності.

Slide 8

Характерні особливості обдарованих дітей Критичність, допитливість. Праг­нення проникнути у суть речей та фантазувати. Прагнення досліджувати, виконувати складні завдання. Інтерес до читання, значний словниковий запас. Вміння працювати з інформацією. Почуття гумору, оптимізм.

Slide 9

Креативність Сприятливе навколишнє середовище Інтелектуальні здібності Концепція обдарованості Джонсона Рензуллі

Slide 10

Обдарованість – специфічне поєднання здібностей, інтересів, потреб, яке дає змогу виконувати певну діяльність на якісно високому рівні. Творча обдарованість - дає змогу успішно розв’язувати творчі завдання, виконувати творчу діяльність більш оригінально, ніж при наявності простих (звичайних) творчих здібностей.

Slide 11

Типи обдарованих учнів: 1.Найкращий учень: усі його люблять, робить те, що йому кажуть і як; любить подобатися. 2. Бунтівник: сперечається, з ним важко спілкуватися, часто в нього виникає стан емоційно-вольового напруження, коли щось загрожує досягненню його мети. 3. Підпільник: знає, що за обдарованість не платять, а навпаки вимагають, тому прагне не вистрибувати, а бути як, усі. 4. Втікач: випадає з шкільної системи, не може підлаштуватися до вимог школи, викладачів. 5. Двобічний: відстає або має фізичні вади; його розглядають як слабкого, не помічають обдарованості. 6. Цілеспрямований: незалежний, автономний, знає собі ціну, знає, чого хоче. Найкращий тип для розробки індивідуальної програми.

Slide 12

Основні проблеми обдарованих дітей проблеми у спілкуванні з однокласниками; порушення взаємодії з учителями; непорозуміння з батьками; прояви девіантної поведінки; відсутність навичок просоціальної поведінки на різних рівнях; ворожість до школи; нонконформізм; занурення у філософські проблеми; невідповідність між фізичним, інтелектуальним і соціальним розвитком.

Slide 13

Пошук обдарованих учнів зі свого предмета Функції учителів-предметників Коригування програм та планів, включення завдань підвищеної складності, творчого, пошукового характеру. Індивідуальна робота з обдарованими дітьми. Підготовка до олімпіад, конкурсів, конференцій. Відбір та оформлення досягнень учнів для оприлюднення. Узагальнення власного досвіду для поширення. Збір матеріалів для роботи з обдарованими дітьми Виступи на педрадах, семінарах з проблеми. Консультування батьків обдарованих учнів щодо їх розвитку.

Slide 14

Принципи роботи з обдарованими дітьми різноманітність позаурочна діяльність індивідуалізація Наставництво Основні принципи індивідуалізація і диференціація навчання максимальна різноманітність наданих можливостей для розвитку особистості зростання ролі позаурочної діяльності створення умов для спільної роботи учнів за мінімальної участі учителя; свободи вибору учнями освітніх послуг, допомоги, наставництва

Slide 15

Творчі методи націлені на: визнання раніше невизнаних або невикористаних можливостей; повагу до бажання дітей працювати самостійно; надання дитині свободи вибору; індивідуалізацію навчальної програми залежно від здібностей дитини; уникання будь-якого тиску на дитину; підкреслення позитивного значення індивідуальних відмінностей; схвалення результатів діяльності дитини; надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють відмінні думки; розвиток уміння переконувати й пропагувати; розвиток здатності до самоаналізу і самокритики; розширення кола інтересів і вмінь; постійне прагнення до самовдосконалення.

Slide 16

Форми та методи роботи з обдарованими Підбираються проблемні запитання, на які учень у підручнику готової відповіді не знайде. Проблемні пошукові завдання Побудова гіпотез «Незавершене рішення» Інтерактивне навчання Особистісно-орієнтований підхід як й інші педагогічні технології створює умови для розкриття і реалізації таланту та здібностей кожного учня. Учні висувають власні гіпотези щодо вирішення наукового завдання За його допомогою можна визначити рівень пізнавальної активності учнів. Методика допомагає дитині формулювати певні умовиводи, висловлювати свої думки, доходити правильних висновків

Slide 17

Завдання психолого-педагогічного супроводу обдарованої дитини Виховання морально і фізично здорового покоління. Створення умов для здобуття освіти понад державний мінімум. Здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді. Розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватись. Надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб. Створення сприятливих умов для гуманізації освіти. Формування в учнів цілісного наукового світогляду. Виховання школяра як людини моральної, відповідальної. Розробка сучасних науково-методичних концепцій. Ефективне впровадження інноваційних технологій навчання. Створення дієвої моніторингової системи оцінки навчальних досягнень учнів.

Slide 18

Методи і заходи психолого-педагогічної підтримки: створення яскравих наочно-образних уявлень; навчально-пізнавальна гра; створення проблемних ситуацій; використання творчих завдань; сприяння розкриттю суб’єктивного досвіду учнів; створення ситуації взаємодопомоги; спонукання до пошуку альтернативних рішень; створення ситуації успіху; заохочення; надання дитині свободи вибору; виявлення поваги до бажання учнів самостійно працювати.

Slide 19

Стратегії роботи з обдарованими дітьми Кількісні Якісні Приско-рення Інтенси-фікація Навчання мисленню Дослідни-цьке навчання Проблема-тизація Індивіду-алізація Розв. соц. компетен-ції

Slide 20

Банк даних обдарованих учнів інтелектуальна психомоторна художньо-естетична комунікативно-організаторська діти, які мають високі досягнення в навчальних предметах раціоналізаторство, винахідництво, технічне моделювання, обдарованість у ремеслах тощо спортивна, спортивні танці хореографічна, сценічна, літературно-поетична, образотворча, музична тощо діти, які мають високі досягнення в дослідницькій, науковій діяльності лідерська, ораторська, організаційна академічна практично-перетворювальна Види обдаро-ваності

Slide 21

Результати анкетування учнів Чи подобається тобі навчатись?

Slide 22

Результати анкетування учнів Скільки у тебе вільного часу?

Slide 23

Результати анкетування учнів Як ти його проводиш?

Slide 24

Сучасний урок очима учнів

Slide 25

Сучасний урок очима учнів Що має зробити вчитель, щоб урок був ефективнішим

Slide 26

Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми 1. Бути доброзичливим і чуйним. 2. Уміння будувати педагогічну діяльність на основі результатів психодіагностики особистості дитини, з огляду на її індивідуальні й вікові особливості. 3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку. 4. Мати широке коло інтересів, добрі організаторські здібності. 5. Уміння створювати ситуацію успіху, умови для самореалізації особистості учня, стимулювати творчість дитини;. 6. Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарованих дітей. 6. Мати педагогічну і спеціальну освіту. 7. Володіти почуттям гумору. 8. Мати живий та активний характер. 9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконання. 10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд. 11. Бути цілеспрямованим і наполегливим. 12. Володіти емоційною стабільністю. 13. Уміти переконувати. 14. Мати схильність до самоаналізу. 15.Уміння використовувати у своїй діяльності інноваційні методи та технології навчання й розвитку дітей.

Slide 27

Тест визначення схильності вчителя до роботи з обдарованими дітьми

Slide 28

Виберіть один із запропонованих варіантів відповіді: 1. Чи вважаєте Ви, що сучасні форми і методи роботи з обдарованими дітьми можна поліпшити? А) Так; Б) Ні, вони і так достатні; В) Так, в деяких випадках, але за сучасного стану школи – не дуже. 2. Чи впевнені Ви, що можете брати участь в зміні форм та методів роботи з обдарованими дітьми? А) Так, у більшості випадків; Б) Ні; В) Так, в деяких випадках. 3. Чи можливо, що деякі з Ваших ідей сприяли б значному поліпшенню виявлення обдарованих дітей? А) Так; Б) Так, за сприятливих обставин; В) Лише в деякій мірі.

Slide 29

4. Чи вважаєте Ви, що в недалекій перспективі зможете грати важливу роль в принципових змінах в навчанні і вихованні обдарованих дітей? А) Так, напевно; Б) Це маловірогідно; В) Можливо. 5. Коли Ви вирішуєте зробити будь-яку дію, чи думаєте, що здійснюючи свій задум, допомагаєте поліпшенню проблеми розвитку обдарованих школярів? А) Так; Б) Часто думаю, що не зумію; В) Ні. 6. Чи відчуваєте Ви бажання зайнятися вивченням особливостей неординарних особистостей? А) Так, це мене приваблює; Б) Ні, мене це не приваблює; В) Все залежить від затребуваності таких людей в суспільстві.

Slide 30

7. Вам часто доводиться займатися пошуком нових методів розвитку здібностей дітей. Чи відчуваєте Ви задоволення від цього? А) Так; Б) Задовольняюся лише тим, що є; В) Ні, оскільки вважаю слабкою систему стимулювання. 8. Якщо проблема не вирішена, але її рішення Вас хвилює, чи хочете Ви відшукати той теоретичний матеріал, який допоможе вирішити проблему? А) Так; Б) Ні, достатньо знань передового досвіду; В) Ні. 9. Коли ви відчуваєте педагогічні зриви, то: А) Продовжуєте сильніше упиратися; Б) Махнете рукою на ситуацію; В) Продовжуєте робити свою справу.

Slide 31

10. Чи сприймаєте Ви критику в свою адресу легко і без образ? А) Так; Б) Не зовсім легко; В) Хворобливо. 11. Коли Ви критикуєте кого-небудь, чи намагаєтеся Ви в той же час його підбадьорити? А) Не завжди; Б) При гарному настрої. В) В основному стараюся це робити. 12. Чи можете Ви відразу пригадати в подробицях бесіду з цікавою людиною? А) Так, звичайно; Б) Запам’ятовую тільки те, що мене цікавить. В) Всього пригадати не можу.

Slide 32

13. Коли Ви чуєте незнайомий термін в знайомому контексті, чи зможете Ви його повторити в початковій ситуації? А) Так, без затруднень; Б) Так, якщо цей термін легко запам’ятати. В) Ні. 14. Учень ставить Вам складне питання на “заборонену” тему. Ваші дії: А) Ви ухиляєтеся від відповіді; Б) Ви тактовно переносите відповідь на інший час; В) Ви намагаєтеся відповідати. 15. У Вас є своє основне кредо в професійній діяльності. Коли Ви його захищаєте, то: А) Можете відмовитися від нього, якщо вислухаєте переконливі доводи опонентів; Б) Залишитеся на своїх позиціях, які б аргументи не висували; В) Зміните свої думки, якщо тиск буде дуже великим.

Slide 33

16. На уроках зі свого предмету мені імпонує рівень відповідей учнів: А) Середній; Б) Достатній; В) Оригінальний. 17. Під час відпочинку Ви вважаєте за краще: А) Вирішувати проблеми, пов’язані з роботою; Б) Почитати цікаву книгу; В) Зануритися в світ Ваших улюблених захоплень. 18. Ви займаєтеся розробкою нового уроку. Вирішуєте припинити цю справу, якщо: А) На вашу думку, справу відмінно виконано, доведено до завершення; Б) Ви більш-менш задоволені; В) Вам ще не все вдалося зробити, але є і інші справи. Підрахуйте бали, які Ви набрали, таким чином: за відповідь “А” – 3, “Б” – 1, “В” – 2.

Slide 34

Результати тестування Ви маєте велику схильність до роботи з обдарованими дітьми, у Вас є для цього потенційні можливості. Ви здатні стимулювати творчу активність, підтримувати різі види творчої діяльності учнів. У Вас є схильність до роботи з обдарованими дітьми, але вони вимагають додаткових бажань, ресурсів і активного саморегулювання інтелектуального процесу. Вам необхідно робити правильний вибір об’єкту спрямованості творчого інтересу учнів. Схильностей до роботи з обдарованими дітьми, звичайно, замало. Здебільшого Ви самі не проявляєте до цього “особливого завзяття”. Але при відповідній мобілізації духовних сил, копіткій роботі у сфері підвищення інтелекту, Ви зможете досягти багато чого у вирішенні цієї проблеми. 49 і більше балів від 24 до 48 балів 23 і менше балів

Slide 35

Рішення педради 1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Маланчій В.О., Горбатюк О.Ф.: 1.1 Оновити базу даних обдарованих учнів школи. Квітень 2017 1.2 Забезпечувати участь учнів у різного рівня олімпіадах, конкурсах, турнірах та інших заходах, спрямованих на виявлення й самореалізацію обдарованих дітей. Постійно 1.3 Удосконалювати систему форм і методів роботи з діагностики учнівського колективу з метою виявлення інтелектуальних і творчих здібностей учнів. Постійно 2. Керівникам методичних об’єднань здійснювати моніторинг результативності роботи учителів з обдарованими дітьми. Результати моніторингу обговорювати на засіданнях методичних об’єднань. Постійно 3. Вчителям-предметникам, класним керівникам: 3.1 Залучати учнів до освітнього процесу через системне використання різноманітних видів урочної та позаурочної діяльності Постійно

Slide 36

Рішення педради 3.2 Залучати учнів до написання наукових робіт у Малій академії наук. Вересень 2017р. 3.3 Взяти до уваги рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо проведення та організації державної підсумкової атестації у 2016-2017 навчальному році. 4. Психологам школи Мельник О.О., Чорномиз М.В. пордовжити роботу над здійненням моніторингу обдарованих учнів школи. 5. Звільнити від проходження державної підсумкової атестації учня 9-В класу Мазура Іллю.

Slide 37

Дякую за увагу!

URL: