TRƯỜNG THCS CHUẨN QUỐC GIA

-2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

MỘT SỐ NỘI DUNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC Đội ngũ, lớp, học sinh + Giáo viên: 23; nhân viên: 2 (tổng 25). Trong đó: Đảng viên: 14; nữ: 17/24; ĐH: 7/24; đang học nâng cao TĐ: 2/25 + Lớp: 8; số học sinh: 181. Việc dạy và học + Giảng dạy đúng kế hoạch, diễn biến bình thường + Có 6 GVG; 5 HSG 3. Đội ngũ: Đoàn kết, cố gắng 4. Thực hiện chủ đề năm học: Đổi mới quản lý: + Trang trí, bài trí nhà trường, phòng truyền thống... +Đẩy mạnh ưng dụng CNTT +Tăng cường đầu tư CSVC theo hướng chuẩn hóa

Slide 2

MỘT SỐ NỘI DUNG BÁO CÁO B. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA Báo cáo: Đã báo cáo chi tiết với PGD. Xem 2. Về hồ sơ: + Phân công nhiệm vụ XD hồ sơ từng bộ phận. (Cuối năm học trước). Xem + Xây dựng tài liêu để tập huấn lại (Thứ 6 tập huấn-Phân công lại và chuẩn bị chi tiết) +Viết đề án XD trường chuẩn. Xem Ban chỉ đạo XD Xem +Xây dựng hồ sơ HĐ giáo dục. Xem +Xây dựng hồ sơ hội nghị CNVC. Xem + Còn tiếp tục XD các báo cáo Y tế học đường, các BC ngoài giờ lên lớp, chỉnh sửa báo cáo tổng kết 3 năm học... + Kiểm tra tổng thể các hồ sơ và đề nghị PGD kiểm tra lại 1 lần nữa *Đề nghị: Một số danh sách, giấy tờ (ví dụ GVG, HSG 3 năm gần đây) bị thất lạc đề nghị PGD cấp lại

Slide 3

MỘT SỐ NỘI DUNG BÁO CÁO B. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA: 3. Về CSVC và các mốc thời điểm : Đã báo cáo (Link 1; Link 2) 4. Về nhân sự: + 1 trường hợp trung cấp: Đề nghị giữ lại vì có chuyển đi cũng không giải quyết được vấn đề + Nhân viên đề nghị tăng + Trường hợp ông Hồng-Bổ sung 1 GV nhạc + Bổ sung 1 GV địa

Slide 4

NỘI DUNG TẬP HUẤN VỀ NHIỆM VỤ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS CHUẨN QUỐC GIA =====

Slide 5

1.CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO Quyết định số 27 /2001 / QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Link Hướng dẫn số: 5416/THPT ngày 25/6/2002 của Bộ GD Link Hướng dẫn số 3481 ngày 6/5/2005 của Bộ GD Link Quyết định số 06/2010/ QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Link PHẦN 2: TẬP HUẤN VÀ GIAO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG HỒ SƠ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Slide 6

2. CÁC TIÊU CHUẨN (5 TC) Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức nhà trường . Lớp học . a. Có đủ các khối lớp của cấp học . b. Có nhiều nhất là 45 lớp . c. Mỗi lớp có không quá 45 học sinh . 2 . Tổ chuyên môn : a . Hằng năm tập trung giải quyết được ít nhất một nội dung chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy - học . b . Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và đạt các chỉ tiêu đề ra về bồi dưỡng trong một năm học, bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng và đào tạo dài hạn . 3 . Tổ hành chính - quản trị : a . Tổ hành chính - quản trị có đủ số người đảm nhận các công việc: hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, kế toán, thủ quỹ, y tế học đường, bảo vệ, phục vụ , thủ kho theo các quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học. b . Có đủ các loại sổ , hồ sơ quản lý ; sử dụng đúng theo quy định tại Điều lệ trường trung học và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại sổ. c . Hoàn thành tốt nhiệm vụ , không có nhân viên nào bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên . 4 . Các Hội đồng và ban đại diện cha mẹ học sinh : Hoạt động của các Hội đồng và ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục , xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường . 5 . Tổ chức Đảng và các đoàn thể : a . Ở những trừơng trung học đã có tổ Đảng hoặc chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam phải đạt tiêu chuẩn trong sạch , vững mạnh . Những trường chưa có tổ chức Đảng phải có kế hoạch và đạt chỉ tiêu cụ thể về phát triển Đảng viên trong từng năm học và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng . b . Công đoàn giáo dục, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của nhà trường được từ cấp huyện trở lên công nhận vững mạnh về tổ chức, tiên tiến trong hoạt động ở địa phương . 1 Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức nhà trường . 1. Lớp học: a) Có đủ các khối lớp của cấp học. b) Có nhiều nhất là 45 lớp. c) Mỗi lớp có không quá 45 học sinh. 2. Tổ chuyên môn: a) Các tổ bộ môn được thành lập và hoạt động theo đúng các qui định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là Điều lệ trường trung học). b) Hàng năm giải quyết được ít nhất hai chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy - học. c) Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi giáo viên và của cả tổ chuyên môn; đạt các qui định về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo. 3. Tổ văn phòng: a) Đảm nhận các công việc: văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học được thành lập và hoạt động đúng theo các quy định của Điều lệ trường trung học. b) Quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường. Hướng dẫn sử dụng theo quy định tại Điều lệ trường trung học và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại sổ. 4. Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường : Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường được thành lập và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ trường trung học và các qui định hiện hành; hoạt động có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường. 5. Tổ chức Đảng và các đoàn thể: a) Tổ chức Đảng trong nhà trường phải đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Những trường chưa có tổ chức Đảng phải có kế hoạch và đạt chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên trong từng năm học và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. b) Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường được công nhận vững mạnh về tổ chức, tiên tiến trong hoạt động ở địa phương.

Slide 7

CÁC TIÊU CHUẨN (5 TC) Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý , giáo viên và nhân viên 1. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn quy định theo Điệu lệ trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở lên về năng lực và hiệu quả quản lý . 2 . Đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định hiện hành trong đó ít nhất có 20% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên ; có phẩm chất đạo đức tốt ; không có giáo viên xếp loại yếu về chuyên môn và đạo đức. 3 . Có đủ giáo viên hoặc nhân viên phụ trách thư viện, phòng thí nghiệm, phòng thực hành bộ môn , được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ. Giáo viên, nhân viên phụ trách từng việc này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ . 2 Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý , giáo viên và nhân viên 1.Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn quy định theo Điều lệ trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở lên theo qui định về chuẩn hiệu trưởng trường trung học. 2. Có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó ít nhất có 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học. 3. Có đủ giáo viên hoặc viên chức phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Slide 8

CÁC TIÊU CHUẨN (5 TC) Tiêu chuẩn 3 - Chất lượng giáo dục . 3 năm trước năm đề nghị công nhận và trong 5 năm được công nhận đạt chuẩn quốc gia ít nhất phải đạt các chỉ tiêu sau : 1 . Tỷ lệ học sinh bỏ học hằng năm không quá 1% , học sinh lưu ban không quá 5% . 2 . Chất lượng giáo dục : a . Học lực : -Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên . -Xếp loại khá đạt từ 30% trở lên . -Xếp loại yếu, kém không quá 5% . b . Hạnh kiểm : -Xếp loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên . -Xếp loại yếu không quá 2% . 3 . Các hoạt động giáo dục : Thực hiện đúng quy định của Bộ về thời gian tổ chức , nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp . Mỗi năm học tổ chức được ít nhất 1 lần hoạt động tập thể theo quy mô toàn trường 4 . Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập giáo dục THCS của địa phương . 3 Đã sửa lại 3 năm liền trong HD 3481 Tiêu chuẩn 3 - Chất lượng giáo dục . Một năm trước khi được công nhận và trong thời hạn được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tối thiểu phải đạt các chỉ tiêu sau : 1. Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 6%, trong đó tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 1%. 2. Chất lượng giáo dục: a) Học lực: - Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên - Xếp loại khá đạt từ 35% trở lên - Xếp loại yếu, kém không quá 5% b) Hạnh kiểm: - Xếp loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên - Xếp loại yếu không quá 2% 3. Các hoạt động giáo dục: Được đánh giá xếp loại tốt về tiêu chuẩn ‘’Trường học thân thiện, học sinh tích cực’’ trong năm học liền trước khi công nhận. Thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp. 4. Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập giáo dục trung học của địa phương. 5. Đảm bảo các điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều sử dụng được máy vi tính trong công tác, học tập.

Slide 9

CÁC TIÊU CHUẨN (5 TC) Tiêu chuẩn 4 - Cơ sở vật chất và thiết bị . 1 . Những trường được thành lập trước khi Quy chế này có hiệu lực thi hành: a . Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt , có tường rào, cổng trường, biển trường , tất cả các khu trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp . b . Cơ cấu các khối công trình trong trường gồm : b.1 . Khu phòng học, phòng thực hành bộ môn : - Đủ số phòng học cho các lớp học một ca ; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng; bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cách hiện hành. - Có phòng thí nghiệm , các phòng thực hành bộ môn Vật lý, Sinh học , Hoá học, phòng Tin học , được trang thiết bị theo quy định tại Quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non , trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành . - Có phòng học tiếng, phòng nghe nhìn . b.2 . Khu phục vụ học tập : Có thư viện đúng theo tiêu chuẩn quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động của thư viện trường học, phòng truyền thống, khu luyện tập thể dục thể thao, phòng làm việc của Công đoàn giáo dục, phòng hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh . b.3 . Khu hành chính - quản trị : Có phòng làm việc của Hiệu trưởng, phòng làm việc của các Phó Hiệu trưởng, văn phòng nhà trường, phòng họp giáo viên, kho, phòng thường trực . b.4 . Khu sân chơi sạch, đảm bảo vệ sinh và có cây bóng mát. b.5 . Khu vệ sinh được bố trí hợp lý riêng cho giáo viên , cho học sinh nam, học sinh nữ , không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường . b.6 . Có khu để xe riêng cho giáo viên, cho từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự , an toàn . b.7 . Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy - học , các hoạt động giáo dục và nước sử dụng cho giáo viên, học sinh ; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh . 2 . Những trường được thành lập sau khi Quy chế này có hiệu lực thi hành : Có cơ sở vật chất theo quy định tại chương VI Điều lệ trường trung học và các văn bản hướng dẫn kèm theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo . Tiêu chuẩn 4 - Cơ sở vật chất và thiết bị . 1. Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường, tất cả các khu trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp. Đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt. a) Đối với trường trung học được thành lập trước năm 2002 phải đảm bảo : - Các trường nội thành, nội thị và các vùng khó có diện tích sử dụng ít nhất từ 6m2/học sinh trở lên. - Các trường khu vực nông thôn có diện tích sử dụng ít nhất từ 10m2/học sinh trở lên. b) Đối với trường trung học được thành lập từ sau năm 2001 phải đảm bảo có diện tích mặt bằng theo đúng qui định tại Điều lệ trường trung học. 2. Có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định tại Điều lệ trường trung học. Cơ cấu các khối công trình trong trường gồm: a) Khu phòng học, phòng bộ môn: - Có đủ số phòng học cho mỗi lớp học (không quá 2 ca mỗi ngày); diện tích phòng học, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cách hiện hành; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, an toàn. - Có phòng y tế trường học đảm bảo theo quy định hiện hành về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. - Có các phòng học bộ môn đảm bảo Qui định về phòng học bộ môn tại Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. b) Khu phục vụ học tập: - Có thư viện đúng theo tiêu chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện trường học; chú trọng phát triển nguồn tư liệu điện tử gồm: Tài liệu, sách giáo khoa, giáo án, câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, đề thi; cập nhật thông tin về giáo dục trong và ngoài nước;... đáp ứng yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh - Có phòng truyền thống, khu luyện tập thể dục thể thao, phòng làm việc của Công đoàn, phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. c) Khu văn phòng: Có đủ phòng làm việc của Hiệu trưởng, phòng làm việc của từng Phó Hiệu trưởng, văn phòng nhà trường, phòng họp từng tổ bộ môn, phòng thường trực, kho. d) Khu sân chơi sạch, đảm bảo vệ sinh và có cây bóng mát. e) Khu vệ sinh được bố trí hợp lý, riêng cho giáo viên, học sinh nam, học sinh nữ, không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường. g) Có khu để xe cho giáo viên, cho từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn. h) Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy - học, các hoạt động giáo dục và nước sử dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh. 3. Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học; có Website thông tin trên mạng internet hoạt động thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường.

Slide 10

CÁC TIÊU CHUẨN (5 TC) Tiêu chuẩn 5 - Công tác xã hội hoá giáo dục . Tích cực làm tham mưu cho cấp Uỷ Đảng và chính quyền địa phương về công tác giáo dục . Có nhiều hình thức huy động các lực lượng xã hội vào việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ; đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ về giáo dục giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và cộng đồng theo chương VII của Điều lệ trường trung học; huy động các lực lượng xã hội tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường . 5 Tiêu chuẩn 5 - Công tác xã hội hoá giáo dục . . Nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể, tổ chức ở địa phương đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm thực hiện chủ trương và kế hoạch phát triển giáo dục địa phương. 2. Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động theo đúng qui chế hiện hành, hoạt động có hiệu quả trong việc kết hợp với nhà trường và xã hội để giáo dục học sinh. 3. Mối quan hệ và thông tin giữa Nhà trường, Gia đình và Xã hội được duy trì thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, phòng ngừa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. 4. Huy động hợp lý và có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và điều kiện nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường. 5. Thực hiện đúng các qui định về công khai điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của nhà trường theo đúng qui định hiện hành.

Slide 11

Link Hồ sơ cũ Link Hồ sơ mới Link Bia Ho So 3. PHÂN CÔNG XÂY DỰNG HỒ SƠ CHÚ Ý: Thời gian phải xong các hồ sơ (PGD yêu cầu) trước 15/4/2010 Các cá nhân được giao nhiệm vụ phải chủ động bố trí thời gian thực hiện. Phải đề xuất cách làm hoặc phải trao đổi, xin ý kiến chỉ đạo nếu chưa rõ (Không tự ý làm khi chưa hiểu)

Slide 12

PHẦN 3: YÊU CẦU VÀ LƯU Ý CÁC YÊU CẦU +Nhiệm vụ bắt buộc mọi CB, G.V phải tham gia với tinh thần và trách nhiệm cao nhất ( Nhà trường đã phân công XD hồ sơ từ cuối năm học 08-09) +Mọi CB. G.V phải nắm được ND của 5 tiêu chuẩn. +Các G.V phân công bảo vệ phải hiểu rõ hồ sơ và nội dung từng loại hồ sơ, chuẩn bị và trả lời các câu phỏng vấn +CB, G.V phân công XD hồ sơ chủ động làm theo quy định mới và cũ +Làm lại nhãn theo từng năm, bổ sung tờ, bổ sung nội dung, phục chế... lại nếu thấy nội dung thiếu, nghèo nàn. Đặc biệt lưu ý các biên bản họp +Mốc thời gian hoàn thành các loại hồ sơ 31/3/2010.

URL: